Advanced

Hedersrelaterat våld och förtryck. Tillgodoses flickors rätt till skydd?

Löfstrand, Lovisa LU (2012) JURM02 20122
Department of Law
Abstract
This thesis will investigate what happens to girls who are victims of honour- related violence committed by their families to protect the family’s honour. The intention of this thesis is to clarify what help is available to these girls. Honour- related crime was first discussed in Swedish society at the beginning of the 1990’s. Honour- related violence has its roots in a patriarchal power structure. The violence is based on gender, power, sexuality and its cultural beliefs. In Sweden many young girls are controlled and punished with violence by their families. Violence may occur when a girl has acted in a way which is not in line with the family’s values. Girls who grow up in these families do not know if they should behave according to... (More)
This thesis will investigate what happens to girls who are victims of honour- related violence committed by their families to protect the family’s honour. The intention of this thesis is to clarify what help is available to these girls. Honour- related crime was first discussed in Swedish society at the beginning of the 1990’s. Honour- related violence has its roots in a patriarchal power structure. The violence is based on gender, power, sexuality and its cultural beliefs. In Sweden many young girls are controlled and punished with violence by their families. Violence may occur when a girl has acted in a way which is not in line with the family’s values. Girls who grow up in these families do not know if they should behave according to the families’ traditional values or Swedish values.

Social services are responsible for ensuring that children are protected, according to Swedish and international laws. Social Services Act, (2001:453), states that social services must make sure that children and teenagers grow up in good and safe conditions. According to the Social Services Act and the Care of Young Persons Act (1990:52), social services have the obligation to help, protect and care for children in need. If the social services suspect that a child is living in conditions where their health or development could be harmed the social services have to investigate whether the child should be taken away from their parents. Therefore the social services have an obligation to protect girls who are victims of honour-related violence. It is very important that social workers understand the phenomenon of honour- related violence in order to make the special considerations that are needed in these cases. If not the situation for the girls can get worse. In 2012 criticisms were made about several social welfare offices in Sweden. These criticisms concerned the ways that the investigations were made into the cases of honour- related violence. Therefore there is a reason to question whether the girls receive the right kind of help from social services and society.

This thesis aims to investigate whether the community and social services give the girls the protection they are entitled to by Swedish law. I conducted interviews with social workers and these have shown that there are a lot of social workers within Sweden who are competent, dedicated to the subject, understand the complexity of the problem and know how to handle these cases. Unfortunately there are also many social workers who do not recognise the signs when a girl is a victim of honour- related violence. This can lead to the social workers closing the case or handling the case incorrectly, which can put the girls in a dangerous and risky situation. This thesis have made some investigations into cases from two different Administrative Courts in Sweden, involving honour- related violence, where the court had to decide whether to take the girl away from her parents and send her to live somewhere else. Nineteen cases were investigated and in all of the cases the court decided that the girls could not live home because of the threat to the girls’ health and development. In one of the cases the Administrative Court of Appeal changes the Administrative Court’s judgement. The courts seem to be aware of the honour- related problems, they appear to listen to and respect the girls’ stories.

It is difficult to generalise about the way in which the girls who are victims of honour- related violence are protected in relation to their rights under Swedish law because it depends upon many factors. If you only see to the courts’ and some of the social services offices’ work, then it seems that society has succeeded in protecting the girls. However in many cases the girls do not receive the right help from social services, due to the social service workers lack of knowledge. The current law gives girls who are victims of honour- related violence relatively strong protection but not full protection. In my opinion changes in the law is needed. Therefore this thesis will conclude that social services and society do not succeed in protecting girls who are victims of honour- related violence.

To be able to give the girls a stronger protection special measures must be taken on different levels. In order to strengthen the girls' protection a definition of the phenomenon should be compiled and the staff working with honour- related questions need to be educated about the topic. Furthermore, it is necessary that the social workers handle the cases with precision, changes in the law is needed and it is necessary to follow up the girls situation. Girls who are victims of the violence have the same right as other children to be protected. The society, the social services and the judicial system have the obligation to succeed in protecting girls who are victims of the violence. (Less)
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete avser att utreda vad det finns för möjligheter till stöd och skydd för flickor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i en patriarkal maktordning. Kön, makt, sexualitet och dess kulturella föreställningar är, grunden i hedersrelaterat våld och förtryck. Varje år utsätts flickor och unga kvinnor i Sverige för hedersrelaterat våld och förtryck. Flickor som lever i familjer som är präglade av en hederskultur har det ofta svårt då flickorna inte vet om de ska förhålla sig till de normer och värderingar som råder i det svenska samhället eller till de normer och värderingar som är råder i flickornas ursprungsland. Flickor som blir utsatta för våldet och förtrycket är... (More)
Detta examensarbete avser att utreda vad det finns för möjligheter till stöd och skydd för flickor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i en patriarkal maktordning. Kön, makt, sexualitet och dess kulturella föreställningar är, grunden i hedersrelaterat våld och förtryck. Varje år utsätts flickor och unga kvinnor i Sverige för hedersrelaterat våld och förtryck. Flickor som lever i familjer som är präglade av en hederskultur har det ofta svårt då flickorna inte vet om de ska förhålla sig till de normer och värderingar som råder i det svenska samhället eller till de normer och värderingar som är råder i flickornas ursprungsland. Flickor som blir utsatta för våldet och förtrycket är en speciellt utsatt grupp med särskilda behov. En utsatt flicka står utan stöd från sina nära och kära då det är hennes närmsta som utför våldet mot henne. Det är oerhört viktigt att samhället, socialtjänsten och rättsväsendet gör allt i sin makt för att skydda dessa flickor.

Socialnämnden har det yttersta samhälleliga ansvaret att se till att barns rätt till skydd tillgodoses. Uppsatsen syftar till att granska och undersöka om samhället och socialnämnden tillgodoser flickor som är utsatta för hedersvåld det skydd de har rätt till. Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen (2001:453, SoL) samt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) en skyldighet att hjälpa, skydda och vårda barn i behov. Socialnämnden har således en skyldighet att skydda flickor som är utsatta för hedersrelaterade brott. Det är viktigt att den aktuella socialsekreteraren har kunskap om företeelsen hedersrelaterat våld och förtryck då särskilda hänsynstaganden måste tas för att inte riskera att situationen blir värre för de utsatta flickorna. Kritik som rör socialtjänstens handläggning i hedersärenden har riktats mot några av Sveriges olika socialnämnder det senaste året. Det finns anledning att befara att flickors rätt till skydd således inte tillgodoses av samhället och socialnämnden.

Uppsatsens empiriska del sammanfattar de intervjuer som gjorts med bland annat socialsekreterare samt redogör för hur Förvaltningsrätten i Malmö samt Förvaltningsrätten i Göteborg dömer i LVU-mål som är hedersrelaterade. Genom intervjuerna har framkommit att det finns många socialarbetare i Sverige som är insatta och engagerade i ämnet. Det finns dock många socialarbetare som inte är insatta i ämnet och kan därför inte se varningssignalerna som tyder på att en flicka blir utsatt för hedersbrott. Detta kan leda till att ärenden läggs ned eller att de handläggs på ett felaktigt sätt vilket kan vara mycket riskfullt för flickorna. Domstolen tycks ha en förståelse för vad som är viktigt att ta hänsyn till i dessa ärenden. I samtliga nitton domar som har granskats bereder domstolen ut vård med stöd av LVU. Kammarrätten ändrar dock en utav dessa domar då de bedömer att ett vårdbehov inte föreligger.

För att kunna svara på om flickors rätt till skydd tillgodoses är det nödvändigt att se till lagstiftningens utformning, socialnämndens arbete samt domstolens arbete. Enligt min uppfattning finns det en viss möjlighet för samhället att tillgodose flickors rätt till skydd. Om man för det första endast ser till domstolens arbete tycks flickornas yttre skydd tillgodoses. För det andra lyckas vissa socialkontor tillgodose flickorna skydd, ofta på grund av socialsekreterarnas kunskap och engagemang i ämnet. Dessvärre är det dock relativt vanligt att flickor felbehandlas vid möte med socialtjänsten samt att handläggning inte sköts korrekt. För det tredje finns det enligt min mening ett behov av omarbetning av LVU- lagstiftningen. Som lagstiftningen ser ut idag kan den inte tillgodose flickornas rätt till skydd fullt ut. Slutsatsen blir följaktligen att i dagsläget lyckas samhället generellt sett inte tillgodose flickornas rätt till skydd.

Åtgärder för att stärka flickornas skydd måste därför vidtas på många olika plan. För att stärka flickornas skydd borde sammanfattningsvis en definition av företeelsen sammanställas och mer utbildning borde ges till den personal som arbetar med hedersrelaterade frågor. Vidare är det nödvändigt med en mer noggrann hantering av ärendena under handläggningsarbetet, en viss omarbetning av LVU krävs samt uppföljning av de utsatta flickornas situation är nödvändig för att hjälpa flickorna att finna en inre trygghet. Flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck har samma rätt till familj och rätt till skydd som andra barn och ungdomar. Det är samhällets, socialnämndens och rättsväsendets skyldighet att se till dessa rättigheter tillgodoses. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfstrand, Lovisa LU
supervisor
organization
alternative title
Honour- related violence. Does society succeed in protecting girls who are victims of the violence?
course
JURM02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt, socialrätt, hedersrelaterat våld och förtryck, heder, våld mot flickor, SoL, LVU, rätt till skydd, rätt till familj
language
Swedish
id
3358566
date added to LUP
2013-01-29 14:39:52
date last changed
2013-01-29 14:39:52
@misc{3358566,
 abstract   = {This thesis will investigate what happens to girls who are victims of honour- related violence committed by their families to protect the family’s honour. The intention of this thesis is to clarify what help is available to these girls. Honour- related crime was first discussed in Swedish society at the beginning of the 1990’s. Honour- related violence has its roots in a patriarchal power structure. The violence is based on gender, power, sexuality and its cultural beliefs. In Sweden many young girls are controlled and punished with violence by their families. Violence may occur when a girl has acted in a way which is not in line with the family’s values. Girls who grow up in these families do not know if they should behave according to the families’ traditional values or Swedish values.
 
Social services are responsible for ensuring that children are protected, according to Swedish and international laws. Social Services Act, (2001:453), states that social services must make sure that children and teenagers grow up in good and safe conditions. According to the Social Services Act and the Care of Young Persons Act (1990:52), social services have the obligation to help, protect and care for children in need. If the social services suspect that a child is living in conditions where their health or development could be harmed the social services have to investigate whether the child should be taken away from their parents. Therefore the social services have an obligation to protect girls who are victims of honour-related violence. It is very important that social workers understand the phenomenon of honour- related violence in order to make the special considerations that are needed in these cases. If not the situation for the girls can get worse. In 2012 criticisms were made about several social welfare offices in Sweden. These criticisms concerned the ways that the investigations were made into the cases of honour- related violence. Therefore there is a reason to question whether the girls receive the right kind of help from social services and society.

This thesis aims to investigate whether the community and social services give the girls the protection they are entitled to by Swedish law. I conducted interviews with social workers and these have shown that there are a lot of social workers within Sweden who are competent, dedicated to the subject, understand the complexity of the problem and know how to handle these cases. Unfortunately there are also many social workers who do not recognise the signs when a girl is a victim of honour- related violence. This can lead to the social workers closing the case or handling the case incorrectly, which can put the girls in a dangerous and risky situation. This thesis have made some investigations into cases from two different Administrative Courts in Sweden, involving honour- related violence, where the court had to decide whether to take the girl away from her parents and send her to live somewhere else. Nineteen cases were investigated and in all of the cases the court decided that the girls could not live home because of the threat to the girls’ health and development. In one of the cases the Administrative Court of Appeal changes the Administrative Court’s judgement. The courts seem to be aware of the honour- related problems, they appear to listen to and respect the girls’ stories.

It is difficult to generalise about the way in which the girls who are victims of honour- related violence are protected in relation to their rights under Swedish law because it depends upon many factors. If you only see to the courts’ and some of the social services offices’ work, then it seems that society has succeeded in protecting the girls. However in many cases the girls do not receive the right help from social services, due to the social service workers lack of knowledge. The current law gives girls who are victims of honour- related violence relatively strong protection but not full protection. In my opinion changes in the law is needed. Therefore this thesis will conclude that social services and society do not succeed in protecting girls who are victims of honour- related violence. 

To be able to give the girls a stronger protection special measures must be taken on different levels. In order to strengthen the girls' protection a definition of the phenomenon should be compiled and the staff working with honour- related questions need to be educated about the topic. Furthermore, it is necessary that the social workers handle the cases with precision, changes in the law is needed and it is necessary to follow up the girls situation. Girls who are victims of the violence have the same right as other children to be protected. The society, the social services and the judicial system have the obligation to succeed in protecting girls who are victims of the violence.},
 author    = {Löfstrand, Lovisa},
 keyword   = {Familjerätt,socialrätt,hedersrelaterat våld och förtryck,heder,våld mot flickor,SoL,LVU,rätt till skydd,rätt till familj},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hedersrelaterat våld och förtryck. Tillgodoses flickors rätt till skydd?},
 year     = {2012},
}