Advanced

Omplacering och turordning efter AD 2009 nr 50

Andersson, Jens LU (2012) JURM02 20122
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen redogör för rättsreglerna kring omplacering och turordning vid arbetsbristuppsägningar. Det finns ett omfattande regelverk kring anställningsskyddet i Sverige. Det reglerar hur arbetsgivare ska uppträda då uppsägningar ska äga rum.

Det krävs saklig grund för att en arbetsgivare ska ha rätt att säga upp en arbetstagare. Detta framgår tydligt ur 7§ anställningsskyddslagen. För att saklig grund ska anses föreligga krävs det att arbetsgivaren har försökt hitta annat arbete till arbetstagaren.

I första hand ska det vara ett likvärdigt arbete som arbetstagaren redan har på samma arbetsplats. Om inte detta finns att hitta får arbetsgivaren undersöka möjligheterna till omplacering på andra områden inom dennes verksamhet. Det kan... (More)
Uppsatsen redogör för rättsreglerna kring omplacering och turordning vid arbetsbristuppsägningar. Det finns ett omfattande regelverk kring anställningsskyddet i Sverige. Det reglerar hur arbetsgivare ska uppträda då uppsägningar ska äga rum.

Det krävs saklig grund för att en arbetsgivare ska ha rätt att säga upp en arbetstagare. Detta framgår tydligt ur 7§ anställningsskyddslagen. För att saklig grund ska anses föreligga krävs det att arbetsgivaren har försökt hitta annat arbete till arbetstagaren.

I första hand ska det vara ett likvärdigt arbete som arbetstagaren redan har på samma arbetsplats. Om inte detta finns att hitta får arbetsgivaren undersöka möjligheterna till omplacering på andra områden inom dennes verksamhet. Det kan då gälla såväl inom som utom arbetsskyldigheten. Arbetsgivaren behöver inte erbjuda omplacering om inte arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Omplaceringserbjudandet måste även vara skäligt.

Efter rättsfallet AD 2009 nr 50 blev det klarlagt att arbetsgivaren har en väldigt omfattande omplaceringsrätt. Så länge erbjudande är skäliga så kan de innebära rätt omfattande förändringar för arbetstagarna. AD 2011 nr 30 bekräftade bilden av att arbetsgivaren till och med kan flytta en hel driftsenhet och välja vilka som ska få omplaceringserbjudande och inte. Enligt Arbetsdomstolen får arbetsgivaren göra detta utifrån vad denne anser vara bäst för verksamheten.

Från 2009 finns en ny diskrimineringslag som innebär att bland annat ålder tillkommit som diskrimineringsgrund. Det råder förbud mot både direkt och indirekt diskriminering. I fall av åldersdiskriminering i arbetslivet finns det undantag som medger diskriminering. Det ska röra sig om fall där diskrimineringen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

I framtiden kommer diskrimineringslagen och de grunder som finns där ha störst betydelse i arbetstagarnas möjligheter att ifrågasätta arbetsgivarens omplaceringsrätt. (Less)
Abstract
This essay describes the legal rules regarding relocation and order of priority in connection with termination of employment due to redundancy. There are comprehensive regulations on employment protection in Sweden. It regulates how employers should act when the redundancies will take place.

It requires grounds for dismissal for an employer to have the right to terminate an employee. This is evident from 7§ Employment Act. For grounds of dismissal to be valid requires the employer to attempt to find other work for the employee.

Primarily it should be an equivalent job the employee already has in the same workplace. If this is not possible the employer may explore possibilities for relocation to other areas of its business. It can... (More)
This essay describes the legal rules regarding relocation and order of priority in connection with termination of employment due to redundancy. There are comprehensive regulations on employment protection in Sweden. It regulates how employers should act when the redundancies will take place.

It requires grounds for dismissal for an employer to have the right to terminate an employee. This is evident from 7§ Employment Act. For grounds of dismissal to be valid requires the employer to attempt to find other work for the employee.

Primarily it should be an equivalent job the employee already has in the same workplace. If this is not possible the employer may explore possibilities for relocation to other areas of its business. It can then apply both inside and outside the obligation of work. The employer does not have to offer relocation unless the employee is qualified for further work. The relocation offer must be reasonable.

After the court case in AD 2009 nr 50, it became clear that the employer has a very extensive right to decide relocations. As long as the offer is reasonable, they can lead to quite extensive changes to the employees. AD 2011 nr 30 confirmed the impression that the employer may even move an entire service block and choose which ones to get the relocation offer and not. According to the Labour Court the employer may do so based on what he believes to be best for the business.

From 2009 there is a new Discrimination Act, which means that among other age is ground of discrimination. It is prohibited against both direct and indirect discrimination. In case of age discrimination in the workplace, there are exceptions that allow discrimination. Where discrimination has a legitimate purpose and the means used are appropriate and necessary to achieve that purpose.

In the future, the Discrimination Act will be the most significant tool in the workers possibilities to question the employer’s extensive right to decide which employees will receive relocation offers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Jens LU
supervisor
organization
alternative title
Relocation and order of priority after AD 2009 nr 50
course
JURM02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
arbetsrätt
language
Swedish
id
3358674
date added to LUP
2013-01-28 13:12:23
date last changed
2013-01-28 13:12:23
@misc{3358674,
 abstract   = {This essay describes the legal rules regarding relocation and order of priority in connection with termination of employment due to redundancy. There are comprehensive regulations on employment protection in Sweden. It regulates how employers should act when the redundancies will take place.

It requires grounds for dismissal for an employer to have the right to terminate an employee. This is evident from 7§ Employment Act. For grounds of dismissal to be valid requires the employer to attempt to find other work for the employee.

Primarily it should be an equivalent job the employee already has in the same workplace. If this is not possible the employer may explore possibilities for relocation to other areas of its business. It can then apply both inside and outside the obligation of work. The employer does not have to offer relocation unless the employee is qualified for further work. The relocation offer must be reasonable.

After the court case in AD 2009 nr 50, it became clear that the employer has a very extensive right to decide relocations. As long as the offer is reasonable, they can lead to quite extensive changes to the employees. AD 2011 nr 30 confirmed the impression that the employer may even move an entire service block and choose which ones to get the relocation offer and not. According to the Labour Court the employer may do so based on what he believes to be best for the business.

From 2009 there is a new Discrimination Act, which means that among other age is ground of discrimination. It is prohibited against both direct and indirect discrimination. In case of age discrimination in the workplace, there are exceptions that allow discrimination. Where discrimination has a legitimate purpose and the means used are appropriate and necessary to achieve that purpose.

In the future, the Discrimination Act will be the most significant tool in the workers possibilities to question the employer’s extensive right to decide which employees will receive relocation offers.},
 author    = {Andersson, Jens},
 keyword   = {arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omplacering och turordning efter AD 2009 nr 50},
 year     = {2012},
}