Advanced

Tredimensionella GIS vid fastighetsförvaltning

Carlsson, Patrik and Nilsson, Ulrik LU (2010) In Examensarbeten i geografisk informationsteknik EXTM05 20101
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Department of Construction Sciences
Abstract (Swedish)
Sammanfattning: Ett informationssystem är i grund och botten ett sätt att lagra och bearbeta information. Alla sådana system bygger på en informationsmodell, det vill säga en modell för hur data organiseras för att de ska gå att bearbeta och omvandla till information. Idag existerar avancerade informationssystem för att göra spatiala analyser (GIS) och för att hantera byggnader (BLM-system). För närvarande pågår utveckling av informationsmodeller för att kombinera dessa två informationssystem för att skapa vad som kallas ett tredimensionellt GIS (3D-GIS). Det vill säga ett informationssystem som kan modellera både inomhus- och utomhusmiljöer i tre dimensioner och utföra analyser på dessa miljöer. Fortfarande är utvecklingen av 3D-GIS i ett... (More)
Sammanfattning: Ett informationssystem är i grund och botten ett sätt att lagra och bearbeta information. Alla sådana system bygger på en informationsmodell, det vill säga en modell för hur data organiseras för att de ska gå att bearbeta och omvandla till information. Idag existerar avancerade informationssystem för att göra spatiala analyser (GIS) och för att hantera byggnader (BLM-system). För närvarande pågår utveckling av informationsmodeller för att kombinera dessa två informationssystem för att skapa vad som kallas ett tredimensionellt GIS (3D-GIS). Det vill säga ett informationssystem som kan modellera både inomhus- och utomhusmiljöer i tre dimensioner och utföra analyser på dessa miljöer. Fortfarande är utvecklingen av 3D-GIS i ett inledande skede och de informationsmodeller som är tänkta att användas som grund är CityGML och Industry Foundation Classes (IFC). Dessa modeller är dock antingen generella med mål att passa ett stort antal branscher, eller specifika för ett intresseområde, annat än fastighetsförvaltning. Syftet med den här undersökningen är att studera förutsättningarna idag för att skapa ett 3D-GIS att använda vid fastighetsförvaltning och vilka fördelar ett sådant informationssystem skulle ge den fastighetsförvaltare som använder det. Undersökningen har genomförts via litteraturstudier, intervjuer och fallstudier. Intervjuerna har genomförts med användare av de informationsmodeller som är tänkta att utgöra grunden för ett 3D-GIS. Fallstudierna fokuserar på fastighetsförvaltarens verklighet på tre olika företag. Litteraturstudierna kompletterade bilden från intervjuerna och fallstudierna och ledde också undersökningen vidare. Slutsatsen i undersökningen är att ett 3D-GIS baserat på IFC och CityGML inte motsvarar alla de informationsbehov en fastighetsförvaltare har men att de olika modellerna kan användas för vissa specifika problem. Systemet skulle ha sitt största användningsområde som ett elektroniskt arkiv eller som verktyg för att utföra enskilda förvaltningsuppgifter. Framför allt saknar CityGML och IFC möjligheten att modellera lägenheter och fastigheter som egna objekt vilket gör att många av fastighetsförvaltarens arbetsuppgifter inte kan utföras endast med hjälp av information från 3D-GIS:et. (Less)
Abstract
Summary: An information system is basically a way to store and process information. All such systems are built from an information model, in essence a model for how to organize data in order to make it possible to process, thus turning it into information. Today there exist advanced information systems for performing spatial analysis (GIS) and to model buildings (BLM-systems). At present the development of information models combining these two information systems, creating what is called a three-dimensional GIS (3D-GIS), is underway. The new information systems will be able to model both indoor and outdoor environments in three dimensions, and perform analyses on these environments. The development of a 3D-GIS is at present in its early... (More)
Summary: An information system is basically a way to store and process information. All such systems are built from an information model, in essence a model for how to organize data in order to make it possible to process, thus turning it into information. Today there exist advanced information systems for performing spatial analysis (GIS) and to model buildings (BLM-systems). At present the development of information models combining these two information systems, creating what is called a three-dimensional GIS (3D-GIS), is underway. The new information systems will be able to model both indoor and outdoor environments in three dimensions, and perform analyses on these environments. The development of a 3D-GIS is at present in its early stages and the information models that are meant to be used for building the 3D-GIS are CityGML and Industry Foundation Classes (IFC). These models are, however, generalized, with a large number of trades as targets, or specialized for a certain area of interest other than real estate administration. The purpose of this thesis is to study the current prerequisites for creating a 3D-GIS for use by real estate administrators, and which benefits such an information system would grant the user of it. The research has been conducted through the study of literature, interviews and case studies. The interviews were done with users of the information models that are meant to be the basis for a 3D-GIS. The case studies focused on the reality of the real estate administrators at three different companies. To complete the picture received from the interviews and the case studies, and to push the research forward, a more thorough study of relevant literature was performed. The conclusions in the study are that a 3D-GIS based on IFC and CityGML does not fulfill all the needs of information from a real estate administrator but the models could be used to solve specific problems. The system would have its biggest area of usage as an electronic archive, or as a tool when performing single administrative tasks. What is among others missing in CityGML and IFC is the possibility to model tenements and properties as separate entities which makes many of the tasks of the real estate administrator impossible to perform using only information from the 3D-GIS. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Patrik and Nilsson, Ulrik LU
supervisor
organization
alternative title
Three-dimensional GIS for Real Estate Administration
course
EXTM05 20101
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
3D-modeller, fastighetsförvaltning, informationsmodell, BIM, GIS, IFC, CityGML, 3D-GIS, 3D-models, real estate administration, information model
publication/series
Examensarbeten i geografisk informationsteknik
report number
1
language
Swedish
id
3514622
date added to LUP
2013-02-22 11:15:27
date last changed
2013-06-27 12:18:04
@misc{3514622,
 abstract   = {Summary: An information system is basically a way to store and process information. All such systems are built from an information model, in essence a model for how to organize data in order to make it possible to process, thus turning it into information. Today there exist advanced information systems for performing spatial analysis (GIS) and to model buildings (BLM-systems). At present the development of information models combining these two information systems, creating what is called a three-dimensional GIS (3D-GIS), is underway. The new information systems will be able to model both indoor and outdoor environments in three dimensions, and perform analyses on these environments. The development of a 3D-GIS is at present in its early stages and the information models that are meant to be used for building the 3D-GIS are CityGML and Industry Foundation Classes (IFC). These models are, however, generalized, with a large number of trades as targets, or specialized for a certain area of interest other than real estate administration. The purpose of this thesis is to study the current prerequisites for creating a 3D-GIS for use by real estate administrators, and which benefits such an information system would grant the user of it. The research has been conducted through the study of literature, interviews and case studies. The interviews were done with users of the information models that are meant to be the basis for a 3D-GIS. The case studies focused on the reality of the real estate administrators at three different companies. To complete the picture received from the interviews and the case studies, and to push the research forward, a more thorough study of relevant literature was performed. The conclusions in the study are that a 3D-GIS based on IFC and CityGML does not fulfill all the needs of information from a real estate administrator but the models could be used to solve specific problems. The system would have its biggest area of usage as an electronic archive, or as a tool when performing single administrative tasks. What is among others missing in CityGML and IFC is the possibility to model tenements and properties as separate entities which makes many of the tasks of the real estate administrator impossible to perform using only information from the 3D-GIS.},
 author    = {Carlsson, Patrik and Nilsson, Ulrik},
 keyword   = {3D-modeller,fastighetsförvaltning,informationsmodell,BIM,GIS,IFC,CityGML,3D-GIS,3D-models,real estate administration,information model},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geografisk informationsteknik},
 title    = {Tredimensionella GIS vid fastighetsförvaltning},
 year     = {2010},
}