Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När skulder inte betyder skuld

Bley, Vidar LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract
The law of bankruptcy debtors has historically changed in a relatively comprehensive manner. In Roman law enslavement and similar treatment was the common consequence. In some cases the debtor could obtain relief, but this was an exception. Throughout history, the trend has gone towards a more lenient treatment of the bankrupt debtor. Today, for the legal entity, the exception is no longer an exception but the main rule. Punishment of various kinds will only be utilized in exceptional cases.
However, it is not only the bankruptcy law that is relevant to the bankrupt, Swedish legislature nowadays consists of a wide spectrum of different rules that affect, or at least theoretically to affect the debtor's behavior in bankruptcy and while... (More)
The law of bankruptcy debtors has historically changed in a relatively comprehensive manner. In Roman law enslavement and similar treatment was the common consequence. In some cases the debtor could obtain relief, but this was an exception. Throughout history, the trend has gone towards a more lenient treatment of the bankrupt debtor. Today, for the legal entity, the exception is no longer an exception but the main rule. Punishment of various kinds will only be utilized in exceptional cases.
However, it is not only the bankruptcy law that is relevant to the bankrupt, Swedish legislature nowadays consists of a wide spectrum of different rules that affect, or at least theoretically to affect the debtor's behavior in bankruptcy and while facing bankruptcy. Examples of these rules are, in addition to bankruptcy law, the liability of the Companies Act, the personal liability of certain taxes and duties and the criminal provisions of the Penal Code. The listed rules are rules of liability, rules that in different ways enacts a responsibility for the debtor or a representative of the debtor at various undesirable actions. In addition to these liability rules there are also other rules that may affect the debtor's conduct. An example of such law is the Wage Guaranty Act, which is directed towards the workers, but wage guaranty also has enabled a new type of fraud, which in turn made the bankruptcies into something attractive as it is a prerequisite for the wage guaranty to be approved.
That these rules affect the debtor's conduct is reasonably clear, but the question is how and how much, or if there are other phenomena outside the legal sphere, also are affecting the conduct. There are many legal sociological theories that intend to provide answers to these questions. It is the sociology of law’s task to answer the question of how the law affects society, although this is not the only task for this branch of science. There are legal sociological theories dealing with both what the law’s task is and to what extent these tasks are met.
These theories concerns law in general and when applied to the bankruptcy law, we see that the bankruptcy law has tasks that may not be visible at first glance. For example, the personal liability of the Tax Procedure Act functions both as a way to distribute benefits and drawbacks, and to affect the actions taken by individuals. Moreover, the legislation has some presumptive effects that were not intended by the legislator. For instance the Wage Guaranty Act sometimes has the unintended effect of fraud. The criminal provisions of Chapter 11 Penal Code do not undoubtedly have the effect that the legislator intended. In summary, it is difficult to make forecasts of the legislation’s impact on the individual. (Less)
Abstract (Swedish)
Lagstiftningen för konkursgäldenären har genom historien förändrats på ett förhållandevis omfattande sätt. I den romerska rätten var personalexekution huvudregel men i vissa fall kunde gäldenären få lättnader. Genom historien har utvecklingen gått mot en mildare behandling av konkursgäldenären. Idag är ¬– för den juridiska personen – istället undantaget huvudregel, att lättnad sker, och att straff av olika slag endast kommer ifråga i undantagsfall.
Det är emellertid inte bara själva konkurslagstiftningen som är relevant för konkursgäldenären, i Sverige består lagstiftningen idag av ett vitt spektrum av olika regler som påverkar, eller i vart fall är tänkta att påverka gäldenärens beteende i och inför en konkurs. Exempel på sådana regler... (More)
Lagstiftningen för konkursgäldenären har genom historien förändrats på ett förhållandevis omfattande sätt. I den romerska rätten var personalexekution huvudregel men i vissa fall kunde gäldenären få lättnader. Genom historien har utvecklingen gått mot en mildare behandling av konkursgäldenären. Idag är ¬– för den juridiska personen – istället undantaget huvudregel, att lättnad sker, och att straff av olika slag endast kommer ifråga i undantagsfall.
Det är emellertid inte bara själva konkurslagstiftningen som är relevant för konkursgäldenären, i Sverige består lagstiftningen idag av ett vitt spektrum av olika regler som påverkar, eller i vart fall är tänkta att påverka gäldenärens beteende i och inför en konkurs. Exempel på sådana regler är, vid sidan av konkurslagen, skadeståndsansvaret i aktiebolagslagen, det personliga betalningsansvaret av vissa skatter och avgifter samt de straffrättsliga bestämmelserna i brottsbalken. De uppräknade reglerna är, eller angränsar till, så kallade ansvarsregler. Regler som på olika sätt stiftar ett ansvar för gäldenären eller en företrädare för gäldenären vid olika icke önskvärda handlingar. Utöver dessa ansvarsregler finns också andra bestämmelser som kan påverka gäldenärens beteende. Exempel på sådana är lagen om lönegaranti. Visserligen är den riktad mot arbetstagare men det har visat sig att lönegarantin också har möjliggjort en ny typ av bedrägerier, vilket i sin tur gjort konkurser till något attraktivt, eftersom det är en förutsättning för att lönegaranti ska betalas ut.
Att ovan beskrivna regler påverkar gäldenärens beteende är tämligen klart, men frågan är på vilket sätt och hur mycket eller om det är andra företeelser, utanför den rättsliga sfären, som påverkar istället. Det finns många rättssociologiska teorier som ämnar ge svar på dessa frågor. Det är också själva rättssociologins uppdrag att besvara frågan om hur rätten påverkar samhället, även om detta inte är rättssociologins enda uppgift att lösa. Det finns rättssociologiska teorier som behandlar både vilka uppgifter rätten har och i vilken omfattning dessa uppgifter uppfylls.
När dessa teorier, som rör rätten i allmänhet, appliceras på konkursrätten ser vi att de konkursrättsliga reglerna har uppgifter som kanske inte syns vid första anblick. Till exempel kan det personliga betalningsansvaret i skatteförfarandelagen både vara ett sätt att fördela för- och nackdelar samt verka handlingsdirigerande. Lagstiftningen har också vissa presumtiva effekter som inte heller är helt uppenbara. När det gäller lönegarantilagen får den ibland en icke åsyftad effekt, genom bedrägerier och straffstadgandena i 11 kap. brottsbalken får inte alltid den effekt som lagstiftaren har haft för avsikt. Sammanfattningsvis är det svårt att göra prognoser över lagstiftningens effekt på de enskilda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bley, Vidar LU
supervisor
organization
alternative title
When Liabilities Does Not Mean Liability
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förmögenhetsrätt, straffrätt, komparativ rätt, rättshistoria, rättssociologi, konkurs, gäldenär, konkursgäldenär, insolvensrätt, obeståndsrätt
language
Swedish
id
3564034
date added to LUP
2013-03-27 07:27:15
date last changed
2013-03-27 07:27:15
@misc{3564034,
 abstract   = {The law of bankruptcy debtors has historically changed in a relatively comprehensive manner. In Roman law enslavement and similar treatment was the common consequence. In some cases the debtor could obtain relief, but this was an exception. Throughout history, the trend has gone towards a more lenient treatment of the bankrupt debtor. Today, for the legal entity, the exception is no longer an exception but the main rule. Punishment of various kinds will only be utilized in exceptional cases.
However, it is not only the bankruptcy law that is relevant to the bankrupt, Swedish legislature nowadays consists of a wide spectrum of different rules that affect, or at least theoretically to affect the debtor's behavior in bankruptcy and while facing bankruptcy. Examples of these rules are, in addition to bankruptcy law, the liability of the Companies Act, the personal liability of certain taxes and duties and the criminal provisions of the Penal Code. The listed rules are rules of liability, rules that in different ways enacts a responsibility for the debtor or a representative of the debtor at various undesirable actions. In addition to these liability rules there are also other rules that may affect the debtor's conduct. An example of such law is the Wage Guaranty Act, which is directed towards the workers, but wage guaranty also has enabled a new type of fraud, which in turn made the bankruptcies into something attractive as it is a prerequisite for the wage guaranty to be approved.
That these rules affect the debtor's conduct is reasonably clear, but the question is how and how much, or if there are other phenomena outside the legal sphere, also are affecting the conduct. There are many legal sociological theories that intend to provide answers to these questions. It is the sociology of law’s task to answer the question of how the law affects society, although this is not the only task for this branch of science. There are legal sociological theories dealing with both what the law’s task is and to what extent these tasks are met.
These theories concerns law in general and when applied to the bankruptcy law, we see that the bankruptcy law has tasks that may not be visible at first glance. For example, the personal liability of the Tax Procedure Act functions both as a way to distribute benefits and drawbacks, and to affect the actions taken by individuals. Moreover, the legislation has some presumptive effects that were not intended by the legislator. For instance the Wage Guaranty Act sometimes has the unintended effect of fraud. The criminal provisions of Chapter 11 Penal Code do not undoubtedly have the effect that the legislator intended. In summary, it is difficult to make forecasts of the legislation’s impact on the individual.},
 author    = {Bley, Vidar},
 keyword   = {förmögenhetsrätt,straffrätt,komparativ rätt,rättshistoria,rättssociologi,konkurs,gäldenär,konkursgäldenär,insolvensrätt,obeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När skulder inte betyder skuld},
 year     = {2013},
}