Advanced

Filtering av processvatten och produktion av biogas vid Findus Sverige AB - nya lösningar och möjligheter

Schönbeck, Christoffer (2012) BIOM24 20112
Degree Projects in Biology
Abstract
Abstract

The water treatment plant at Findus Sverige AB, located in Bjuv in Southern Sweden, is used to treat process water from the production of mainly frozen vegetables. The capacity of the treatment plant is not sufficient during high levels of production, which leads to limits on discharge of nutrients to the nearby Vegeå are exceeded at times. In order to minimize the risks of this happening, as well as increasing the capacity of the treatment plant, a filter treatment facility was tested on its’ capability to remove a variety of parameters (1). A by-product of this process is a filtrate that contains organic material. In the current situation, biogas is produced in a facility nearby the treatment plant, where a bio-sludge that is... (More)
Abstract

The water treatment plant at Findus Sverige AB, located in Bjuv in Southern Sweden, is used to treat process water from the production of mainly frozen vegetables. The capacity of the treatment plant is not sufficient during high levels of production, which leads to limits on discharge of nutrients to the nearby Vegeå are exceeded at times. In order to minimize the risks of this happening, as well as increasing the capacity of the treatment plant, a filter treatment facility was tested on its’ capability to remove a variety of parameters (1). A by-product of this process is a filtrate that contains organic material. In the current situation, biogas is produced in a facility nearby the treatment plant, where a bio-sludge that is extracted from the biological treatment is used. A portion of this report is dedicated to the comparison of the methane potential of the filtrate that is produced in the filtering process and the bio-sludge that is used today (2). The purpose of this is to determine the eventual future use of the filtrate in the production of biogas. A third part of the report is dedicated to a survey of the fauna on the bottom of the nearby Vegeå, in order to detect eventual effects that the discharge of processed water from the treatment plant, may have had (3).
The results from the survey of the filter treatment facility indicates that the use of a full scale facility of this type would result in a removal of nutrients, that have shown to be problematic in the past. The results also indicates that the filtrate that is created as a by-product in the filtering process, with success can be used in the production of biogas, since a higher methane potential than the bio-sludge used today, could be proven. The survey of the fauna in Vegeå, shows that the discharge of processed water from the treatment plant, do not have any obvious effects on the bio-diversity of the bottom living invertebrates. An installation of a full scale filter treatment facility would increase the total capacity of the treatment plant, assist the current processes in the removal of nutrients and the by-product could with success be used in the production of biogas. (Less)
Abstract (Swedish)
Rening av avloppsvatten – Nya lösningar och möjligheter

Findus Sverige AB i Bjuv strax utanför Helsingborg är en av norra Europas största producenter av frysta grönsaker. De processer som produktionen innebär är extremt vattenkrävande och ger upphov till stora mängder processvatten. Företaget har ett eget reningsverk som används för att rena processvattnet innan det släpps ut till recipienten Vege å. Historiskt sätt har företaget haft problem att klara av att hålla de gränsvärden på framförallt mängden fosfor som finns i deras miljötillstånd. Detta har gett upphov till frågan: Går det att använda sig av nya metoder för att rena vatten som också är positivt ur biogassynpunkt?

Hur hänger nu detta ihop? Jo, företaget skickar idag allt... (More)
Rening av avloppsvatten – Nya lösningar och möjligheter

Findus Sverige AB i Bjuv strax utanför Helsingborg är en av norra Europas största producenter av frysta grönsaker. De processer som produktionen innebär är extremt vattenkrävande och ger upphov till stora mängder processvatten. Företaget har ett eget reningsverk som används för att rena processvattnet innan det släpps ut till recipienten Vege å. Historiskt sätt har företaget haft problem att klara av att hålla de gränsvärden på framförallt mängden fosfor som finns i deras miljötillstånd. Detta har gett upphov till frågan: Går det att använda sig av nya metoder för att rena vatten som också är positivt ur biogassynpunkt?

Hur hänger nu detta ihop? Jo, företaget skickar idag allt slam som bildas i deras biologiska reningsprocess till en biogasanläggning i närheten. Tanken som födde detta examensarbete bygger på att man tar bort organiskt material innan den biologiska processen, dels för att minska belastningen på reningsverket och dels för att få fram ett slam som innehåller mindre nedbrutet organiskt material. Tanken är helt enkelt att fälla ut det organiska materialet med en kemikalie som kallas polymer och sedan filtrera bort det material som polymeren fångar upp. Det primära syftet är alltså att rena processvatten men kan man även få ut mer biogas i förlängningen kan man konstatera att metoden har en dubbel nytta.
Resultat
En testanläggning installerades på reningsverket och dess förmåga att avlägsna olika ämnen testades. Det visade sig att filtret hade en positiv effekt på framförallt borttagningen av fosfor från vattnet. Hur var det med det slam eller filtrat som det även kallas som bildades vid filtreringen? Jo, det visade sig att man med samma metoder som biogasanläggningen i närheten använder sig av idag kan få ut ännu mer biogas från samma mängd substrat. Det mindre nedbrutna materialet som avlägsnades från vattnet genom filtreringen hade alltså en högre potential att bilda metangas, vilket är huvudbeståndsdelen av biogas. Genom att installera en fullskalig anläggning av denna typ bör man alltså minska belastningen på reningsverket genom att ta bort organiskt material samt att man kan öka biogasproduktionen. En dubbel vinst med andra ord*.

Eftersom företaget historiskt sätt haft svårt att hålla sig inom de gränsvärden som satts upp, gjordes även en mindre undersökning på bottenfaunan i Vege å, precis i anslutning till utsläppet från reningsverket. Detta gjordes för att undersöka om de förhöjda utsläppsvärdena påverkat de evertebrater som lever på botten i ån. Tre olika lokaler, uppströms utsläppet, precis vid utsläppet och nedströms utsläppet från reningsverket testades och det kunde inte påvisas några direkta effekter av det utsläpp av organiskt material och närsalter som reningsverket bidrar med.

Handledare: Christer Brönmark
Examensarbete för masterexamen 30 hp i biologi/vattenvård 2012
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Findus Sverige AB

* Ungefär ett halvår efter detta examensarbete installerade företaget en fullskalig anläggning och fortsatta tester visar på en förbättrad rening och biogasproduktion. Planer på ytterligare filter efter den biologiska reningsprocessen finns också och förväntas genomföras 2013. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schönbeck, Christoffer
supervisor
organization
course
BIOM24 20112
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
3615002
date added to LUP
2013-03-20 15:13:01
date last changed
2013-03-20 15:13:01
@misc{3615002,
 abstract   = {Abstract

The water treatment plant at Findus Sverige AB, located in Bjuv in Southern Sweden, is used to treat process water from the production of mainly frozen vegetables. The capacity of the treatment plant is not sufficient during high levels of production, which leads to limits on discharge of nutrients to the nearby Vegeå are exceeded at times. In order to minimize the risks of this happening, as well as increasing the capacity of the treatment plant, a filter treatment facility was tested on its’ capability to remove a variety of parameters (1). A by-product of this process is a filtrate that contains organic material. In the current situation, biogas is produced in a facility nearby the treatment plant, where a bio-sludge that is extracted from the biological treatment is used. A portion of this report is dedicated to the comparison of the methane potential of the filtrate that is produced in the filtering process and the bio-sludge that is used today (2). The purpose of this is to determine the eventual future use of the filtrate in the production of biogas. A third part of the report is dedicated to a survey of the fauna on the bottom of the nearby Vegeå, in order to detect eventual effects that the discharge of processed water from the treatment plant, may have had (3). 
The results from the survey of the filter treatment facility indicates that the use of a full scale facility of this type would result in a removal of nutrients, that have shown to be problematic in the past. The results also indicates that the filtrate that is created as a by-product in the filtering process, with success can be used in the production of biogas, since a higher methane potential than the bio-sludge used today, could be proven. The survey of the fauna in Vegeå, shows that the discharge of processed water from the treatment plant, do not have any obvious effects on the bio-diversity of the bottom living invertebrates. An installation of a full scale filter treatment facility would increase the total capacity of the treatment plant, assist the current processes in the removal of nutrients and the by-product could with success be used in the production of biogas.},
 author    = {Schönbeck, Christoffer},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Filtering av processvatten och produktion av biogas vid Findus Sverige AB - nya lösningar och möjligheter},
 year     = {2012},
}