Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende - En kritisk diskursanalys av behandlingsformens utvecklingsläge från central till lokal nivå

Farkas, Terese LU (2013) SOAM11 20122
School of Social Work
Abstract
Author: Terese Farkas
Title: Medication-assisted treatment for opiate dependence - A critical discourse analysis
Supervisor: Leili Laanemets
Assessor: Håkan Jönson och Torbjörn Hjort
The aim of this study was to analyze how the medication-assisted treatment for opiate dependence textually constructed and constituted through language in a number of text documents produced partly by the National Board of Health and in part by Region Skåne. The essay has a social constructionist stand with a view on language as access to the empirical reality which is the basis for the discourse analytical approach. The analysis was conducted using a so-called critical discourse analysis (CDA) inspired by Norman Faircloughs model.
The main questions... (More)
Author: Terese Farkas
Title: Medication-assisted treatment for opiate dependence - A critical discourse analysis
Supervisor: Leili Laanemets
Assessor: Håkan Jönson och Torbjörn Hjort
The aim of this study was to analyze how the medication-assisted treatment for opiate dependence textually constructed and constituted through language in a number of text documents produced partly by the National Board of Health and in part by Region Skåne. The essay has a social constructionist stand with a view on language as access to the empirical reality which is the basis for the discourse analytical approach. The analysis was conducted using a so-called critical discourse analysis (CDA) inspired by Norman Faircloughs model.
The main questions dealt with how medication-assisted treatment for opiate dependence was produced in writing through a selection of text documents describing the treatment method. Furthermore the dominant discourses were examined. The study has been based in manifest intertextuality where the intertextual chain was studied. It was possible to discern a number of links between text documents made in practice and National Board documents. The most significant and clearly observation were two competing discourses that both existed in the discursive practice simultaneously. At the end of the intertextual chain, at the local level, the implementers discourse ruled. There is indication that that implementers discourse advocates primarily a medical solution to opiate addiction. A disciplinary language appears in the implementers discourse where permission for medical privileges and punishment of rule violations should discipline the patients.
Key words: opiate dependence, critical discourse analysis, Foucault (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte var att analysera hur läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende textuellt konstrueras och konstitueras genom språket i åtta textdokument producerade dels av Socialstyrelsen och dels av Region Skåne. Uppsatsen har en socialkonstruktionistisk hållning med en syn på språket som tillträde till den empiriska verkligheten vilket utgör utgångspunkt för det diskursanalytiska angreppssättet. Analysen genomfördes med hjälp av en så kallad kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Faircloughs tredimensionella modell.
Frågeställningarna behandlade bland annat hur läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende skriftligen framställts i ett urval av Socialstyrelsens och Region Skånes textdokument om behandlingsmetoden.... (More)
Uppsatsens syfte var att analysera hur läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende textuellt konstrueras och konstitueras genom språket i åtta textdokument producerade dels av Socialstyrelsen och dels av Region Skåne. Uppsatsen har en socialkonstruktionistisk hållning med en syn på språket som tillträde till den empiriska verkligheten vilket utgör utgångspunkt för det diskursanalytiska angreppssättet. Analysen genomfördes med hjälp av en så kallad kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Faircloughs tredimensionella modell.
Frågeställningarna behandlade bland annat hur läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende skriftligen framställts i ett urval av Socialstyrelsens och Region Skånes textdokument om behandlingsmetoden. Dessutom undersöktes vilka dominerande diskurser det gått att identifiera utifrån angreppssättet. Studien har grundats i manifest intertextualitet där den intertextuella kedjan studerats. Det var möjligt att urskilja ett antal kopplingar mellan Socialstyrelsens och behandlingspraktikens textdokument som åskådliggjorde behandlingsmetodens produktionsmönster från central till lokal nivå.
Den mest betydelsefulla och tydliga iakttagelsen var två konkurrerande diskurser som båda existerade i den diskursiva praktiken samtidigt. En diskurs som beskrivs vila på evidens där behandlingsmetoden framställs som den mest verksamma och en utförardiskurs som framställs med utgångspunkt i ”behandlingsverkligheten” där den medicinska kontexten och ekonomiska resurser kan antas påverka behandlingen. I slutet av den intertextuella kedjan, på lokal nivå, härskade utförardiskursen. Det finns tecken som tyder på att utförardiskursen förespråkar främst en medicinsk lösning på opiatmissbruk. Dessutom kan ett disciplinerande maktspråk anas inom utförardiskursen, där tillåtelsen till medicinska privilegier och bestraffning av misskötsamhet skall disciplinera patienterna.
Uppsatsen anses vara av betydelse för såväl socionomer som andra yrkeskategorier som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med personer med opiatmissbruk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Farkas, Terese LU
supervisor
organization
course
SOAM11 20122
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
opiatberoende, kritisk diskursanalys, Foucault, opiate dependence, critical discourse analysis
language
Swedish
id
3633046
date added to LUP
2013-04-12 15:59:57
date last changed
2013-04-12 15:59:57
@misc{3633046,
 abstract   = {Author: Terese Farkas
Title: Medication-assisted treatment for opiate dependence - A critical discourse analysis
Supervisor: Leili Laanemets
Assessor: Håkan Jönson och Torbjörn Hjort
The aim of this study was to analyze how the medication-assisted treatment for opiate dependence textually constructed and constituted through language in a number of text documents produced partly by the National Board of Health and in part by Region Skåne. The essay has a social constructionist stand with a view on language as access to the empirical reality which is the basis for the discourse analytical approach. The analysis was conducted using a so-called critical discourse analysis (CDA) inspired by Norman Faircloughs model.
The main questions dealt with how medication-assisted treatment for opiate dependence was produced in writing through a selection of text documents describing the treatment method. Furthermore the dominant discourses were examined. The study has been based in manifest intertextuality where the intertextual chain was studied. It was possible to discern a number of links between text documents made in practice and National Board documents. The most significant and clearly observation were two competing discourses that both existed in the discursive practice simultaneously. At the end of the intertextual chain, at the local level, the implementers discourse ruled. There is indication that that implementers discourse advocates primarily a medical solution to opiate addiction. A disciplinary language appears in the implementers discourse where permission for medical privileges and punishment of rule violations should discipline the patients.
Key words: opiate dependence, critical discourse analysis, Foucault},
 author    = {Farkas, Terese},
 keyword   = {opiatberoende,kritisk diskursanalys,Foucault,opiate dependence,critical discourse analysis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende - En kritisk diskursanalys av behandlingsformens utvecklingsläge från central till lokal nivå},
 year     = {2013},
}