Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

PRV:s officialprövning av relativa registreringshinder - ur små och medelstora företags perspektiv

Rastoder, Marina LU (2013) JURM01 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det har länge diskuterats huruvida PRV:s officialprövning av relativa registreringshinder bör avskaffas på varumärkesområdet. Inför den nya varumärkeslagen som trädde i kraft i juli 2011 diskuterades frågan först av Varumärkeskommittén år 2001 och sedan på nytt år 2008 efter begäran från näringslivet. Officialprövningen bibehölls dock oförändrad med motiveringen att användarna ansåg att fördelarna med en sådan prövning övervägde nackdelarna. Den frågeställning som uppsatsen avser att försöka besvara är om PRV:s officialprövning av relativa registreringshinder bör avskaffas på varumärkesområdet i Sverige, även ur de små och medelstora företagens perspektiv.

På varumärkesområdet gäller flera internationella överenskommelser, bland annat... (More)
Det har länge diskuterats huruvida PRV:s officialprövning av relativa registreringshinder bör avskaffas på varumärkesområdet. Inför den nya varumärkeslagen som trädde i kraft i juli 2011 diskuterades frågan först av Varumärkeskommittén år 2001 och sedan på nytt år 2008 efter begäran från näringslivet. Officialprövningen bibehölls dock oförändrad med motiveringen att användarna ansåg att fördelarna med en sådan prövning övervägde nackdelarna. Den frågeställning som uppsatsen avser att försöka besvara är om PRV:s officialprövning av relativa registreringshinder bör avskaffas på varumärkesområdet i Sverige, även ur de små och medelstora företagens perspektiv.

På varumärkesområdet gäller flera internationella överenskommelser, bland annat Pariskonventionen och Madridarrangemanget och -protokollet. Varumärkesrätten är vidare den mest harmoniserade immaterialrätten vilket Varumärkesdirektivet bidragit till. Dessa överenskommelser överlåter åt staterna själva att bestämma vilka regler som ska gälla för registreringsförfarandet.

I syfte att kunna besvara frågeställningen har en inblick gjorts i förfarandet i OHIM och på mönsterområdet i Sverige. En viss utblick har gjorts över hur situationen i andra länder ser ut. Eftersom det är upp till medlemsstaterna att själva bestämma vilka regler som ska gälla för registreringen finns också vissa skillnader i hur de olika rättsordningarna valt att lösa registreringsfrågan. Två olika system går att urskilja i Europa: Enligt det första prövas relativa registreringshinder ex officio och enligt det andra prövas de relativa hindren först efter invändning därom.

Det finns såväl för- som nackdelar med en officialprövning av relativa registreringshinder. I uppsatsen kommer de tyngst vägande argumenten för och emot prövningen att framhållas för att därefter komma fram till vilken ordning Sverige bör ha. De tyngst vägande argumenten mot en prövning ex officio av relativa hinder rör tids- och kostnadsaspekten, prövningens tillförlitlighet och huruvida det är statens ansvar att ombesörja en sådan prövning. Vidare anförs att förfarandet i OHIM borde tjäna som förebild och slutligen anförs att skenbara konfliker kan hindra registreringar från att komma till stånd. Argumenten för en officialprövning handlar om att en sådan prövning tjänar till att skapa en grundläggande ordning på området och att tvister förebyggs. Slutligen, argumenteras det, ska företagen inte belastas i onödan genom att själva tvingas bevaka sin rätt. Dessa argument har analyserats med fokus på hur små och medelstora företag påverkas och slutsatsen är att officialprövningen av relativa registreringshinder bör avskaffas i varumärkesrätten, även med hänsyn tagen till dessa företags intressen. (Less)
Abstract
It has been discussed for a long time whether the PRV’s examination of relative grounds for refusal regarding trademarks should be abolished or not. Before the new Trademarks Act came into force in July 2011, the question was first discussed by the Brand Committee in 2001 and then again in 2008 after requests from the industry. However, the official examination remained unaffected, on the grounds that the users felt that the benefits of such an examination outweighed the disadvantages. The issue that the thesis intends to try to answer is whether the PRV’s official examination of relative grounds for refusal should be abolished in the trademarks area in Sweden, even from the SME’s perspective.

Regarding trademarks several international... (More)
It has been discussed for a long time whether the PRV’s examination of relative grounds for refusal regarding trademarks should be abolished or not. Before the new Trademarks Act came into force in July 2011, the question was first discussed by the Brand Committee in 2001 and then again in 2008 after requests from the industry. However, the official examination remained unaffected, on the grounds that the users felt that the benefits of such an examination outweighed the disadvantages. The issue that the thesis intends to try to answer is whether the PRV’s official examination of relative grounds for refusal should be abolished in the trademarks area in Sweden, even from the SME’s perspective.

Regarding trademarks several international agreements apply, inter alia the Paris Convention and the Madrid Agreement -and Protocol. Trademark law in the EU is the most harmonized intellectual property, which was the result of the implementation of the Harmonization Directive. According to these agreements it is up to the States themselves to decide what rules should apply for registration.

In order to answer the question of the thesis, an outlook has been made at the procedure in OHIM and at the treatment of design in Sweden. Some insight into the situation in other countries is made. Since it is up to the Member States to decide which rules to apply for registration, there are some differences in how the States have chosen to solve the registration issue. Two different systems can be distinguished in Europe: According to the first relative grounds for refusal are examined ex officio and under the second system the relative grounds are examined only after an opposition is made.

There are both advantages and disadvantages with a system applying an official examination of relative grounds. In the thesis, the most important arguments for and against the official examination are highlighted in order to decide which system is the best for Sweden. The central arguments against the official examination concern time- and cost aspects, the reliability of the examination and the question whether it is the State’s responsibility to arrange for such an examination. Furthermore, it is argued that the system in OHIM should serve as a model and finally it is stated that illusory conflicts may prevent registrations from coming into force. The arguments in favor of an official examination concern the creation of an order on the area and preventing disputes. Finally, it is argued, the SME’s should not be burdened unnecessarily by having to assert their rights themselves. These arguments have been analyzed with a focus on how SME’s are affected and the conclusion drawn is that the official examination of relative grounds for refusal should be abolished in trademark law, even with regard to the SME’s. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rastoder, Marina LU
supervisor
organization
alternative title
PRV's official examination of relative grounds for refusal - from SME's perspective
course
JURM01 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Intellectual Property Law, Trademark law
language
Swedish
id
3728021
date added to LUP
2013-04-29 15:22:58
date last changed
2013-04-29 15:22:58
@misc{3728021,
 abstract   = {It has been discussed for a long time whether the PRV’s examination of relative grounds for refusal regarding trademarks should be abolished or not. Before the new Trademarks Act came into force in July 2011, the question was first discussed by the Brand Committee in 2001 and then again in 2008 after requests from the industry. However, the official examination remained unaffected, on the grounds that the users felt that the benefits of such an examination outweighed the disadvantages. The issue that the thesis intends to try to answer is whether the PRV’s official examination of relative grounds for refusal should be abolished in the trademarks area in Sweden, even from the SME’s perspective. 

Regarding trademarks several international agreements apply, inter alia the Paris Convention and the Madrid Agreement -and Protocol. Trademark law in the EU is the most harmonized intellectual property, which was the result of the implementation of the Harmonization Directive. According to these agreements it is up to the States themselves to decide what rules should apply for registration. 

In order to answer the question of the thesis, an outlook has been made at the procedure in OHIM and at the treatment of design in Sweden. Some insight into the situation in other countries is made. Since it is up to the Member States to decide which rules to apply for registration, there are some differences in how the States have chosen to solve the registration issue. Two different systems can be distinguished in Europe: According to the first relative grounds for refusal are examined ex officio and under the second system the relative grounds are examined only after an opposition is made. 

There are both advantages and disadvantages with a system applying an official examination of relative grounds. In the thesis, the most important arguments for and against the official examination are highlighted in order to decide which system is the best for Sweden. The central arguments against the official examination concern time- and cost aspects, the reliability of the examination and the question whether it is the State’s responsibility to arrange for such an examination. Furthermore, it is argued that the system in OHIM should serve as a model and finally it is stated that illusory conflicts may prevent registrations from coming into force. The arguments in favor of an official examination concern the creation of an order on the area and preventing disputes. Finally, it is argued, the SME’s should not be burdened unnecessarily by having to assert their rights themselves. These arguments have been analyzed with a focus on how SME’s are affected and the conclusion drawn is that the official examination of relative grounds for refusal should be abolished in trademark law, even with regard to the SME’s.},
 author    = {Rastoder, Marina},
 keyword   = {Intellectual Property Law,Trademark law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {PRV:s officialprövning av relativa registreringshinder - ur små och medelstora företags perspektiv},
 year     = {2013},
}