Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

A dendroclimatic study at Store Mosse, South Sweden : climatic and hydrologic impacts on recent Scots Pine (Pinus sylvestris) growth dynamics

Hansson, Anton LU (2013) In Dissertations in Geology at Lund University GEOR02 20131
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Tallar Pinus sylvestris som växer på Store mosse i Småland har provtagits. Tolv bestånd från den västra kanten, som tillsammans bildar tre transekter, och tre bestånd från den östra kanten ingår i denna dendrokronologiska undersökning. Syftet med projektet har varit att korrelera ringbreddsvariationer från tallar växande på olika platser längs mossekanten för att undersöka i vilken grad klimatiska parametrar styr tillväxten hos mossetallar och att bestämma hur mycket grundvattenytan påverkar mossetallarnas tillväxt längs mossekanten. Fyra olika tallbeståndstyper provtogs; fastmarksbestånd, laggkärrsbestånd, högmossekantsbestånd och högmosseplansbestånd. Proverna mättes med hjälp av ett stereomikroskop och mätbord i programmet... (More)
Tallar Pinus sylvestris som växer på Store mosse i Småland har provtagits. Tolv bestånd från den västra kanten, som tillsammans bildar tre transekter, och tre bestånd från den östra kanten ingår i denna dendrokronologiska undersökning. Syftet med projektet har varit att korrelera ringbreddsvariationer från tallar växande på olika platser längs mossekanten för att undersöka i vilken grad klimatiska parametrar styr tillväxten hos mossetallar och att bestämma hur mycket grundvattenytan påverkar mossetallarnas tillväxt längs mossekanten. Fyra olika tallbeståndstyper provtogs; fastmarksbestånd, laggkärrsbestånd, högmossekantsbestånd och högmosseplansbestånd. Proverna mättes med hjälp av ett stereomikroskop och mätbord i programmet TSAPwin. Proverna korsdaterades och gavs ett uppskattat groddår. Kronologier skapades för varje beståndstyp i programmen Cofecha och Arstan där kronologierna avtrendades för att bättre representera klimatologiska förändringar över tid. Kronologierna korrelerades mot nederbörd, temperatur och vattenflödesdata från närliggande meteorologiska stationer. Resultaten visar ett samband mellan det uppskattade groddåret för proverna och avståndet till laggkärrsbäcken som indikerar en lateral spridning av mossetallar under 1900-talet som förmodligen beror på torrare förhållanden på mossen. Torvdjup, torvytans topografi, näringshalt och grundvattenytans läge verkar styra homogeniteten och höjden på tallarna i de olika typbestånden. Dikning och torvbrytning har inte påverkat de undersökta träden på Store mosse. Tillväxtkollapser i kronologierna kan korreleras med vintrar med lägre temperatur än normalt, inklusive den mest välrepresenterade tillväxtkollapsen 1927-1929. Temperatur- och nederbördsdata visar inkonsekventa korrelationer med kronologierna. Vattenflödesmätningar som kan antas att bättre avspegla mossens hydrologiska situation visar tydliga resultat för två till fyra års adderat vattenflöde som indikerar att grundvattenytans läge är den dominerande faktorn som styr mossetallarnas tillväxt på Store mosse. Resultaten visar på en fördröjning på mellan två och fyra år mellan mossens hydrologi och trädringstjocklek. (Less)
Abstract
Scots Pines Pinus sylvestris from the Store Mosse peat bog complex, South-Central Sweden were sampled from twelve stands at the western edge of the bog, generating three transects, and three stands from the eastern edge. The aims of the project were to correlate tree-ring widths from different locations along the bog edges of Store Mosse in order to investigate to what extent climatological parameters govern the bog-tree growth, and to determine what impact the depth of the water table has on tree-growth at the different sites along the bog edges. Four different stand types were sampled; the solid ground, the marginal fen, the marginal hummock and the bog plain margin. The samples were measured under a microscope and a measuring... (More)
Scots Pines Pinus sylvestris from the Store Mosse peat bog complex, South-Central Sweden were sampled from twelve stands at the western edge of the bog, generating three transects, and three stands from the eastern edge. The aims of the project were to correlate tree-ring widths from different locations along the bog edges of Store Mosse in order to investigate to what extent climatological parameters govern the bog-tree growth, and to determine what impact the depth of the water table has on tree-growth at the different sites along the bog edges. Four different stand types were sampled; the solid ground, the marginal fen, the marginal hummock and the bog plain margin. The samples were measured under a microscope and a measuring table with the TSAPwin software. The samples were then cross-dated and the estimated year of germination was calculated for each sample. Chronologies were created for each stand type in the Cofecha and Arstan software, where the chronologies were detrended to better represent climatological changes over time. The chronologies were correlated with precipitation, temperature and river discharge data from nearby meteorological stations. The results show a relation between the estimated year of germination and distance from the marginal fen stream suggesting a lateral spread of trees during the 20th century, probably in response to drier site conditions. Peat depth, bog surface topography, nutrient availability and the water table height seem to govern the homogeneity and height of the stands. Drainage and peat mining do not seem to have had any effects on the sampled trees on Store Mosse. Events of depressed growth show a correlation with colder than normal winters, including the most wide-spread event at 1927-1929. Temperature and precipitation measurements show inconsistent correlations with the chronologies. River discharge measurements that better reflect the hydrologic status in the bog show coherent results for two to four years of added river discharge, suggesting that water table fluctuations is the governing factor controlling bog-tree growth at Store Mosse. The results indicate a response lag of two to four years between substrate moisture conditions and tree-ring width. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Anton LU
supervisor
organization
alternative title
En dendroklimatologisk studie från Store mosse, södra Sverige : klimatologisk och hydrologisk påverkan på tillväxtdynamik hos recenta tallar (Pinus sylvestris)
course
GEOR02 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
klimat, dendrochronology, bog, climate, water table changes, Store Mosse, torvmosse, dendrokronologi, vattenståndsförändringar
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
335
language
English
id
3735708
date added to LUP
2013-05-13 15:13:26
date last changed
2013-05-13 15:44:31
@misc{3735708,
 abstract   = {Scots Pines [i]Pinus sylvestris[/i] from the Store Mosse peat bog complex, South-Central Sweden were sampled from twelve stands at the western edge of the bog, generating three transects, and three stands from the eastern edge. The aims of the project were to correlate tree-ring widths from different locations along the bog edges of Store Mosse in order to investigate to what extent climatological parameters govern the bog-tree growth, and to determine what impact the depth of the water table has on tree-growth at the different sites along the bog edges. Four different stand types were sampled; the solid ground, the marginal fen, the marginal hummock and the bog plain margin. The samples were measured under a microscope and a measuring table with the TSAPwin software. The samples were then cross-dated and the estimated year of germination was calculated for each sample. Chronologies were created for each stand type in the Cofecha and Arstan software, where the chronologies were detrended to better represent climatological changes over time. The chronologies were correlated with precipitation, temperature and river discharge data from nearby meteorological stations. The results show a relation between the estimated year of germination and distance from the marginal fen stream suggesting a lateral spread of trees during the 20th century, probably in response to drier site conditions. Peat depth, bog surface topography, nutrient availability and the water table height seem to govern the homogeneity and height of the stands. Drainage and peat mining do not seem to have had any effects on the sampled trees on Store Mosse. Events of depressed growth show a correlation with colder than normal winters, including the most wide-spread event at 1927-1929. Temperature and precipitation measurements show inconsistent correlations with the chronologies. River discharge measurements that better reflect the hydrologic status in the bog show coherent results for two to four years of added river discharge, suggesting that water table fluctuations is the governing factor controlling bog-tree growth at Store Mosse. The results indicate a response lag of two to four years between substrate moisture conditions and tree-ring width.},
 author    = {Hansson, Anton},
 keyword   = {klimat,dendrochronology,bog,climate,water table changes,Store Mosse,torvmosse,dendrokronologi,vattenståndsförändringar},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {A dendroclimatic study at Store Mosse, South Sweden : climatic and hydrologic impacts on recent Scots Pine (Pinus sylvestris) growth dynamics},
 year     = {2013},
}