Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Surrogatmoderskap: förbjudet och oreglerat – en moralfilosofisk analys

Nilsson, Sofie LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Surrogatmoderskap innebär att en kvinna bär och föder ett barn med avsikt att lämna över barnet till någon annan. I Sverige är det en otillåten form av assisterad befruktning. Förbudet är dock oreglerat och framkommer endast implicit genom GenL:s begränsade tillämpningsområde. Uppsatsen syftar till att analysera lagstiftarens förbud och argument till förbudet ur ett etiskt perspektiv.
Argumentationen om surrogatmoderskap kretsar idag kring en intresseavvägning mellan barnets och surrogatmoderns intressen utifrån tre argument: människovärdesprincipen, rätten till självbestämmande och barnets bästa. Lagstiftaren menar utifrån denna intresseavvägning att surrogatmoderskap är etiskt olämpligt eftersom det är ett brott mot... (More)
Surrogatmoderskap innebär att en kvinna bär och föder ett barn med avsikt att lämna över barnet till någon annan. I Sverige är det en otillåten form av assisterad befruktning. Förbudet är dock oreglerat och framkommer endast implicit genom GenL:s begränsade tillämpningsområde. Uppsatsen syftar till att analysera lagstiftarens förbud och argument till förbudet ur ett etiskt perspektiv.
Argumentationen om surrogatmoderskap kretsar idag kring en intresseavvägning mellan barnets och surrogatmoderns intressen utifrån tre argument: människovärdesprincipen, rätten till självbestämmande och barnets bästa. Lagstiftaren menar utifrån denna intresseavvägning att surrogatmoderskap är etiskt olämpligt eftersom det är ett brott mot människovärdesprincipen och strider mot barnets bästa då det utsätter barnet för oacceptabla psykologiska risker. Uppsatsen driver tesen att en reglering, eller en legalisering, av altruistiskt surrogatmoderskap är påkallat utifrån en annan intresseavvägning där rätten till självbestämmande och barnets bästa motiverar denna inställning.
För surrogatmoderns vidkommande visar uppsatsen på att rätten till självbestämmande inte bör begränsas, eftersom människovärdesprincipen inte åsidosätts och risken för exploatering av kvinnor kan motverkas genom reglering av arrangemanget. Därför möjliggör rätten till självbestämmande, för surrogatmoderns vidkommande, en reglering, eller legalisering, av altruistiskt surrogatmoderskap.
För barnets vidkommande visar uppsatsen – utifrån principen om barnets bästa som ska vara vägledande i all lagstiftning som berör barn – att lagstiftningen bör anpassas efter verkligheten så som den ser ut idag. Genom att det rättsliga moderskapet och föräldraskapet vid surrogatmoderskap, i brist på en reglering av surrogatmoderskap, styrs av moderskapspresumtionen och adoptionsreglerna får barn födda av en surrogatmor sämre rättigheter än barn födda på sätt som lagstiftaren accepterar. NJA 2006 s. 505 illustrerar hur barn födda av en surrogatmor riskerar att förlora sin sociala mor. Den nya intresseavvägningen innebär därför att surrogatmoderskap bör regleras, eller legaliseras, utifrån rätten till självbestämmande och barnets bästa. (Less)
Abstract
Surrogate motherhood means that a woman carries and delivers a child without the intention of keeping the child. In Sweden, surrogacy is a forbidden form of medically assisted procreation. The prohibition is unregulated, however it emerges because surrogate motherhood falls outside the scope of regulation in GenL. The aim of this essay is to analyze the arguments of the legislator and the prohibition from an ethical perspective.
Today the interests of the surrogate mother has to be weighed against the interests of the child, to determine whether surrogate motherhood ethically could be accepted. The most important principles are: the principle of human dignity, the right to self determination and the best interest of the child. The... (More)
Surrogate motherhood means that a woman carries and delivers a child without the intention of keeping the child. In Sweden, surrogacy is a forbidden form of medically assisted procreation. The prohibition is unregulated, however it emerges because surrogate motherhood falls outside the scope of regulation in GenL. The aim of this essay is to analyze the arguments of the legislator and the prohibition from an ethical perspective.
Today the interests of the surrogate mother has to be weighed against the interests of the child, to determine whether surrogate motherhood ethically could be accepted. The most important principles are: the principle of human dignity, the right to self determination and the best interest of the child. The legislator argues that surrogate motherhood can not be allowed due to this consideration since it is a violation of the principle of human dignity and the best interest of the child. The thesis of this essay is that a regulation, or a legalization, of altruistic surrogate motherhood is required due to a different consideration, which is motivated by the right to self determination and the best interest of the child.
According to this essay, the right to self determination for the surrogate mother should not be restricted since there is no violation of the principle of human dignty and the risk of the exploitation of women could, with extensive regulation, be counteracted. Therefore the right to self determination allows for a legalization of altruistic surrogacy.
The best interest of the child should be a primary consideration in all actions concerning children. This essay argues that the legislation needs to adapt to todays society. Since surrogate motherhood is unregulated the legal mother- and parenthood in surrogate arrangements are ruled by the presumtion of motherhood and the rules concerning adoption. This is illustrated in NJA 2006 s. 505 which consequently means that children born by surrogate mothers are getting inferior rights compared to children born the way the legislator acknowledge since these children risk losing their social mother. The new consideration means that surrogate motherhood should be regulated, or legalized, according to the right to self determination and the best interest of the child. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Sofie LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjerätt, Surrogatmoderskap, Barnets bästa
language
Swedish
id
3799963
date added to LUP
2013-09-11 14:25:56
date last changed
2013-09-11 14:25:56
@misc{3799963,
 abstract   = {Surrogate motherhood means that a woman carries and delivers a child without the intention of keeping the child. In Sweden, surrogacy is a forbidden form of medically assisted procreation. The prohibition is unregulated, however it emerges because surrogate motherhood falls outside the scope of regulation in GenL. The aim of this essay is to analyze the arguments of the legislator and the prohibition from an ethical perspective.
Today the interests of the surrogate mother has to be weighed against the interests of the child, to determine whether surrogate motherhood ethically could be accepted. The most important principles are: the principle of human dignity, the right to self determination and the best interest of the child. The legislator argues that surrogate motherhood can not be allowed due to this consideration since it is a violation of the principle of human dignity and the best interest of the child. The thesis of this essay is that a regulation, or a legalization, of altruistic surrogate motherhood is required due to a different consideration, which is motivated by the right to self determination and the best interest of the child.
According to this essay, the right to self determination for the surrogate mother should not be restricted since there is no violation of the principle of human dignty and the risk of the exploitation of women could, with extensive regulation, be counteracted. Therefore the right to self determination allows for a legalization of altruistic surrogacy.
The best interest of the child should be a primary consideration in all actions concerning children. This essay argues that the legislation needs to adapt to todays society. Since surrogate motherhood is unregulated the legal mother- and parenthood in surrogate arrangements are ruled by the presumtion of motherhood and the rules concerning adoption. This is illustrated in NJA 2006 s. 505 which consequently means that children born by surrogate mothers are getting inferior rights compared to children born the way the legislator acknowledge since these children risk losing their social mother. The new consideration means that surrogate motherhood should be regulated, or legalized, according to the right to self determination and the best interest of the child.},
 author    = {Nilsson, Sofie},
 keyword   = {Familjerätt,Surrogatmoderskap,Barnets bästa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Surrogatmoderskap: förbjudet och oreglerat – en moralfilosofisk analys},
 year     = {2013},
}