Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Realtidsinformation och sportvadhållning – en analys av gällande rätt

Krüger, Alexander LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den svenska spelmarknaden har fortsatt att växa trots rådande ekonomiska oro. Vadhållning på sportspel är den del av spelmarknaden som växt mest trots konkurrens från utländska spelbolag. Faktum är att AB Svenska Spel och Oddset endast beräknats besitta 6-7 % av den svenska livespelsmark-naden samtidigt som en ansenlig del av de oreglerade, utländska spelbola-gens omsättning från Sverige har kunnat härledas från denna marknad. Fot-bollen är en av de viktigaste sporterna för den svenska livespelsmarknaden. För upprättande av ett liveodds vid svenska fotbollsmatcher krävs informat-ion i realtid om variabler och förutsättningar för matchen samt hur dessa förändras och därmed påverkar möjliga utfall. Denna information samlas in och tas upp av... (More)
Den svenska spelmarknaden har fortsatt att växa trots rådande ekonomiska oro. Vadhållning på sportspel är den del av spelmarknaden som växt mest trots konkurrens från utländska spelbolag. Faktum är att AB Svenska Spel och Oddset endast beräknats besitta 6-7 % av den svenska livespelsmark-naden samtidigt som en ansenlig del av de oreglerade, utländska spelbola-gens omsättning från Sverige har kunnat härledas från denna marknad. Fot-bollen är en av de viktigaste sporterna för den svenska livespelsmarknaden. För upprättande av ett liveodds vid svenska fotbollsmatcher krävs informat-ion i realtid om variabler och förutsättningar för matchen samt hur dessa förändras och därmed påverkar möjliga utfall. Denna information samlas in och tas upp av matchreportrar som närvarar live vid matchen ifråga.

Detta arbete kartlägger och förklarar matchreportrarnas aktivitet och dess betydelse för sportvadhållning över Internet i realtid. Därefter utreds och analyseras regleringar som påverkar de aktiviteter som består av upptagning, insamling, överföring, bearbetning och försäljning av realtidsinformation, från svenska fotbollsmatcher, för sportvadhållning över Internet i realtid. Allt i syfte att upplysa om gällande rätt.

Utredningen och analysen hänför sig till fyra områden, regleringar avseende tillträde till svenska fotbollsmatcher, immaterialrättsliga regleringar, övriga regleringar avseende användning av spelarnamn och svensk spelreglering. Vad gäller regleringar avseende tillträde till svenska fotbollsmatcher har utredningen visat att det finns regleringar inom fotbollens interna normsy-stem som på avtalsrättslig grund kan ge möjlighet för arrangerande förening att neka en matchreporter tillträde till en match sett till att matchreportern avser uppta, samla in och överföra realtidsinformation för sportvadhållning över internet i realtid, under matchen. Likaså kan regleringarna ge möjlighet för arrangerande förening att avvisa matchreporter som upptar, samlar in och överför realtidsinformation för sportvadhållning över internet i realtid under pågående match på samma avtalsrättsliga grund. Huruvida denna möjlighet utnyttjas av föreningarna i dagsläget har utredningen inte kunnat visa.

När det gäller immaterialrättsliga regleringar och övriga regleringar avseende användning av spelarnamn har det visats att det inte finns några regler i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) som medför att realtidsinformationen åtnjuter något upphovsrättsligt skydd. Detta då det i Sverige inte exsisterar någon arenarätt och p.g.a. upptagning, insamling, överföring, bearbetning och försäljning av realtidsinformation, från svenska fotbollsmatcher, för sportvadhållning över Internet i realtid, till sin natur, inte kan anses utgöra utdrag ur eller återanvändning av någon databas. Bristen på reglering har föranlett att idrottsutövarnas, föreningarnas och Svenska Fotbollsförbundets möjlighet att skaffa sig skydd mot dessa aktivi-teter måste anses inskränkt till de skydd som kan erhållas på avtalsrättslig grund. Av utredningen har inte helt klart framgått huruvida upptagning, insamling, överföring, bearbetning och försäljning av realtidsinformation, från svenska fotbollsmatcher, för sportvadhållning över Internet i realtid inkluderar insamling och i förlängningen användning av, föreningsnamn, föreningars emblem, logotyper eller spelarnamn. För de fall det skulle inkludera något av ovan är det möjligt att detta skulle kunna konstituera intrång i skydd enligt regleringar i Varumärkeslag (2010:1877), Personuppgiftslag (1998:204) eller bådadera under vissa förutsättningar. Kriterierna som ska vara uppfyllda för att uppnå skydd enligt dessa lagar är dock ganska långtgående och en helhetsbedömning i varje enskilt fall har ansetts nödvändig.

Utredningen av svensk spelreglering har visat att det inte finns någon regle-ring i Lotterilag (1994:1000) som föranleder att upptagning, insamling, överföring, bearbetning och försäljning av realtidsinformation, från svenska fotbollsmatcher, för sportvadhållning över Internet i realtid kan anses utgöra anordnande av lotteri i Sverige, sett till praxis och det faktum att de företa-gen som ägnar sig åt dessa aktiviteter inte erbjuder livebettingen till slutkon-sument. Vad utredningen däremot har visat är att det finns utrymme i Lotte-rilag (1994:1000) för att upptagning, insamling, överföring, bearbetning och försäljning av realtidsinformation, från svenska fotbollsmatcher, för sport-vadhållning över Internet i realtid, skulle kunna anses utgöra otillåtet främ-jande av deltagande från Sverige i utomlandsanordnat lotteri. Huruvida så verkligen är fallet får dock anses oklart och det skulle dessutom krävas en bedömning som visar att dessa aktiviteter utgör medverkan till anordnande av lotteri, något som dock framstått som högst rimligt enligt min utredning.

Trots detta får rättsläget avseende reglering av upptagning, insamling, över-föring, bearbetning och försäljning av realtidsinformation, från svenska fot-bollsmatcher, för sportvadhållning över Internet i realtid sammanfattas som oklart och ett ställningstagande från lagstiftaren därmed efterlängtat. (Less)
Abstract
The Swedish gaming market has continued to grow despite the current eco-nomic crisis. Betting on sports is the part of the gaming market that has grown the most in spite of competition from foreign bookmakers. In fact, AB Svenska Spel and Oddset are calculated to possess only 6-7% of the Swedish live-betting market and at the same time a considerable part of the unregulated foreign bookmakers turnover from Sweden have been derived from this market. Football is one of the most important sports for the Swe-dish live-betting market. To establish live odds at Swedish football games real-time information on the variables and conditions of the game, and how these change and thus affect the possible outcomes are required. This infor-mation is... (More)
The Swedish gaming market has continued to grow despite the current eco-nomic crisis. Betting on sports is the part of the gaming market that has grown the most in spite of competition from foreign bookmakers. In fact, AB Svenska Spel and Oddset are calculated to possess only 6-7% of the Swedish live-betting market and at the same time a considerable part of the unregulated foreign bookmakers turnover from Sweden have been derived from this market. Football is one of the most important sports for the Swe-dish live-betting market. To establish live odds at Swedish football games real-time information on the variables and conditions of the game, and how these change and thus affect the possible outcomes are required. This infor-mation is collected live by match reporters attending the game in question.

This work identifies and explains these match reporter’s activities and their role in sports betting over the Internet in real time. Subsequently regulations that affect activities, which consist of collecting, gathering, transmitting, processing and selling real time information from the Swedish football games, for sports betting over the Internet in real time, are investigated and analyzed in this work. All with the aim to raise awareness of current law.

The investigation and the analysis relates to four areas, rules relating to ac-cess to Swedish football games, intellectual property regulations, other regu-lations regarding the use of player names and Swedish gaming regulations. With regard to rules relating to access to Swedish football games, the inves-tigation showed that there are regulations within football's internal norms that, based on contractual law, can provide an opportunity for a football club that organizes a game to deny an match reporter access to this game provided that the match reporter intents to collect, gather and transmit real time information for sports betting over the Internet in real time, during the game. Similarly, the rules can provide for an opportunity for the organizing football club to send away match reporters who collect, gather and transmit real time information for sports betting in real time, during a game on the same contractual basis. Whether this option is exercised by clubs today or not has the investigation not been able to show.

When it comes to intellectual property regulations and other regulations regarding the use of player names it has been shown that there are no provi-sion in Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) that leads to that real-time information may enjoy copyright protection. This due to that Droit de stade does not exist in Sweden and because collecting, gathering, transmitting, processing and selling real time information from the Swedish football games, for sports betting over the Internet in real time, to its nature, cannot be considered as extracting or re-utilizing content of any database. The lack of regulation has led to that athletes, clubs and The Swedish Football Associations opportunity to gain protection against these activities are limited to the protection that can be obtained on contractual basis. The investigation has not clearly shown whether collecting, gathering, transmitting, processing and selling real time information from the Swedish football games, for sports betting over the Internet in real time include col-lection and ultimately use of, club names, club logos or player names. In case it should include any of the above, it is possible that this would constitute an infringement under the regulations in, Varumärkeslag (2010:1877), Personuppgiftslag (1998:204) or both under certain circumstances. The cri-teria’s that must have been met to achieve this protection according to these laws is however quite extensive and an overall assessment of each case has to be deemed necessary.

The investigation of the Swedish gaming regulation has shown that there are no provision in Lotterilag (1994:1000) that causes the collecting, gathering, transmitting, processing and selling real time information from the Swedish football games, for sports betting over the Internet in real time to be regard-ed as organization of lotteries in Sweden with regards to praxis and the fact that the companies that are involved in these activities do not offer live bet-ting to the end consumer. What the investigation however has shown is that there is room in Lotterilag (1994:1000) for collecting, gathering, transmit-ting, processing and selling real time information from the Swedish football games, for sports betting over the Internet in real time to might be consid-ered as illegal promotion of the participation from Sweden in a lottery orga-nized from outside Sweden. Whether this is the case is unclear and it would take an assessment showing that these activities constitute complicity in organization of the lottery, which, however, in accordance with my investi-gation has to be deemed highly reasonable.

Nevertheless, the regulation concerning the collecting, gathering, transmit-ting, processing and selling real time information from the Swedish football games, for sports betting over the Internet in real time must be summarized as unclear and hence the legislature’s future position is much awaited. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Krüger, Alexander LU
supervisor
organization
alternative title
Real-time information and sports betting – an analysis of the law
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt, förmögenhetsrätt, förvaltningsrätt, immaterialrätt, idrottsjuridik, Internet, livebetting, lotterilag, realtidsinformation, sportvadhållning.
language
Swedish
id
3799988
date added to LUP
2013-06-13 15:37:41
date last changed
2013-06-13 15:37:41
@misc{3799988,
 abstract   = {The Swedish gaming market has continued to grow despite the current eco-nomic crisis. Betting on sports is the part of the gaming market that has grown the most in spite of competition from foreign bookmakers. In fact, AB Svenska Spel and Oddset are calculated to possess only 6-7% of the Swedish live-betting market and at the same time a considerable part of the unregulated foreign bookmakers turnover from Sweden have been derived from this market. Football is one of the most important sports for the Swe-dish live-betting market. To establish live odds at Swedish football games real-time information on the variables and conditions of the game, and how these change and thus affect the possible outcomes are required. This infor-mation is collected live by match reporters attending the game in question.

This work identifies and explains these match reporter’s activities and their role in sports betting over the Internet in real time. Subsequently regulations that affect activities, which consist of collecting, gathering, transmitting, processing and selling real time information from the Swedish football games, for sports betting over the Internet in real time, are investigated and analyzed in this work. All with the aim to raise awareness of current law.

The investigation and the analysis relates to four areas, rules relating to ac-cess to Swedish football games, intellectual property regulations, other regu-lations regarding the use of player names and Swedish gaming regulations. With regard to rules relating to access to Swedish football games, the inves-tigation showed that there are regulations within football's internal norms that, based on contractual law, can provide an opportunity for a football club that organizes a game to deny an match reporter access to this game provided that the match reporter intents to collect, gather and transmit real time information for sports betting over the Internet in real time, during the game. Similarly, the rules can provide for an opportunity for the organizing football club to send away match reporters who collect, gather and transmit real time information for sports betting in real time, during a game on the same contractual basis. Whether this option is exercised by clubs today or not has the investigation not been able to show.

When it comes to intellectual property regulations and other regulations regarding the use of player names it has been shown that there are no provi-sion in Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) that leads to that real-time information may enjoy copyright protection. This due to that Droit de stade does not exist in Sweden and because collecting, gathering, transmitting, processing and selling real time information from the Swedish football games, for sports betting over the Internet in real time, to its nature, cannot be considered as extracting or re-utilizing content of any database. The lack of regulation has led to that athletes, clubs and The Swedish Football Associations opportunity to gain protection against these activities are limited to the protection that can be obtained on contractual basis. The investigation has not clearly shown whether collecting, gathering, transmitting, processing and selling real time information from the Swedish football games, for sports betting over the Internet in real time include col-lection and ultimately use of, club names, club logos or player names. In case it should include any of the above, it is possible that this would constitute an infringement under the regulations in, Varumärkeslag (2010:1877), Personuppgiftslag (1998:204) or both under certain circumstances. The cri-teria’s that must have been met to achieve this protection according to these laws is however quite extensive and an overall assessment of each case has to be deemed necessary. 

The investigation of the Swedish gaming regulation has shown that there are no provision in Lotterilag (1994:1000) that causes the collecting, gathering, transmitting, processing and selling real time information from the Swedish football games, for sports betting over the Internet in real time to be regard-ed as organization of lotteries in Sweden with regards to praxis and the fact that the companies that are involved in these activities do not offer live bet-ting to the end consumer. What the investigation however has shown is that there is room in Lotterilag (1994:1000) for collecting, gathering, transmit-ting, processing and selling real time information from the Swedish football games, for sports betting over the Internet in real time to might be consid-ered as illegal promotion of the participation from Sweden in a lottery orga-nized from outside Sweden. Whether this is the case is unclear and it would take an assessment showing that these activities constitute complicity in organization of the lottery, which, however, in accordance with my investi-gation has to be deemed highly reasonable.

Nevertheless, the regulation concerning the collecting, gathering, transmit-ting, processing and selling real time information from the Swedish football games, for sports betting over the Internet in real time must be summarized as unclear and hence the legislature’s future position is much awaited.},
 author    = {Krüger, Alexander},
 keyword   = {Avtalsrätt,förmögenhetsrätt,förvaltningsrätt,immaterialrätt,idrottsjuridik,Internet,livebetting,lotterilag,realtidsinformation,sportvadhållning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Realtidsinformation och sportvadhållning – en analys av gällande rätt},
 year     = {2013},
}