Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Till upphovsrätten närstående rättigheter- Hur efterlevs de i praktiken?

Gavin, Jennifer LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen redogör för hur den digitala distributionsformen streaming förhåller sig till gällande rätt och vilka rättigheter upphovsmän och utövande artister har till denna distributionsform.

Upphovsrättslagen är en skyddslagstiftning som syftar till att ge skydd åt upphovsmän och utövande artisters prestationer. På senare tid har den upphovsrättsliga lagstiftningen som en följd av det digitaliserade samhället kommit att kompletteras av en rad olika EU-direktiv som syftat till att svara mot den tekniska utvecklingen och nya nyttjandeformer som skapas. Den tekniska utvecklingen sker emellertid i sådan takt att lagstiftningen fått svårt att hålla jämna steg. Konsekvensen av detta blir att lagstiftningen inte i alla avseenden motsvarar den... (More)
Uppsatsen redogör för hur den digitala distributionsformen streaming förhåller sig till gällande rätt och vilka rättigheter upphovsmän och utövande artister har till denna distributionsform.

Upphovsrättslagen är en skyddslagstiftning som syftar till att ge skydd åt upphovsmän och utövande artisters prestationer. På senare tid har den upphovsrättsliga lagstiftningen som en följd av det digitaliserade samhället kommit att kompletteras av en rad olika EU-direktiv som syftat till att svara mot den tekniska utvecklingen och nya nyttjandeformer som skapas. Den tekniska utvecklingen sker emellertid i sådan takt att lagstiftningen fått svårt att hålla jämna steg. Konsekvensen av detta blir att lagstiftningen inte i alla avseenden motsvarar den tekniska utvecklingen. Som en följd av denna problematik finns det idag ingen legal definition av vad streaming utgör för upphovsrättsligt relevant förfogande.

Enligt artikel 3.1 i Infosoc-direktivet som är implementerat i svensk lag stadgas det att upphovsmän erhåller en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk. Överföringsrätten enligt artikeln syftar till att vara teknikneutral och därmed omfatta all teknisk överföring av upphovsrättsliga verk.

Utövande artister har enligt URL en uteslutande rätt att förfoga över sitt verk och göra det tillgängligt för allmänheten om framförandet är av karaktären on-demand. Definitionen av ett on-demand-framträdande är enligt WIPO att mottagaren på en webbsida som tillhandahåller en streamingtjänst av musik väljer vilka låtar denna vill lyssna på. Vid den typ av streaming som idag är mycket populär kan mottagaren själv välja på vilken låt denne vill lyssna på och vid vilken tidpunkt. Med denna tolkning av streaming måste det även här anses föreligga en ensamrätt för utövande artister att förfoga över sina verk.

Trots att upphovsrättslagen tillskriver upphovsmän och utövande artister ett starkt skydd till deras prestationer är det inte alltid som dessa efterlevs i praktiken.

Upphovsrättslagens bestämmelser är dispositiva och kan därmed ersättas av avtal mellan parterna. Inom musikbranschen är det vanligt att artisten via avtal överlåter sina rättigheter till skivbolag som därmed inträder som rättighetshavare. Mellan artisten och skivbolaget föreligger i sådana situationer avtal som reglerar vilken rätt till ersättning artisten har för överlåtelsen. Eftersom det inte finns någon definition av vad streaming utgör för typ av upphovsrättsligt förfogande tillämpar skivbolagen sin egen tolkning och ersätter artister för digitala nyttjanden vilka jämställs med fysisk försäljning. Det har emellertid av aktörer i branschen hävdats att streaming enligt dessa artistavtal inte bör tolkas som fysisk försäljning utan istället som licensiering vilket skulle ge artisterna en betydligt högre ersättning.

Enligt svensk rätt råder avtalsfrihet. Dock måste det anses att artisterna har en underlägsen ställning gentemot stora aktörer såsom skivbolag, vilket gör att de lätt kan komma att ingå oförmånliga avtal. För att komma till rätta med problematiken med att artister till följd av avtal inte åtnjuter det skydd de är garanterade enligt upphovsrättslagstiftningen borde lagreglerna ses över och genom ändring ge upphovsmän och utövande artister en starkare ställning gentemot skivbolag i avtal som rör deras grundläggande rättigheter enligt lag. (Less)
Abstract
This essay illustrates how the digital distribution method “streaming” interrelates with existing law and which rights authors and performing artists have with this form of distribution.

The Swedish Copyright Act is a protective legislation aimed at providing protection for authors' and artists' performances. More recently, as a result of the digitized society, Swedish copyright legislation has come to be supplemented by a range of EU directives aimed at responding to technological developments, as well as new forms of exploitation that have been created. The technical progress is increasing rapidly and consequently, the legislation is not in all aspects on par with current technology. As a consequence of these problems, there is... (More)
This essay illustrates how the digital distribution method “streaming” interrelates with existing law and which rights authors and performing artists have with this form of distribution.

The Swedish Copyright Act is a protective legislation aimed at providing protection for authors' and artists' performances. More recently, as a result of the digitized society, Swedish copyright legislation has come to be supplemented by a range of EU directives aimed at responding to technological developments, as well as new forms of exploitation that have been created. The technical progress is increasing rapidly and consequently, the legislation is not in all aspects on par with current technology. As a consequence of these problems, there is currently no legal definition of what constitutes streaming of copyright relevant disposal.

Article 3.1 of the Infosoc directive, which is implemented in Swedish law, stipulates that authors have the exclusive right to authorize or prohibit any communication of their works to the public. The article specifies a “transfer right” that aims to be technology neutral and therefore include all the technical transfer of copyright works.

A performing artist has, according to the Swedish Copyright Act, an exclusive right to exploit his work and make it available to the public, if the performance is of on-demand nature. The definition of an on-demand performance, according to WIPO, is when the receiver on a web page that provides a streaming service for music, chooses the individual songs for listening. With this type of streaming, which currently is very popular, the recipients can choose which specific song they want to listen to at any given time. With this interpretation of streaming, it must be so that an performing artists enjoys an exclusive right to dispose of his work.

Although the Swedish Copyright Act assigns authors and performing artists strong protection, this is not always the case in reality.

The regulations of the Swedish Copyright Act are optional and can be replaced by an agreement between the parties. Within the music industry, it is common that the artist trough agreements transfer their rights to their record companies. Agreements between the artist and the record company regulate what compensation rights the artist has for the transfer. Since it is very unclear what of kind of copyright “streaming” constitutes, the record industry apply their own interpretation and compensate artists for digital use, which equals physical sales. It has, however, by the stakeholders in the music industry, been argued that streaming of music should not be equated to physical sales, but as licensing, which would give artists a much higher compensation.

Under Swedish law, the freedom of contract is recognized. However, it must be considered that the artists have an inferior position in relation to major players, such as record companies, and can therefore easily be forced into unfavourable contracts. To overcome the problems associated with the artists not fully benefiting from the protection they are guaranteed under copyright law, the legislation should be reviewed and changed to give authors and performing artists a stronger position against the record companies, when it comes to agreements regarding the artists' and authors’ fundamental rights. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gavin, Jennifer LU
supervisor
organization
alternative title
Neighbouring rights of Copyright – How are they complied in practice?
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
immaterialrätt, intellectual property law, upphovsrätt, närstående rättigheter
language
Swedish
id
3800052
date added to LUP
2013-07-02 11:55:04
date last changed
2013-07-02 11:55:04
@misc{3800052,
 abstract   = {This essay illustrates how the digital distribution method “streaming” interrelates with existing law and which rights authors and performing artists have with this form of distribution.

The Swedish Copyright Act is a protective legislation aimed at providing protection for authors' and artists' performances. More recently, as a result of the digitized society, Swedish copyright legislation has come to be supplemented by a range of EU directives aimed at responding to technological developments, as well as new forms of exploitation that have been created. The technical progress is increasing rapidly and consequently, the legislation is not in all aspects on par with current technology. As a consequence of these problems, there is currently no legal definition of what constitutes streaming of copyright relevant disposal.

Article 3.1 of the Infosoc directive, which is implemented in Swedish law, stipulates that authors have the exclusive right to authorize or prohibit any communication of their works to the public. The article specifies a “transfer right” that aims to be technology neutral and therefore include all the technical transfer of copyright works.

A performing artist has, according to the Swedish Copyright Act, an exclusive right to exploit his work and make it available to the public, if the performance is of on-demand nature. The definition of an on-demand performance, according to WIPO, is when the receiver on a web page that provides a streaming service for music, chooses the individual songs for listening. With this type of streaming, which currently is very popular, the recipients can choose which specific song they want to listen to at any given time. With this interpretation of streaming, it must be so that an performing artists enjoys an exclusive right to dispose of his work.

Although the Swedish Copyright Act assigns authors and performing artists strong protection, this is not always the case in reality. 

The regulations of the Swedish Copyright Act are optional and can be replaced by an agreement between the parties. Within the music industry, it is common that the artist trough agreements transfer their rights to their record companies. Agreements between the artist and the record company regulate what compensation rights the artist has for the transfer. Since it is very unclear what of kind of copyright “streaming” constitutes, the record industry apply their own interpretation and compensate artists for digital use, which equals physical sales. It has, however, by the stakeholders in the music industry, been argued that streaming of music should not be equated to physical sales, but as licensing, which would give artists a much higher compensation.

Under Swedish law, the freedom of contract is recognized. However, it must be considered that the artists have an inferior position in relation to major players, such as record companies, and can therefore easily be forced into unfavourable contracts. To overcome the problems associated with the artists not fully benefiting from the protection they are guaranteed under copyright law, the legislation should be reviewed and changed to give authors and performing artists a stronger position against the record companies, when it comes to agreements regarding the artists' and authors’ fundamental rights.},
 author    = {Gavin, Jennifer},
 keyword   = {immaterialrätt,intellectual property law,upphovsrätt,närstående rättigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Till upphovsrätten närstående rättigheter- Hur efterlevs de i praktiken?},
 year     = {2013},
}