Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett förbud mot könsdifferentierade försäkringspremier - Jämställdhet till vilket pris?

Tarandi, Anders LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens fokus ligger på att undersöka effekterna av det 21 december 2012 ikraftträdda förbudet mot könsdifferentierade försäkringspremier och –ersättningar. Förbudet har sin bakgrund i ett mål i EU-domstolen, där domstolen kom att ogiltigförklara en undantagsregel som gav medlemsstaterna möjlighet att på obestämd tid tillåta användandet av kön som faktor vid försäkringsföretagens beräknande av premier och ersättningar. Undantagsregeln fanns i direktiv 2004/113/EG, som trädde i kraft 21 december 2007, och som syftade till att genomföra principen om likabehandling mellan män och kvinnor när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster – däribland försäkringstjänster.

Faktorn kön har en statistiskt bevisad effekt... (More)
Uppsatsens fokus ligger på att undersöka effekterna av det 21 december 2012 ikraftträdda förbudet mot könsdifferentierade försäkringspremier och –ersättningar. Förbudet har sin bakgrund i ett mål i EU-domstolen, där domstolen kom att ogiltigförklara en undantagsregel som gav medlemsstaterna möjlighet att på obestämd tid tillåta användandet av kön som faktor vid försäkringsföretagens beräknande av premier och ersättningar. Undantagsregeln fanns i direktiv 2004/113/EG, som trädde i kraft 21 december 2007, och som syftade till att genomföra principen om likabehandling mellan män och kvinnor när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster – däribland försäkringstjänster.

Faktorn kön har en statistiskt bevisad effekt på flertalet försäkringstyper. Förbudet kommer således att förändra den nuvarande aggregerade prisbilden och påverka premiesättningen åt endera hållet för respektive kön. Rent konkret innebär detta att det ena könet, beroende på försäkringstyp, i snitt kommer betala en premie som är högre än den risk de tillför till försäkringskollektivet. Detta innebär att försäkringsgivaren måste avvika från den ekvivalensprincip som annars råder. Som en följd av detta avvikande kommer också marknadsbalansen att rubbas enligt gängse marknadsekonomiska regler.

Risken är att Sverige och hela EU drabbas av ett samhälle som är underförsäkrat. Utifrån det faktum att EU utgör en öppen, gemensam marknad bör man som medlemsstat heller inte avvika från den harmonisering som sker genom bland annat direktiv då detta riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden. Jag kommer i uppsatsen att belysa denna problematik och samtidigt undersöka hur pass effektiv den lagtekniska lösningen egentligen är.

En avgörande fråga i utvärderandet och analyserandet av förbudet i fråga är hur man ur ett försäkringsperspektiv ska se på jämställdhet. Om med jämställdhet förstås lika resultat, krävs aktiva åtgärder såsom lagstiftningen i fråga. Om man däremot anser att jämställdhet innebär lika möjligheter, bör försäkringsbranschen avspegla de faktiska förhållandena snarare än att påverka dem.

I skrivande stund är dessutom ytterligare ett direktiv, som bland annat berör användandet av ålder och funktionshinder som faktorer vid beräknandet av försäkringspremier och –ersättningar, under behandling på europanivå. Motiveringen till detta direktiv ter sig paradoxal till hur man resonerade i den dom som ledde till förbudet mot könsdifferentiering, då det i utkastet till direktivet i fråga anges att ålder och funktionshinder skall tillåtas att användas som riskfaktorer. Det är därför på sin plats att kritik framförs mot unionslagstiftarens inkonsekventa agerande, när man värderar de olika diskrimineringsgrunderna annorlunda. Ett framtida ställningstagande är oundvikligt. (Less)
Abstract
The main purpose of this thesis is to evaluate and analyze the impact of the prohibition against the use of sex as a factor in the calculation of premiums and benefits for the purpose of insurance services that entered into force 21 December 2012. The prohibition is a result of a judgment by the European Court of Justice declaring that the exception in Directive 2004/113/EC, giving member states the opportunity to allow the use of sex as a factor without any temporal limitation, works against the achievement of the objective of equal treatment between women and men.

From a statistical point of view, gender does have an impact on the risk when it comes to certain insurance types. Hence, the prohibition will inevitably affect the pricing... (More)
The main purpose of this thesis is to evaluate and analyze the impact of the prohibition against the use of sex as a factor in the calculation of premiums and benefits for the purpose of insurance services that entered into force 21 December 2012. The prohibition is a result of a judgment by the European Court of Justice declaring that the exception in Directive 2004/113/EC, giving member states the opportunity to allow the use of sex as a factor without any temporal limitation, works against the achievement of the objective of equal treatment between women and men.

From a statistical point of view, gender does have an impact on the risk when it comes to certain insurance types. Hence, the prohibition will inevitably affect the pricing of these insurances. Translated into terms of real life, this means that one of the sexes, depending on type of insurance, will pay a premium that is higher than the actual risk it represents. The insurance companies will therefore have to adjust their way of pricing. Due to this fact, the state of balance between supply and demand on the market will be disturbed.

As the overall costs rise, the availability of cover for consumers will be lowered. This risk is a concern for all the member states and the European Union as a whole. Since the European Union constitutes an open market, it probably isn’t a good idea for a member state to deviate from the rest by applying its own rules and interpretations, as it possibly could disturb the competition on the international market.

In the process of evaluating and analyzing the prohibition, the subject of gender equality is essential. One has to ask oneself if the main goal is to reach a point where the sexes have equal theoretical possibilities in society, or if it requires an actual equal outcome. This leads to the point where one has to define the role of insurances: should they simply describe the current equality situation or should the prices be set in a way that also affects it?

By the time I am writing this thesis, another directive concerning the equal treatment between persons is under consideration at European level. The draft includes a regulation regarding the calculation of premiums and benefits for the purpose of insurance services. This time, however, the plan is to allow the use of disability and age as factors, just like the use of sex as a factor initially was allowed in directive 2004/113/EC. The statement of reasons for the proposal is inconsistent with the way the European Court of Justice reasoned in the case which resulted in the prohibition of the use of sex as a factor. This inconsistency has to be dealt with and I believe that the Court eventually will have to try the proposal and decide whether it is in accordance with existing union law or not. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tarandi, Anders LU
supervisor
organization
alternative title
Unisex insurance premiums - The cost of equality between men and women
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Försäkringsrätt, EU-rätt, Civilrätt, Förmögenhetsrätt, Avtalsrätt, Könsdiskriminering
language
Swedish
id
3800056
date added to LUP
2013-06-13 15:26:18
date last changed
2013-06-13 15:26:18
@misc{3800056,
 abstract   = {The main purpose of this thesis is to evaluate and analyze the impact of the prohibition against the use of sex as a factor in the calculation of premiums and benefits for the purpose of insurance services that entered into force 21 December 2012. The prohibition is a result of a judgment by the European Court of Justice declaring that the exception in Directive 2004/113/EC, giving member states the opportunity to allow the use of sex as a factor without any temporal limitation, works against the achievement of the objective of equal treatment between women and men.

From a statistical point of view, gender does have an impact on the risk when it comes to certain insurance types. Hence, the prohibition will inevitably affect the pricing of these insurances. Translated into terms of real life, this means that one of the sexes, depending on type of insurance, will pay a premium that is higher than the actual risk it represents. The insurance companies will therefore have to adjust their way of pricing. Due to this fact, the state of balance between supply and demand on the market will be disturbed. 

As the overall costs rise, the availability of cover for consumers will be lowered. This risk is a concern for all the member states and the European Union as a whole. Since the European Union constitutes an open market, it probably isn’t a good idea for a member state to deviate from the rest by applying its own rules and interpretations, as it possibly could disturb the competition on the international market.

In the process of evaluating and analyzing the prohibition, the subject of gender equality is essential. One has to ask oneself if the main goal is to reach a point where the sexes have equal theoretical possibilities in society, or if it requires an actual equal outcome. This leads to the point where one has to define the role of insurances: should they simply describe the current equality situation or should the prices be set in a way that also affects it?

By the time I am writing this thesis, another directive concerning the equal treatment between persons is under consideration at European level. The draft includes a regulation regarding the calculation of premiums and benefits for the purpose of insurance services. This time, however, the plan is to allow the use of disability and age as factors, just like the use of sex as a factor initially was allowed in directive 2004/113/EC. The statement of reasons for the proposal is inconsistent with the way the European Court of Justice reasoned in the case which resulted in the prohibition of the use of sex as a factor. This inconsistency has to be dealt with and I believe that the Court eventually will have to try the proposal and decide whether it is in accordance with existing union law or not.},
 author    = {Tarandi, Anders},
 keyword   = {Försäkringsrätt,EU-rätt,Civilrätt,Förmögenhetsrätt,Avtalsrätt,Könsdiskriminering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett förbud mot könsdifferentierade försäkringspremier - Jämställdhet till vilket pris?},
 year     = {2013},
}