Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Överprissättning som missbruk av dominerande ställning

Edwards, Peter LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Företag i dominerande ställning har en särskild skyldighet att inte missbruka sin marknadsmakt och därigenom snedvrida konkurrensen eller exploatera marknaden på ett oskäligt sätt. Ett typexempel på ett sådant agerande som kan utgöra missbruk består i att påtvinga någon ett oskäligt inköps- eller försäljningspris. Att ett oskäligt högt pris, dvs. överprissättning kan utgöra ett sådant oskäligt inköps- eller försäljningspris slogs fast redan 1975 i målet General Motors. Att överprissättning kan utgöra missbruk av dominerande ställning har således stått klart sedan länge. Trots detta har överprissättning fått ett förhållandevis litet utrymme i den rättsliga diskussionen jämfört med andra former av missbruk. Anledningen till detta är... (More)
Företag i dominerande ställning har en särskild skyldighet att inte missbruka sin marknadsmakt och därigenom snedvrida konkurrensen eller exploatera marknaden på ett oskäligt sätt. Ett typexempel på ett sådant agerande som kan utgöra missbruk består i att påtvinga någon ett oskäligt inköps- eller försäljningspris. Att ett oskäligt högt pris, dvs. överprissättning kan utgöra ett sådant oskäligt inköps- eller försäljningspris slogs fast redan 1975 i målet General Motors. Att överprissättning kan utgöra missbruk av dominerande ställning har således stått klart sedan länge. Trots detta har överprissättning fått ett förhållandevis litet utrymme i den rättsliga diskussionen jämfört med andra former av missbruk. Anledningen till detta är sannolikt den osäkerhet som följer av det test som 1978 fastslogs i United Brands för att påvisa överprissättning, vilket fått till följd att testet inte använts konsekvent och att antalet rättsfall på området är relativt få.

I den här uppsatsen lyfts denna osäkerhet upp i ljuset. De problem som associeras med att påvisa överprissättning redogörs för och utvärderas.

På senare tid har flera alternativa test föreslagits som skulle kunna anpassa United Brandstestet och på så sätt göra det mer lätthanterligt och leda till en mer effektiv rättstillämpning. Dessa test uppvisar dock i mångt och mycket samma problem som redan finns idag och trots att de kan vara ett steg i rätt riktning gör de lite för att undanröja den oklarhet som råder på området.

Nära förknippat med hur överprissättning ska påvisas är om överprissättning alls ska behandlas som ett konkurrensrättsligt problem. Inom doktrinen har från flera håll anförts att konkurrensrätten är ett trubbigt verktyg för att stävja höga priser. Genom att se till praxis på området visas att förbudet mot överprissättning till stor del inte fyller någon större funktion på egen hand, utan snarare ofta behandlas som en försvårande omständighet i samband med andra missbruk.

Genom att se till vilka effekter per se-legalitet skulle ha, samt vilka alternativa sätt för att stävja höga priser som skulle kunna vara möjliga kan slutsatsen dras att överprissättning som missbruk av dominerande ställning inte är ett nödvändigt ont, utan att andra sätt för att stävja höga priser är att föredra. (Less)
Abstract
A dominant undertaking has a special responsibility not to distort competition or act in a manner that is unfairly exploitative. Such behaviour that can amount to an abuse of a dominant position can consist in the dominant undertaking charging unfair prices. That an excessive price can amount to an unfair price was decided in 1975 in the case General Motors. Excessive pricing as an abuse of a dominant position has therefore been known for some time. Despite of this excessive pricing has taken up a relatively small portion of the legal debate compared to other forms of abuses. The cause of this is likely to be the uncertainties that are associated with the test that stems from the case United Brands for assessing excessive pricing. The... (More)
A dominant undertaking has a special responsibility not to distort competition or act in a manner that is unfairly exploitative. Such behaviour that can amount to an abuse of a dominant position can consist in the dominant undertaking charging unfair prices. That an excessive price can amount to an unfair price was decided in 1975 in the case General Motors. Excessive pricing as an abuse of a dominant position has therefore been known for some time. Despite of this excessive pricing has taken up a relatively small portion of the legal debate compared to other forms of abuses. The cause of this is likely to be the uncertainties that are associated with the test that stems from the case United Brands for assessing excessive pricing. The effects of these uncertainties are that the test has rarely been implemented wholly and that the number of cases on excessive pricing is relatively few.

This paper aims to examine these uncertainties. The various difficulties with assessing excessive prices are scrutinized and evaluated.

More recently the legal doctrine has come up with a number of alternate tests for assessing excessive prices. However, these tests exhibit many of the same difficulties as the ones that are associated with assessing excessive prices using todays current test. It follows therefore that the alternate tests may be an improvement on the current test, but they are insufficient to obviate the uncertainties linked with excessive pricing.

Closely linked with how excessive prices are assessed is the question whether or not excessive pricing should be a matter for competition law. Within the legal doctrine many voices have been raised that competition law is a blunt tool to curb high prices. By examining the case law on the area the conclusion can be drawn that excessive pricing as an abuse of a dominant position rarely is treated as a standalone abuse, but rather as an aggravating circumstance in connection with other abuses.

Furthermore, by examining what effects would follow by a noninterventionist approach to excessive pricing and which other methods of suppressing high prices are available the conclusion can be drawn that excessive pricing as an abuse of a dominant position rarely is needed and that there are other ways of constraining high prices that would be preferable. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edwards, Peter LU
supervisor
organization
alternative title
Excessive pricing as an abuse of a dominant position
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
konkurrensrätt, överprissättning
language
Swedish
id
3800070
date added to LUP
2013-06-13 15:15:40
date last changed
2013-06-13 15:15:40
@misc{3800070,
 abstract   = {A dominant undertaking has a special responsibility not to distort competition or act in a manner that is unfairly exploitative. Such behaviour that can amount to an abuse of a dominant position can consist in the dominant undertaking charging unfair prices. That an excessive price can amount to an unfair price was decided in 1975 in the case General Motors. Excessive pricing as an abuse of a dominant position has therefore been known for some time. Despite of this excessive pricing has taken up a relatively small portion of the legal debate compared to other forms of abuses. The cause of this is likely to be the uncertainties that are associated with the test that stems from the case United Brands for assessing excessive pricing. The effects of these uncertainties are that the test has rarely been implemented wholly and that the number of cases on excessive pricing is relatively few.

This paper aims to examine these uncertainties. The various difficulties with assessing excessive prices are scrutinized and evaluated. 

More recently the legal doctrine has come up with a number of alternate tests for assessing excessive prices. However, these tests exhibit many of the same difficulties as the ones that are associated with assessing excessive prices using todays current test. It follows therefore that the alternate tests may be an improvement on the current test, but they are insufficient to obviate the uncertainties linked with excessive pricing.

Closely linked with how excessive prices are assessed is the question whether or not excessive pricing should be a matter for competition law. Within the legal doctrine many voices have been raised that competition law is a blunt tool to curb high prices. By examining the case law on the area the conclusion can be drawn that excessive pricing as an abuse of a dominant position rarely is treated as a standalone abuse, but rather as an aggravating circumstance in connection with other abuses.

Furthermore, by examining what effects would follow by a noninterventionist approach to excessive pricing and which other methods of suppressing high prices are available the conclusion can be drawn that excessive pricing as an abuse of a dominant position rarely is needed and that there are other ways of constraining high prices that would be preferable.},
 author    = {Edwards, Peter},
 keyword   = {konkurrensrätt,överprissättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överprissättning som missbruk av dominerande ställning},
 year     = {2013},
}