Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vinster i välfärden: En EU-rättslig analys av vinstbegränsningar i välfärdssektorn

Persson, Kristin LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar möjligheten att införa vinstbegränsande bestämmelser i samband med offentlig upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster. I syfte att fastställa huruvida en sådan åtgärd är förenlig med EU-rätten, undersöks dels vilket utrymme den upphandlande myndigheten har att uppställa ett krav om avsaknad av vinstsyfte vid tilldelningen av ett enskilt kontrakt, dels huruvida det är tillåtet för medlemsstaterna att införa motsvarande krav i den nationella lagstiftningen på området. Bedömningen sker utifrån två konkreta förslag som presenterades av Malmö stad respektive LO tidigare i år.

Inledningsvis konstateras att EU:s upphandlingsdirektiv inte är tillämpliga vid upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster, men att kontrakt... (More)
Uppsatsen behandlar möjligheten att införa vinstbegränsande bestämmelser i samband med offentlig upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster. I syfte att fastställa huruvida en sådan åtgärd är förenlig med EU-rätten, undersöks dels vilket utrymme den upphandlande myndigheten har att uppställa ett krav om avsaknad av vinstsyfte vid tilldelningen av ett enskilt kontrakt, dels huruvida det är tillåtet för medlemsstaterna att införa motsvarande krav i den nationella lagstiftningen på området. Bedömningen sker utifrån två konkreta förslag som presenterades av Malmö stad respektive LO tidigare i år.

Inledningsvis konstateras att EU:s upphandlingsdirektiv inte är tillämpliga vid upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster, men att kontrakt som anses vara av intresse för leverantörer i andra medlemsstater omfattas av primärrättens bestämmelser om de fria rörligheterna och de allmänna rättsprinciperna. Eftersom offentlig upphandling avser anskaffning av varor och tjänster, hänförs krav i det enskilda kontraktet automatiskt till området för den inre marknaden. På den inre marknaden begränsas medlemsstaternas handlingsutrymme av det så kallade inremarknadstestet. Med stöd av EU-domstolens praxis konstateras att Malmö stads krav visserligen är förenligt med flera av testets kriterier, men att det sannolikt inte uppfyller kraven på proportionalitet.

Vad beträffar alternativet att införa motsvarande villkor genom en nationell lag, är det tänkbart att åtgärden, istället för att bedömas inom ramen för den inre marknaden, skulle hänföras till området för hälsoskydd. På området för hälsoskydd har unionen enbart stödjande, samordnande eller kompletterande befogenhet, vilket betyder att medlemsstaterna har relativt stora möjligheter att införa vinstbegränsande bestämmelser. En sådan bedömning förutsätter emellertid att LO:s förslag anses ingå i utformningen av det svenska välfärdssystemet. Mot bakgrund av hur förslaget är utformat, kan det inte uteslutas att bestämmelserna istället skulle hänföras till det upphandlingsrättsliga regelverket på den inre marknaden. Därmed skulle EU-domstolen sannolikt anse att också LO:s förslag går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet.

Slutsatsen av undersökningen är att det under vissa omständigheter är tillåtet för EU:s medlemsstater att införa krav om avsaknad av vinstsyfte vid tilldelningen av offentliga kontrakt på välfärdsområdet. I varje enskilt fall måste åtgärden emellertid uppfylla kraven på proportionalitet, något som kan ifrågasättas beträffande såväl Malmö stads som LO:s föreliggande förslag. (Less)
Abstract
This thesis explores the possibility of reserving public contracts for social services to non- profit operators. In order to determine whether such a measure is in compliance with current EU legislation, the study firstly examines if contracting authorities are entitled to apply a non- profit requirement when it comes to awarding the contract, and secondly inquires whether there is a possibility for Member States to impose an equivalent requirement by adopting a national law. The analysis is based on two actual drafts that were recently submitted by the City of Malmö and the Swedish Trade Union Confederation (LO).

By way of introduction, the study points out that the award of social contracts falls outside the scope of the EU public... (More)
This thesis explores the possibility of reserving public contracts for social services to non- profit operators. In order to determine whether such a measure is in compliance with current EU legislation, the study firstly examines if contracting authorities are entitled to apply a non- profit requirement when it comes to awarding the contract, and secondly inquires whether there is a possibility for Member States to impose an equivalent requirement by adopting a national law. The analysis is based on two actual drafts that were recently submitted by the City of Malmö and the Swedish Trade Union Confederation (LO).

By way of introduction, the study points out that the award of social contracts falls outside the scope of the EU public procurement directives. However, if the contracts are of a certain cross-border interest, they are still subject to the fundamental freedoms and the general principles of EU primary law. Since public procurement involves provision of goods and services, requirements imposed by contracting authorities are assigned to the internal market. In this area, the actions of Member States have to be justified under the so-called internal market test. On the basis of the case law of the European Court of Justice, the study demonstrates that the Malmö City draft would comply with several of the relevant criteria set out in the test, however it would probably not be considered proportionate to its objective.

Concerning the possibility of adopting a non-profit requirement in the form of a national law, the overall question is whether such a measure should be assigned to the field of public health instead of being judged under the internal market test. In the field of public health, the Union has competence only to carry out actions to support, coordinate or supplement the actions of the Member States, which leaves the states a relatively wide discretion to adopt non-profit requirements. It is to be noted however, that this only applies if the measure is considered part of the social welfare system. When it comes to the Swedish Trade Union Confederation draft, such an interpretation might seem far-reaching. Therefore, it can be assumed that the Court of Justice would find the draft excessive to its objectives.

The conclusion to be drawn is that Member States, under certain specific conditions, are entitled to include non-profit requirements in procurements involving social services. However, such a restriction must be proportionate to its aim. Concerning the drafts submitted by the City of Malmö and the Swedish Trade Union Confederation, it is doubtful whether the demands would be judged acceptable under current EU rules. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Kristin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, Förvaltningsrätt
language
Swedish
id
3800462
date added to LUP
2013-09-11 14:29:07
date last changed
2013-09-11 14:29:07
@misc{3800462,
 abstract   = {This thesis explores the possibility of reserving public contracts for social services to non- profit operators. In order to determine whether such a measure is in compliance with current EU legislation, the study firstly examines if contracting authorities are entitled to apply a non- profit requirement when it comes to awarding the contract, and secondly inquires whether there is a possibility for Member States to impose an equivalent requirement by adopting a national law. The analysis is based on two actual drafts that were recently submitted by the City of Malmö and the Swedish Trade Union Confederation (LO).

By way of introduction, the study points out that the award of social contracts falls outside the scope of the EU public procurement directives. However, if the contracts are of a certain cross-border interest, they are still subject to the fundamental freedoms and the general principles of EU primary law. Since public procurement involves provision of goods and services, requirements imposed by contracting authorities are assigned to the internal market. In this area, the actions of Member States have to be justified under the so-called internal market test. On the basis of the case law of the European Court of Justice, the study demonstrates that the Malmö City draft would comply with several of the relevant criteria set out in the test, however it would probably not be considered proportionate to its objective.

Concerning the possibility of adopting a non-profit requirement in the form of a national law, the overall question is whether such a measure should be assigned to the field of public health instead of being judged under the internal market test. In the field of public health, the Union has competence only to carry out actions to support, coordinate or supplement the actions of the Member States, which leaves the states a relatively wide discretion to adopt non-profit requirements. It is to be noted however, that this only applies if the measure is considered part of the social welfare system. When it comes to the Swedish Trade Union Confederation draft, such an interpretation might seem far-reaching. Therefore, it can be assumed that the Court of Justice would find the draft excessive to its objectives.

The conclusion to be drawn is that Member States, under certain specific conditions, are entitled to include non-profit requirements in procurements involving social services. However, such a restriction must be proportionate to its aim. Concerning the drafts submitted by the City of Malmö and the Swedish Trade Union Confederation, it is doubtful whether the demands would be judged acceptable under current EU rules.},
 author    = {Persson, Kristin},
 keyword   = {EU-rätt,Förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vinster i välfärden: En EU-rättslig analys av vinstbegränsningar i välfärdssektorn},
 year     = {2013},
}