Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Polisens informatörer-kan anonymitet garanteras i förhållande till en misstänkt?

Andersson, Caroline LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
En mycket viktig del av polisens arbete utgörs av att inhämta upplysningar om brottslighet från uppgiftslämnare och informatörer. Upplysningar av det här slaget har kommit att få en allt mer betydelsefull roll i takt med att polisens utbyte av mer traditionella spaningsmetoder har minskat. Det har från flera håll framhållits att uppgifter från informatörer i många fall är av helt avgörande betydelse i det brottsbekämpande arbetet idag, inte minst då det gäller kampen mot den grova organiserade brottsligheten.
En förutsättning för att personer ska vara villiga att lämna upplysningar är att de inte riskerar att avslöjas och därmed utsattas för hot och våld. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det enligt gällande rätt idag är möjligt... (More)
En mycket viktig del av polisens arbete utgörs av att inhämta upplysningar om brottslighet från uppgiftslämnare och informatörer. Upplysningar av det här slaget har kommit att få en allt mer betydelsefull roll i takt med att polisens utbyte av mer traditionella spaningsmetoder har minskat. Det har från flera håll framhållits att uppgifter från informatörer i många fall är av helt avgörande betydelse i det brottsbekämpande arbetet idag, inte minst då det gäller kampen mot den grova organiserade brottsligheten.
En förutsättning för att personer ska vara villiga att lämna upplysningar är att de inte riskerar att avslöjas och därmed utsattas för hot och våld. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det enligt gällande rätt idag är möjligt för polisen att garantera sådan anonymitet för en informatör i förhållande till en misstänkt. Uppsatsen är avgränsad till att behandla frågan i förhållande till de informatörer som agerar inom ramen för den svenska polisens informatörsverksamhet. Vidare behandlas endast vad som gäller under förundersökning och rättegång.
För att fastställa vad som är gällande rätt har såväl lagtext, förarbeten, rättsfall och uttalanden från JO och JK studerats och analyserats. Ytterst är det art 6 EKMR som sätter ramen för hur långt en misstänkts rätt till insyn i processen skall sträcka sig, därför har även Europadomstolens praxis på området behandlats. (Less)
Abstract
A very important part of police work consists of collecting information concerning crime from informers. Information of this kind has come to play an increasingly important role as the exchange of more traditional surveillance methods have reduced. It has been argued that information from informants in many cases is of vital importance for law enforcement today, especially when fighting serious organized crime.
A condition for people to be willing to provide information to the police is that they are not likely to be revealed and thus vulnerable to threats and violence. The purpose of this essay is to examine whether it is possible, under the law today, for the police to ensure such anonymity for an informant in relation to a suspect. The... (More)
A very important part of police work consists of collecting information concerning crime from informers. Information of this kind has come to play an increasingly important role as the exchange of more traditional surveillance methods have reduced. It has been argued that information from informants in many cases is of vital importance for law enforcement today, especially when fighting serious organized crime.
A condition for people to be willing to provide information to the police is that they are not likely to be revealed and thus vulnerable to threats and violence. The purpose of this essay is to examine whether it is possible, under the law today, for the police to ensure such anonymity for an informant in relation to a suspect. The thesis is limited to examine this in relation to informants who act within the framework of the police informant programme in Sweden. The thesis is further limited to investigate only what can be done during the preliminary investigation and trial.
In determining what is the law, statutory texts, its legislative history, case law and statements from the Swedish Ombudsman and the office of the Cancellor of Justice were studied and analysed.
Since it is ultimately the 6th article of the ECHR that sets the boundary for the possibility to hide information from a suspect, the case law of the European Court has also been studied and analysed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Caroline LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättsvetenskap, informatör, informatörsverksamhet, partsinsyn, rättvis rättegång, EKMR, förundersökning, förundersökningsprotokoll, anonymitet
language
Swedish
id
3800467
date added to LUP
2013-09-11 13:37:24
date last changed
2013-09-11 13:37:24
@misc{3800467,
 abstract   = {A very important part of police work consists of collecting information concerning crime from informers. Information of this kind has come to play an increasingly important role as the exchange of more traditional surveillance methods have reduced. It has been argued that information from informants in many cases is of vital importance for law enforcement today, especially when fighting serious organized crime.
A condition for people to be willing to provide information to the police is that they are not likely to be revealed and thus vulnerable to threats and violence. The purpose of this essay is to examine whether it is possible, under the law today, for the police to ensure such anonymity for an informant in relation to a suspect. The thesis is limited to examine this in relation to informants who act within the framework of the police informant programme in Sweden. The thesis is further limited to investigate only what can be done during the preliminary investigation and trial.
In determining what is the law, statutory texts, its legislative history, case law and statements from the Swedish Ombudsman and the office of the Cancellor of Justice were studied and analysed. 
Since it is ultimately the 6th article of the ECHR that sets the boundary for the possibility to hide information from a suspect, the case law of the European Court has also been studied and analysed.},
 author    = {Andersson, Caroline},
 keyword   = {Rättsvetenskap,informatör,informatörsverksamhet,partsinsyn,rättvis rättegång,EKMR,förundersökning,förundersökningsprotokoll,anonymitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Polisens informatörer-kan anonymitet garanteras i förhållande till en misstänkt?},
 year     = {2013},
}