Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hedersmord - I vilken utsträckning tar svenska domstolar hänsyn till hedersproblematiken?

Nyström Eklund, Amanda LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Hedersproblematiken blev känd i Sverige under 1990-talet, då två väldigt uppmärksammade hedersmord på Sara och Fadime begicks i Sverige. Morden väckte stor debatt och alla försökte förstå hur detta kunde inträffa och framförallt varför. Inom hederskulturen förekommer en hederskod som är en uppsättning regler och samhällsnormer för hur ett sunt och acceptabelt liv ska levas och framförallt för kvinnor och unga flickor. Uppför sig kvinnan bedrövligt och skadar familjens heder ska hon straffas. Familjens heder måste till varje pris återupprättas för att familjen återigen ska godkännas och accepteras av kollektivet. Inom hederskulturen ses mord som sista utväg för att få slut på problemet.

Domstolarna har under senare år ställts inför en... (More)
Hedersproblematiken blev känd i Sverige under 1990-talet, då två väldigt uppmärksammade hedersmord på Sara och Fadime begicks i Sverige. Morden väckte stor debatt och alla försökte förstå hur detta kunde inträffa och framförallt varför. Inom hederskulturen förekommer en hederskod som är en uppsättning regler och samhällsnormer för hur ett sunt och acceptabelt liv ska levas och framförallt för kvinnor och unga flickor. Uppför sig kvinnan bedrövligt och skadar familjens heder ska hon straffas. Familjens heder måste till varje pris återupprättas för att familjen återigen ska godkännas och accepteras av kollektivet. Inom hederskulturen ses mord som sista utväg för att få slut på problemet.

Domstolarna har under senare år ställts inför en ny problematik att hantera: män och unga pojkar som uppsåtligt dödar sina döttrar, systrar och kvinnliga kusiner för att återupprätta självrespekten och omgivningens förtroende för familjens överhuvud, dvs. fadern i familjen. I Sverige finns ingen lag som specifikt reglerar hedersmord, utan andra straffbestämmelser i brottsbalken måste tillämpas. Det är brottsrubriceringarna mord eller dråp i 3 kap. 1-2§§ BrB som tillämpas vid påstått hedersmord.

Efter undersökning och analys av gällande rätt och svensk rättspraxis på området samt jämförande av för- och nackdelar med ny lagstiftning är jag av den uppfattning att det behövs en särreglering eller straffskärpningsgrund som konkret beaktar hedersmotivet och alla andra utmärkande omständigheter vid hedersmord. En specifik reglering skulle utöver de försvårande omständigheterna i 29 kap. 2§ BrB kunna fastställa att mord med hedersmotiv ska dömas allvarligare samt tydliggöra ett klart ställningstagande mot hedersmord. Sveriges riksdag och domstolarna skulle lättare kunna ta sitt ansvar enligt artikel 2 EKMR som föreskriver att varje medlemsstat har en skyldighet att skydda alla medborgares rätt till liv och därmed även invandrarflickors rätt att leva ett ”vanligt fritt svenskt” liv. (Less)
Abstract
Honour-related problems became known in Sweden during the 1990s, when two famous honour killings of Sara and Fadime were committed. The murders of the young girls caused big sensation and raised an intensive debate in Sweden. Everyone tried to understand and find explanations for how this horrible incident could have happened and most importantly why. Honour-related cultures often have a set of rules that provide criteria for an acceptable life, especially for women and young girls. If a woman behaves disgracefully and shames the family honour, she will be punished. The family’s honour must at all cost be restored for the family’s possibility to be accepted by all relatives.

The general courts have been faced with a new problem to... (More)
Honour-related problems became known in Sweden during the 1990s, when two famous honour killings of Sara and Fadime were committed. The murders of the young girls caused big sensation and raised an intensive debate in Sweden. Everyone tried to understand and find explanations for how this horrible incident could have happened and most importantly why. Honour-related cultures often have a set of rules that provide criteria for an acceptable life, especially for women and young girls. If a woman behaves disgracefully and shames the family honour, she will be punished. The family’s honour must at all cost be restored for the family’s possibility to be accepted by all relatives.

The general courts have been faced with a new problem to handle: men who intentionally kill their daughters, sisters and female cousins to restore self-respect and the family’s trust. In Sweden there is no law that specifically regulates crimes of honour. A crime such as murder with an underlying honour motive may be classified and prosecuted under the regulations of the Penal Code. At classification of an honour killing the sections of law in chapter 3, 1-2§§, murder and manslaughter, becomes applicable to the alleged honour killing.

After a study and analysis of the established law and Swedish case law of honour killings and as well as comparing advantages and disadvantages of a new legislation, my conclusion is that new legislation is required. A regulation that specifically observes and takes into account the honour motive and all specific circumstances to honour killings. A specific regulation may beyond the aggravating circumstances in chapter 29, 2§ Penal Code, be able to confirm that murders with honour motive will be judged more seriously and clarify a standpoint against honour killings. The Swedish Parliament and the courts could easier take their responsibilities under article 2 ECHR, which provides that each state has a duty to protect all citizens’ right to life and also immigrant girls’ right to live a ”normal free Swedish” life. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström Eklund, Amanda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, criminal law, hedersmord, hederskultur
language
Swedish
id
3800661
date added to LUP
2013-09-11 14:02:52
date last changed
2013-09-11 14:02:52
@misc{3800661,
 abstract   = {Honour-related problems became known in Sweden during the 1990s, when two famous honour killings of Sara and Fadime were committed. The murders of the young girls caused big sensation and raised an intensive debate in Sweden. Everyone tried to understand and find explanations for how this horrible incident could have happened and most importantly why. Honour-related cultures often have a set of rules that provide criteria for an acceptable life, especially for women and young girls. If a woman behaves disgracefully and shames the family honour, she will be punished. The family’s honour must at all cost be restored for the family’s possibility to be accepted by all relatives. 

The general courts have been faced with a new problem to handle: men who intentionally kill their daughters, sisters and female cousins to restore self-respect and the family’s trust. In Sweden there is no law that specifically regulates crimes of honour. A crime such as murder with an underlying honour motive may be classified and prosecuted under the regulations of the Penal Code. At classification of an honour killing the sections of law in chapter 3, 1-2§§, murder and manslaughter, becomes applicable to the alleged honour killing. 

After a study and analysis of the established law and Swedish case law of honour killings and as well as comparing advantages and disadvantages of a new legislation, my conclusion is that new legislation is required. A regulation that specifically observes and takes into account the honour motive and all specific circumstances to honour killings. A specific regulation may beyond the aggravating circumstances in chapter 29, 2§ Penal Code, be able to confirm that murders with honour motive will be judged more seriously and clarify a standpoint against honour killings. The Swedish Parliament and the courts could easier take their responsibilities under article 2 ECHR, which provides that each state has a duty to protect all citizens’ right to life and also immigrant girls’ right to live a ”normal free Swedish” life.},
 author    = {Nyström Eklund, Amanda},
 keyword   = {Straffrätt,criminal law,hedersmord,hederskultur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hedersmord - I vilken utsträckning tar svenska domstolar hänsyn till hedersproblematiken?},
 year     = {2013},
}