Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kontradiktion i straffprocessen - Den misstänktes rätt till insyn och påverkan under en förundersökning

Wadman, Leon LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den svenska rättegångsbalken bygger på den kontradiktoriska principen. Balken innehåller en rad regler som ger en misstänkt brottsförövare rättigheter inom straffprocessen, exempelvis är rätten till insyn och påverkan av central betydelse. Att få insyn i förundersökningen innebär en rätt att få tillgång till material som rör brottsutredningen. Möjligheten till påverkan i processen innefattar bland annat en rätt att begära komplettering av förundersökningen och i övrigt berika processmaterialet. Denna uppsats undersöker ur ett kritiskt perspektiv hur långt rättigheterna sträcker sig och hur de förhåller sig till varandra.
Ett nyckelord i brottsutredningen är misstankegraden "skälig misstanke". Denna misstanke-grad är startpunkten för den... (More)
Den svenska rättegångsbalken bygger på den kontradiktoriska principen. Balken innehåller en rad regler som ger en misstänkt brottsförövare rättigheter inom straffprocessen, exempelvis är rätten till insyn och påverkan av central betydelse. Att få insyn i förundersökningen innebär en rätt att få tillgång till material som rör brottsutredningen. Möjligheten till påverkan i processen innefattar bland annat en rätt att begära komplettering av förundersökningen och i övrigt berika processmaterialet. Denna uppsats undersöker ur ett kritiskt perspektiv hur långt rättigheterna sträcker sig och hur de förhåller sig till varandra.
Ett nyckelord i brottsutredningen är misstankegraden "skälig misstanke". Denna misstanke-grad är startpunkten för den misstänktes rättigheter inom straffprocessen och det är efter denna startpunkt som försvaret successivt får rättigheter och därmed även möjlighet till insyn och påverkan i brottsutredningen. Vidare innehåller rättegångsbalken regler om när försvarare ska utses. Försvarare ska i vissa fall utses till den som är skäligen misstänkt för ett brott, vilket är en förutsättning för att rättigheterna ska kunna utövas på ett effektivt sätt. En annan princip som är viktig för den svenska straffprocessen är åklagarens objektivitetsplikt som innebär att åklagaren och övrig personal som arbetar med en förundersöknings ska ta till vara både sådant som talar för den misstänktes skuld men också sådant som talar till dennes fördel. Ovanstående rättigheter och principer är av stor betydelse för att processen ska vara rättssäker.
Metoden har varit att reda ut vad som är gällande rätt och samtidigt undersöka hur rättigheterna tillgodoses och utövas i praktiken. Vid analysen av rättgångsbalken har det framkommit att reglerna på många sätt är bristfälliga, vilket påverkar försvarets möjligheter att utöva sina rättigheter på ett effektivt sätt. Det har bland annat framkommit att reglerna är otydliga och svårtolkade samt att vissa viktiga aspekter av förundersökningen är oreglerade. Samtidigt har det visat sig att rätten till försvarare och delgivning av skälig misstanke ofta kan dra ut på tiden. Många av lagens svagheter synes ofta bero på brister i objektivitets-principen. (Less)
Abstract
The Swedish Code of Judicial Procedure is based on the adversarial principle. The Code contains a number of rules concerning the suspect’s rights in the criminal process, such as the right to insight and influence in the criminal investigation. Gaining insight into the investigation involves a right of access to the information of the investigation. The right to influence the process includes a right to request complementary additions of the investigation and in other ways enrich the process material. This paper examines these rights from a critical perspective, discussing how far they extend, and how they interact.
A keyword in the criminal investigation is the degree of suspicion "justifiably suspected". This level of suspicion is the... (More)
The Swedish Code of Judicial Procedure is based on the adversarial principle. The Code contains a number of rules concerning the suspect’s rights in the criminal process, such as the right to insight and influence in the criminal investigation. Gaining insight into the investigation involves a right of access to the information of the investigation. The right to influence the process includes a right to request complementary additions of the investigation and in other ways enrich the process material. This paper examines these rights from a critical perspective, discussing how far they extend, and how they interact.
A keyword in the criminal investigation is the degree of suspicion "justifiably suspected". This level of suspicion is the starting point of the suspect's rights in the criminal process. After this point, the suspect and the defense gradually receive rights and thus the ability to exercise control and influence in the investigation. Moreover, the Code contains regulations on when a defender should be appointed. In some cases, a defender should be appointed when a person reaches the suspicion level “justifiably suspected”. The defender is of the utmost importance for the rights to be exercised in an efficient way. Another principle, important to the Swedish penal process is the prosecutor's duty of objectivity. This principle obligates the prosecutor to seek evidence both for and against the suspect’s guilt. The above rights and principles are of major importance to guarantee legal security in the process.
The method of this paper has been to determine the established law and at the same time investigate how the rights are upheld and applied in practice. In the analysis of the Code, it has emerged that the rules of the Code are not always adequate, which affects the defense to exercise their rights effectively. Some of the rules are also imprecise and difficult to interpret and important aspects of the investigation are not fully regulated. This essay also shows that a long time often elapses before the suspect get to benefit from the right to counsel and the right to be served with justifiable suspicion. Many of the Code’s weaknesses seem to be due to flaws in the principle of objectivity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wadman, Leon LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law
language
Swedish
id
3800662
date added to LUP
2013-10-18 12:54:29
date last changed
2013-10-18 12:54:29
@misc{3800662,
 abstract   = {The Swedish Code of Judicial Procedure is based on the adversarial principle. The Code contains a number of rules concerning the suspect’s rights in the criminal process, such as the right to insight and influence in the criminal investigation. Gaining insight into the investigation involves a right of access to the information of the investigation. The right to influence the process includes a right to request complementary additions of the investigation and in other ways enrich the process material. This paper examines these rights from a critical perspective, discussing how far they extend, and how they interact.
A keyword in the criminal investigation is the degree of suspicion "justifiably suspected". This level of suspicion is the starting point of the suspect's rights in the criminal process. After this point, the suspect and the defense gradually receive rights and thus the ability to exercise control and influence in the investigation. Moreover, the Code contains regulations on when a defender should be appointed. In some cases, a defender should be appointed when a person reaches the suspicion level “justifiably suspected”. The defender is of the utmost importance for the rights to be exercised in an efficient way. Another principle, important to the Swedish penal process is the prosecutor's duty of objectivity. This principle obligates the prosecutor to seek evidence both for and against the suspect’s guilt. The above rights and principles are of major importance to guarantee legal security in the process.
The method of this paper has been to determine the established law and at the same time investigate how the rights are upheld and applied in practice. In the analysis of the Code, it has emerged that the rules of the Code are not always adequate, which affects the defense to exercise their rights effectively. Some of the rules are also imprecise and difficult to interpret and important aspects of the investigation are not fully regulated. This essay also shows that a long time often elapses before the suspect get to benefit from the right to counsel and the right to be served with justifiable suspicion. Many of the Code’s weaknesses seem to be due to flaws in the principle of objectivity.},
 author    = {Wadman, Leon},
 keyword   = {straffrätt,criminal law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kontradiktion i straffprocessen - Den misstänktes rätt till insyn och påverkan under en förundersökning},
 year     = {2013},
}