Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Folket och Staten - Självbestämmanderättens historia ca 1916-1960

Gustafsson, Jakob LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka framträdandet av den externa dimensionen av principen om folkets rätt till självbestämmande i internationell rätt, dvs rätten för ett folk att utträda ur en existerande stat och kräva självständighet. Genom att använda den diskursanalytiska metod som utvecklades av Michel Foucault i hans arbete Vetandets Arkeologi, utgör den ett försök att skissera de möjlighetsvillkor som styrde framträdandet av principen. Med utgångspunkt i de första uttrycken för principen i V. I. Lenins och Woodrow Wilsons respektive verk och uttalanden, följs utvecklingen av principen genom de tidiga försöken att definiera den i ett rättsligt sammanhang inom Nationernas Förbund och i fallet Åland, till dess sedermera... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka framträdandet av den externa dimensionen av principen om folkets rätt till självbestämmande i internationell rätt, dvs rätten för ett folk att utträda ur en existerande stat och kräva självständighet. Genom att använda den diskursanalytiska metod som utvecklades av Michel Foucault i hans arbete Vetandets Arkeologi, utgör den ett försök att skissera de möjlighetsvillkor som styrde framträdandet av principen. Med utgångspunkt i de första uttrycken för principen i V. I. Lenins och Woodrow Wilsons respektive verk och uttalanden, följs utvecklingen av principen genom de tidiga försöken att definiera den i ett rättsligt sammanhang inom Nationernas Förbund och i fallet Åland, till dess sedermera kodifikation i FN-stadgan. Slutpunkten för studien är FN:s Generalförsamlings resolution 1514 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, 1960. Inom detta tidsspann kommer folkets rätt till självbestämmande att bli situerad som en viktig princip i avkoloniseringsprocessen, där resolutionen markerar det första tillfälle då rätten till självbestämmande förstods som en rättsregel i egentlig mening.
Studien försöker att beskriva de specifika omständigheter som möjliggjorde principens genomslag i avkoloniseringsprocessen. Genom att beskriva principens inneboende konflikter, i idén om ett självbestämmande folk såsom det formulerades i periodens juridiska diskurs, är syftet att se hur dessa konflikter kunde upplösas i det koloniala sammanhanget. Studien försöker visa hur folket i avkoloniseringen förutsattes sammankopplat med ett specifikt territorium. Detta tillät anspråket på självbestämmande att göras endast så länge det gjordes för territoriet som en på förhand definierad entitet, vilket avvärjde risken för splittring av territorierna i en mängd små stater. Utanför denna fiktion av en förutbestämd entitet är folket, som innehavare av en rätt till självbestämmande genom utträde, alltjämt en omvälvande idé. I beskrivningen av denna idé försöker det här arbetet visa hur principen om självbestämmande har artikulerats på ett dubbelt sätt: som en nödvändig förutsättning för den fredliga samlevnaden mellan folk, som ett ideal sprunget ur demokratiska principer om de styrdas samtycke; men också som ett hot mot den existerande internationella ordningen, vars stater alltid löper risk att fragmenteras om principens realiseras fullt ut. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to examine the emergence of the external dimension of the principle of the people's right to self-determination in international law, that is the right of a people to secede from an existing state and claim independence. Using the archeological method of discourse analysis as developed by Michel Foucault in his work The Archeology of Knowledge, it is an attempt at delineating the conditions of possibility that governed the emergence of this principle. Starting from the first articulations of the principle in the works and statements of V. I. Lenin and Woodrow Wilson respectively, the evolution of the principle is followed through the early attempts to define it in a legal context within the League of Nations... (More)
The purpose of this study is to examine the emergence of the external dimension of the principle of the people's right to self-determination in international law, that is the right of a people to secede from an existing state and claim independence. Using the archeological method of discourse analysis as developed by Michel Foucault in his work The Archeology of Knowledge, it is an attempt at delineating the conditions of possibility that governed the emergence of this principle. Starting from the first articulations of the principle in the works and statements of V. I. Lenin and Woodrow Wilson respectively, the evolution of the principle is followed through the early attempts to define it in a legal context within the League of Nations and in the Aaland Islands Case, to its eventual codification in the UN Charter. The concluding point of the study is the UN General Assembly Resolution 1514, Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, of 1960. Within this timespan the people's right to self-determination comes to be situated as an important principle in the process of decolonization, the resolution marking the first instance of the right to self-determination understood as a legal right per se.
This study attempts to describe the specific conditions that made it possible for the principle to gain effect in the decolonization process. By describing the inherent conflicts in the principle, in the notion of a self-determining people as it was formulated in the legal discourse of the era, the aim is to see in what manner these conflicts could be dissolved in the colonial context. The study attempts to show how the people, in the context of decolonization was necessarily tied to a specific territory. This allowed the claim to self-determination to be made by the people of the colonial territories, but only to the extent that they claimed it for the territory as a pre-determined unit; thus sidestepping the risk of disintegration of the territories into an infinite number of small states. Outside this fiction of a pre-determined entity, the people as holder of a right to self-determination through secession is still a revolutionary notion. In describing this notion, this study tries to show how the principle of self-determination has been articulated in a twofold way: as a necessary precondition for the peaceful coexistence of peoples, as an ideal sprung out of the democratic principles of the consent of the governed; but also as a threat to the existing international order, whose states always run the risk of being fragmented by its full realization. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Jakob LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, rättshistoria
language
Swedish
id
3800673
date added to LUP
2013-09-11 14:09:03
date last changed
2013-09-11 14:09:03
@misc{3800673,
 abstract   = {The purpose of this study is to examine the emergence of the external dimension of the principle of the people's right to self-determination in international law, that is the right of a people to secede from an existing state and claim independence. Using the archeological method of discourse analysis as developed by Michel Foucault in his work The Archeology of Knowledge, it is an attempt at delineating the conditions of possibility that governed the emergence of this principle. Starting from the first articulations of the principle in the works and statements of V. I. Lenin and Woodrow Wilson respectively, the evolution of the principle is followed through the early attempts to define it in a legal context within the League of Nations and in the Aaland Islands Case, to its eventual codification in the UN Charter. The concluding point of the study is the UN General Assembly Resolution 1514, Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, of 1960. Within this timespan the people's right to self-determination comes to be situated as an important principle in the process of decolonization, the resolution marking the first instance of the right to self-determination understood as a legal right per se. 
This study attempts to describe the specific conditions that made it possible for the principle to gain effect in the decolonization process. By describing the inherent conflicts in the principle, in the notion of a self-determining people as it was formulated in the legal discourse of the era, the aim is to see in what manner these conflicts could be dissolved in the colonial context. The study attempts to show how the people, in the context of decolonization was necessarily tied to a specific territory. This allowed the claim to self-determination to be made by the people of the colonial territories, but only to the extent that they claimed it for the territory as a pre-determined unit; thus sidestepping the risk of disintegration of the territories into an infinite number of small states. Outside this fiction of a pre-determined entity, the people as holder of a right to self-determination through secession is still a revolutionary notion. In describing this notion, this study tries to show how the principle of self-determination has been articulated in a twofold way: as a necessary precondition for the peaceful coexistence of peoples, as an ideal sprung out of the democratic principles of the consent of the governed; but also as a threat to the existing international order, whose states always run the risk of being fragmented by its full realization.},
 author    = {Gustafsson, Jakob},
 keyword   = {folkrätt,rättshistoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Folket och Staten - Självbestämmanderättens historia ca 1916-1960},
 year     = {2013},
}