Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det kvinnofientliga sexualbrottet - En könsteoretisk utredning av Sveriges våldtäktslagstiftning

Krüll, Tora LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Arbetet behandlar utformningen och rättstillämpningen av våldtäktsparagrafens andra stycke. Genom en rättsdogmatisk metod redogörs för lagtext, praxis, förarbeten och doktrin på området för att fastställa vad som är gällande rätt. Våldtäktslagstiftningen är även så påtagligt könsspecifikt, eftersom de flesta våldtäkter begås av män och drabbar kvinnor, att utredningen i uppsatsen utgår ifrån ett genusperspektiv.
Våldtäktsbestämmelsen ändrades senast år 2005. Den utvidgades då till att omfatta fall där en gärningsman otillbörligen utnyttjar en persons hjälplösa tillstånd. Anledningen till att våldtäktsparagrafen utvidgades var bland annat på grund av att fokus rättegången i allt för stor utsträckning ansågs ligga på offrets berusning. År... (More)
Arbetet behandlar utformningen och rättstillämpningen av våldtäktsparagrafens andra stycke. Genom en rättsdogmatisk metod redogörs för lagtext, praxis, förarbeten och doktrin på området för att fastställa vad som är gällande rätt. Våldtäktslagstiftningen är även så påtagligt könsspecifikt, eftersom de flesta våldtäkter begås av män och drabbar kvinnor, att utredningen i uppsatsen utgår ifrån ett genusperspektiv.
Våldtäktsbestämmelsen ändrades senast år 2005. Den utvidgades då till att omfatta fall där en gärningsman otillbörligen utnyttjar en persons hjälplösa tillstånd. Anledningen till att våldtäktsparagrafen utvidgades var bland annat på grund av att fokus rättegången i allt för stor utsträckning ansågs ligga på offrets berusning. År 2008 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att utvärdera tillämpningen av 2005 års reform. I denna utredning uppmärksammades att det fortfarande var omständigheter hänförliga till offrets person som fick störst avgörande betydelse för utfallen i våldtäktsmål och att utformningen av lagen innebar ett ofullständigt skydd för våldtäktsoffer. I början av år 2013 utkom en lagrådsremiss som till följd av utredningen föreslog en ny utformning av våldtäktsbestämmelsen andra stycke. Bestämmelsen om våldtäkt föreslås i remissen utvidgas ännu en gång genom att begreppet ”hjälplöst tillstånd” ersätts av det bredare begreppet ”särskilt utsatt situation”.
Huvudsyftet med uppsatsen har varit att undersöka domstolarnas utfall i mål av hjälplöst tillstånd för att utreda hur begreppet tolkats i praxis samt vilket fokus som legat på offret i rättegångsprocessen. Syftet har även varit att utreda om det i domstolskulturen finns förutfattade meningar om kvinnor. Mot bakgrund av den utredningen har uppsatsen haft som mål att klargöra om den nya ändringen till ”särskilt utsatt situation” kommer att vara ett tillfredsställande skydd för våldtäktsoffer i Sverige.
Mot bakgrund av studien kan det konstateras att det har uppstått tolknings- och tillämpningssvårigheter i domstolarna när det kommer till begreppet ”hjälplös tillstånd”. Domstolarna anser det fortfarande befogat att ställa frågor inriktade på offrets person, så som offrets berusningsgrad. Det har även visat sig att domstolarna är fast inrotade i sina värderingar om kvinnan och därför ger uttryck för en kvinnofientlighet som formulerar kvinnans sexualitet som passiv samt hennes kropp som öppen och tillgänglig. Uppsatsen klargör även att en utvidgning av lagtexten till att omfatta begreppet ”särskilt utsatt situation” med största sannolikhet inte kommer att innebära ett tillräckligt straffrättsligt skydd för Sveriges våldtäktsoffer eftersom det är en djupt rotad fördomsfullhet mot kvinnor som utgör skälet till att lagstiftningen inte tillämpas på ett tillfredsställande vis. (Less)
Abstract
This essay describes the Swedish law regarding rape. Using a legal dogmatic method the paper intends to describe and evaluate the protection of personal and sexual integrity and sexual self-determination in Sweden. The paper will describe established law and analyze the application of the legislation in case law. It has also been considered as appropriate to use a gender perspective when evaluating the offence of rape in this paper.
The sexual offences legislation was last reformed in 2005. The legislation was expanded as the term ‘helpless state’ was added to the words of the act concerning the offence of rape. It was identified inadequacies in the current rules and application of the offence of rape that produced need of a reform. In... (More)
This essay describes the Swedish law regarding rape. Using a legal dogmatic method the paper intends to describe and evaluate the protection of personal and sexual integrity and sexual self-determination in Sweden. The paper will describe established law and analyze the application of the legislation in case law. It has also been considered as appropriate to use a gender perspective when evaluating the offence of rape in this paper.
The sexual offences legislation was last reformed in 2005. The legislation was expanded as the term ‘helpless state’ was added to the words of the act concerning the offence of rape. It was identified inadequacies in the current rules and application of the offence of rape that produced need of a reform. In 2008 a commission was set up to evaluate the application of the sexual offences reform of 2005. The commission identified that the current term ‘helpless state’ was too narrow; that is to say, it did not cover all of the acts that deserve to be penalized. The attention in the court was also identified as too targeted at the victim. As a result of the commissions’ conclusions a referral to the Counsil on Legaislation was produced in 2013. The Council on Legislation found reason to propose some changes to the sexual offences legislation. Consequently the term ‘helpless state’ is now suggested to be replaced by the term ‘particularly vulnerable situation’ to further clarify and define the scope of the regulation.
The main purpose of the paper has been to investigate the judicial outcome when cases of helpless situations has been heard in Swedish courts, as well as how the concept has been interpreted by the judges. Moreover the aim has been to inquire to what extent the focus in the courts has been placed at the victims. Furthermore the intention of the essay has been to straighten out if preconceptions about women exist in Swedish courts. Set against this background, the paper has aimed to clarify whether the term ‘particularly vulnerable situation’ will result in a further improved protection of personal and sexual integrity and sexual self-determination.
In the light of the study it can be concluded that there are inadequacies in the legislation and the application of the law. The courts believe that the offence rape is to be based on circumstances related to the victim, as for example the victims’ intoxication. The study also shows that the courts have preconceptions about women and therefore expresses misogyny. The female sexuality is presented as passive and the female body as open and accessible. As a result the paper clarifies that the aim of the coming reformation of the law will most likely fail to be successful because of the judges deep-rooted prejudices against women. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Krüll, Tora LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law, våldtäkt, hjälplöst tillstånd, särskilt utsatt situation, kvinnofientlighet
language
Swedish
id
3800698
date added to LUP
2013-10-18 12:57:01
date last changed
2013-10-18 12:57:01
@misc{3800698,
 abstract   = {This essay describes the Swedish law regarding rape. Using a legal dogmatic method the paper intends to describe and evaluate the protection of personal and sexual integrity and sexual self-determination in Sweden. The paper will describe established law and analyze the application of the legislation in case law. It has also been considered as appropriate to use a gender perspective when evaluating the offence of rape in this paper. 
 The sexual offences legislation was last reformed in 2005. The legislation was expanded as the term ‘helpless state’ was added to the words of the act concerning the offence of rape. It was identified inadequacies in the current rules and application of the offence of rape that produced need of a reform. In 2008 a commission was set up to evaluate the application of the sexual offences reform of 2005. The commission identified that the current term ‘helpless state’ was too narrow; that is to say, it did not cover all of the acts that deserve to be penalized. The attention in the court was also identified as too targeted at the victim. As a result of the commissions’ conclusions a referral to the Counsil on Legaislation was produced in 2013. The Council on Legislation found reason to propose some changes to the sexual offences legislation. Consequently the term ‘helpless state’ is now suggested to be replaced by the term ‘particularly vulnerable situation’ to further clarify and define the scope of the regulation.
 The main purpose of the paper has been to investigate the judicial outcome when cases of helpless situations has been heard in Swedish courts, as well as how the concept has been interpreted by the judges. Moreover the aim has been to inquire to what extent the focus in the courts has been placed at the victims. Furthermore the intention of the essay has been to straighten out if preconceptions about women exist in Swedish courts. Set against this background, the paper has aimed to clarify whether the term ‘particularly vulnerable situation’ will result in a further improved protection of personal and sexual integrity and sexual self-determination.
 In the light of the study it can be concluded that there are inadequacies in the legislation and the application of the law. The courts believe that the offence rape is to be based on circumstances related to the victim, as for example the victims’ intoxication. The study also shows that the courts have preconceptions about women and therefore expresses misogyny. The female sexuality is presented as passive and the female body as open and accessible. As a result the paper clarifies that the aim of the coming reformation of the law will most likely fail to be successful because of the judges deep-rooted prejudices against women.},
 author    = {Krüll, Tora},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,våldtäkt,hjälplöst tillstånd,särskilt utsatt situation,kvinnofientlighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det kvinnofientliga sexualbrottet - En könsteoretisk utredning av Sveriges våldtäktslagstiftning},
 year     = {2013},
}