Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Laglotten - en rättshistorisk studie gällande laglottens behov av förnyelse

Öwall, Sara LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Målet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka den svenska re-gleringen om laglotten. Laglotten reglers i 7 kap. 1 § ärvdabalken och ger den avlidna personens bröstarvingar rätt till hälften av kvarlåtenskapen. För att uppfylla målet med den här uppsatsen har jag arbetat efter tre frågeställ-ningar och studerat syftet med laglotten.

Arvsrätten har reglerats i svensk lag under många hundra år. Under 1200-talet skiljde man på söner och döttrar i lagstiftningen. Söner ärvde mer och detta rättfärdigades med att det var viktigt att hålla ihop jordegendomar för släktens försörjning. Under 1600-talet levde nära 95 procent av Sveriges invånare på landsbygden och det var fortfarande viktigt att hålla jordegen-domarna intakta inom släkten.... (More)
Målet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka den svenska re-gleringen om laglotten. Laglotten reglers i 7 kap. 1 § ärvdabalken och ger den avlidna personens bröstarvingar rätt till hälften av kvarlåtenskapen. För att uppfylla målet med den här uppsatsen har jag arbetat efter tre frågeställ-ningar och studerat syftet med laglotten.

Arvsrätten har reglerats i svensk lag under många hundra år. Under 1200-talet skiljde man på söner och döttrar i lagstiftningen. Söner ärvde mer och detta rättfärdigades med att det var viktigt att hålla ihop jordegendomar för släktens försörjning. Under 1600-talet levde nära 95 procent av Sveriges invånare på landsbygden och det var fortfarande viktigt att hålla jordegen-domarna intakta inom släkten. Århundradet präglades av att avtalsfriheten fick allt större betydelse och det påverkade även arvsrätten. Då testamenten blev allt vanligare var det viktigt att tillgodose bröstarvingarnas intressen. I Sverige flyttade allt fler människor in till städerna under 1800-talet och jordegendomarna fick mindre betydelse. Att söner skulle ärva mer fyllde inte längre sitt syfte och det fördes en diskussion på lagstiftningsnivå om lika arvsrätt mellan söner och döttrar.

År 1857 fastlås i svensk rätt den reglering av laglotten som fortfarande gäll-er idag. Bröstarvingarna har nu rätt till hälften av arvslåtarens kvarlåtenskap och lagstiftningen är könsneutral.

I Sverige förs en ständig diskussion om huruvida laglotten ska avskaffas eller inte. Vissa anser att regleringen är otidsenlig och ej anpassad till da-gens samhälle medan andra menar att den fyller sin funktion. Social samhö-righet och rättvisa är två syften som ofta anses rättfärdiga laglottens existens även om de ständigt ifrågasätts. (Less)
Abstract
The aim of this bachelor’s essay is to study the Swedish regulation of the lawful portion of inheritance. The lawful portion is regulated in 7 chap. 1§ ärvdabalken and entitles the deceased persons legal heirs to half of the es-tate. To achieve this aim I have focused on three questions and studied the purpose of the lawful portion.

The law of inheritance has been regulated in Swedish law for hundreds of years. In the 13th century the law made a difference between sons and daughters. Sons inherited more and this was justified because it was import-ant to keep the estates together for the family’s continuation. During the 17th century approximately 95 percent of the Swedish population lived on the countryside and it was still important... (More)
The aim of this bachelor’s essay is to study the Swedish regulation of the lawful portion of inheritance. The lawful portion is regulated in 7 chap. 1§ ärvdabalken and entitles the deceased persons legal heirs to half of the es-tate. To achieve this aim I have focused on three questions and studied the purpose of the lawful portion.

The law of inheritance has been regulated in Swedish law for hundreds of years. In the 13th century the law made a difference between sons and daughters. Sons inherited more and this was justified because it was import-ant to keep the estates together for the family’s continuation. During the 17th century approximately 95 percent of the Swedish population lived on the countryside and it was still important to keep the estates within the family. The 17th century is tinged of the freedom of contract, which influenced the law of inheritance. When wills became more common it was important to satisfy the interests of the legal heirs. In the 19th century in Sweden a lot of people moved to the cities and as a result of urbanization estates became less important. The purpose of sons inheriting more than daughters was no longer of the same importance and there was a discussion between the legis-lators concerning equal right of inheritance between sons and daughters.

In the year of 1857 the lawful portion of inheritance, that is still valid today, was stated in Swedish law. The legal heirs are now entitled to half of the deceased’s estate and the law is gender-neutral.

In Sweden there is an ongoing discussion whether the lawful portion should be abolished or not. Some people believe that the regulation is outmoded and not adapted to today’s society while others means that it fulfils its pur-pose. Social belonging and justice are often used to justify the existence of the lawful portion but they are continually questioned. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öwall, Sara LU
supervisor
organization
alternative title
The lawful portion of inheritance - a study conserning the need of renewal
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättshistoria, legal history, familjerätt, arvsrätt, laglott
language
Swedish
id
3800799
date added to LUP
2013-09-11 14:16:27
date last changed
2013-09-11 14:16:27
@misc{3800799,
 abstract   = {The aim of this bachelor’s essay is to study the Swedish regulation of the lawful portion of inheritance. The lawful portion is regulated in 7 chap. 1§ ärvdabalken and entitles the deceased persons legal heirs to half of the es-tate. To achieve this aim I have focused on three questions and studied the purpose of the lawful portion. 

The law of inheritance has been regulated in Swedish law for hundreds of years. In the 13th century the law made a difference between sons and daughters. Sons inherited more and this was justified because it was import-ant to keep the estates together for the family’s continuation. During the 17th century approximately 95 percent of the Swedish population lived on the countryside and it was still important to keep the estates within the family. The 17th century is tinged of the freedom of contract, which influenced the law of inheritance. When wills became more common it was important to satisfy the interests of the legal heirs. In the 19th century in Sweden a lot of people moved to the cities and as a result of urbanization estates became less important. The purpose of sons inheriting more than daughters was no longer of the same importance and there was a discussion between the legis-lators concerning equal right of inheritance between sons and daughters.

In the year of 1857 the lawful portion of inheritance, that is still valid today, was stated in Swedish law. The legal heirs are now entitled to half of the deceased’s estate and the law is gender-neutral. 

In Sweden there is an ongoing discussion whether the lawful portion should be abolished or not. Some people believe that the regulation is outmoded and not adapted to today’s society while others means that it fulfils its pur-pose. Social belonging and justice are often used to justify the existence of the lawful portion but they are continually questioned.},
 author    = {Öwall, Sara},
 keyword   = {rättshistoria,legal history,familjerätt,arvsrätt,laglott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Laglotten - en rättshistorisk studie gällande laglottens behov av förnyelse},
 year     = {2013},
}