Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Litispendens – av godo eller ondo? - En studie av förbudet mot att upptaga pågående mål till prövning vid domstol i annat land kontra rätten till en rättvis rättegång

Eftekhari, Salomeh LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
När en tvist uppkommer till följd av ett gränsöverskridande avtal uppstår frågor om domsrätt. I Bryssel I-förordningen återfinns bestämmelser om domstols behörighet. Käranden kan i vissa fall välja vid vilken av de behöriga domstolarna vederbörande ska väcka talan. För att förhindra att oförenliga domar meddelas i olika medlemsstater stadgas det i Bryssel I-förordningens artikel 27 bestämmelser om litispendens. Den domstol där talan först väckts ska på egen hand avgöra huruvida den innehar domsrätt. De övriga domstolarna, där talan senare anhängiggjorts, är skyldiga att låta målet vila. Vilandeförklaringen av målet gäller till dess att domstolen, där talan först väckts, avgjort frågan om domsrätt. Bryssel I-förordningen reglerar inte någon... (More)
När en tvist uppkommer till följd av ett gränsöverskridande avtal uppstår frågor om domsrätt. I Bryssel I-förordningen återfinns bestämmelser om domstols behörighet. Käranden kan i vissa fall välja vid vilken av de behöriga domstolarna vederbörande ska väcka talan. För att förhindra att oförenliga domar meddelas i olika medlemsstater stadgas det i Bryssel I-förordningens artikel 27 bestämmelser om litispendens. Den domstol där talan först väckts ska på egen hand avgöra huruvida den innehar domsrätt. De övriga domstolarna, där talan senare anhängiggjorts, är skyldiga att låta målet vila. Vilandeförklaringen av målet gäller till dess att domstolen, där talan först väckts, avgjort frågan om domsrätt. Bryssel I-förordningen reglerar inte någon tidgräns för hur lång tid ett domsrättsavgörande får lov att ta. EU-domstolen har vid tolkning av artikel 27 funnit att avvikelse från bestämmelsen skulle gå emot såväl bestämmelsens syfte som dess ordalydelse.

Efter år fyllda av krig runt om i Europa kom EKMR att skapas. EKMR är en konvention som skyddar de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. I artikel 6 p. 1 EKMR stadgas att det är en grundläggande rättighet att få tvistefrågor prövade av en domstol inom skälig tid. Europadomstolen har dömt konventionsstater för konventionsbrott då dröjsmål påvisats vid domstolars handläggning av mål. Syftet med denna framställning är att klargöra huruvida tillämpningen av artikel 27 Bryssel I-förordningen är förenlig med artikel 6 p. 1 EKMR. Framställningen består inte av en djupare studie av de materiella bestämmelserna i Bryssel I-förordningen och EKMR. I framställningen görs en djupare analys av den kollision som eventuellt kan uppstå mellan tillämpningen av Bryssel I-förordningen och EKMR. För att uppnå syftet med uppsatsen har Bryssel I-förordningen och EKMR studerats och analyserats. EU-domstolens och Europadomstolens praxis och tolkningar har varit betydande i framställningen.

Det är varken lätt eller oproblematiskt att avgöra huruvida tillämpningen av artikel 27 Bryssel I-förordningen och artikel 6 p. 1 EKMR är förenliga med varandra. Det står dock klart att en balans bör finnas mellan bestämmelserna då det inte är otänkbart att en kollision kan uppstå. En lösning till kollisionen kan vara att det i Bryssel I-förordningen infördes tidsbestämmelser som är förenliga med kraven i artikel 6 p. 1 EKMR. En annan lösning skulle eventuellt vara att det i Bryssel I-förordningen eller EKMR infördes bestämmelser om lex specialis. (Less)
Abstract
A dispute arising from a cross-border agreement gives rise to questions of jurisdiction. Brussels I Regulation contains a number of rules on jurisdiction. In some cases the plaintiff may choose at which competent court he wants to take legal action. To avoid conflicting judgments in different Member States, Article 27 contains a rule on lis pendens. The court first seised has the right to decide by itself whether it has jurisdiction. Any other court, other than the court first seised is obliged to stay its proceeding until the court first seised establishes whether it has jurisdiction. Brussels I Regulation provides no time limit for how long a jurisdiction decision is allowed to take. The ECJ has estimated that a deviate from Article 27... (More)
A dispute arising from a cross-border agreement gives rise to questions of jurisdiction. Brussels I Regulation contains a number of rules on jurisdiction. In some cases the plaintiff may choose at which competent court he wants to take legal action. To avoid conflicting judgments in different Member States, Article 27 contains a rule on lis pendens. The court first seised has the right to decide by itself whether it has jurisdiction. Any other court, other than the court first seised is obliged to stay its proceeding until the court first seised establishes whether it has jurisdiction. Brussels I Regulation provides no time limit for how long a jurisdiction decision is allowed to take. The ECJ has estimated that a deviate from Article 27 Brussels I Regulation would be contrary to both the purpose of the provision and its wording.

After years filled with war around Europe, ECHR was created. ECHR - is a convention which provides protection for human rights and fundamental freedoms. Article 6.1 ECHR prescribes that it is a fundamental right to get contentious issued considered by a court within a reasonable time. The European Court of Human Rights has found that State Parties of the convention have violated ECHR when it has been delay with the procedure in court proceedings. The purpose of this essay is to clarify whether Article 27 Brussels I Regulation is harmonized with Article 6.1 ECHR. The essay does not include a deeper study of the substantive provisions of the Brussels I Regulation and the ECHR. The study contains a deeper analysis of the possible impact that may arise as a consequence of inconsistency between the Brussels I Regulation and ECHR. In order to achieve the purpose of the essay, the Brussels I Regulation and the ECHR has been studied and analyzed. For this reason, the ECJ´s and the European Court of Humans Rights court practices have been important.

It is neither easy nor unproblematic to determine whether Article 27 Brussels I Regulation and Article 6.1 ECHR are compatible with each other. However it is clear that a balance must exist between these two provisions, as any imbalance may open up for potential conflicts to develop. One solution to prevent such a conflict could be that the Brussels I Regulation introduced time provisions that are harmonized with the requirements of Article 6.1 ECHR. Another solution could be that the Brussels I Regulation or the ECHR introduced provisions on lex specialis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eftekhari, Salomeh LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internationell privaträtt - Private international law, Bryssel I-förordningen, Litispendens, EKMR
language
Swedish
id
3800934
date added to LUP
2013-10-18 13:00:39
date last changed
2013-10-18 13:00:39
@misc{3800934,
 abstract   = {A dispute arising from a cross-border agreement gives rise to questions of jurisdiction. Brussels I Regulation contains a number of rules on jurisdiction. In some cases the plaintiff may choose at which competent court he wants to take legal action. To avoid conflicting judgments in different Member States, Article 27 contains a rule on lis pendens. The court first seised has the right to decide by itself whether it has jurisdiction. Any other court, other than the court first seised is obliged to stay its proceeding until the court first seised establishes whether it has jurisdiction. Brussels I Regulation provides no time limit for how long a jurisdiction decision is allowed to take. The ECJ has estimated that a deviate from Article 27 Brussels I Regulation would be contrary to both the purpose of the provision and its wording. 

After years filled with war around Europe, ECHR was created. ECHR - is a convention which provides protection for human rights and fundamental freedoms. Article 6.1 ECHR prescribes that it is a fundamental right to get contentious issued considered by a court within a reasonable time. The European Court of Human Rights has found that State Parties of the convention have violated ECHR when it has been delay with the procedure in court proceedings. The purpose of this essay is to clarify whether Article 27 Brussels I Regulation is harmonized with Article 6.1 ECHR. The essay does not include a deeper study of the substantive provisions of the Brussels I Regulation and the ECHR. The study contains a deeper analysis of the possible impact that may arise as a consequence of inconsistency between the Brussels I Regulation and ECHR. In order to achieve the purpose of the essay, the Brussels I Regulation and the ECHR has been studied and analyzed. For this reason, the ECJ´s and the European Court of Humans Rights court practices have been important.

It is neither easy nor unproblematic to determine whether Article 27 Brussels I Regulation and Article 6.1 ECHR are compatible with each other. However it is clear that a balance must exist between these two provisions, as any imbalance may open up for potential conflicts to develop. One solution to prevent such a conflict could be that the Brussels I Regulation introduced time provisions that are harmonized with the requirements of Article 6.1 ECHR. Another solution could be that the Brussels I Regulation or the ECHR introduced provisions on lex specialis.},
 author    = {Eftekhari, Salomeh},
 keyword   = {Internationell privaträtt - Private international law,Bryssel I-förordningen,Litispendens,EKMR},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Litispendens – av godo eller ondo? - En studie av förbudet mot att upptaga pågående mål till prövning vid domstol i annat land kontra rätten till en rättvis rättegång},
 year     = {2013},
}