Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

För alla lika olika - Cripteoretiska interventioner i sexualstraffrättens subjektskapande

Svallingson, Ulrika LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen introducerar cripteori i sexualbrottskontexten i syfte att problematisera idéen om dess rationella och autonoma subjekt i relation till individen. Uppsatsen undersöker det rättsliga område där det straffrättsliga idealsubjektet agerar i ett sexuellt sammanhang färgat av maktstrukturer. Maktstrukturer och andra ogripbara omständigheter är svåra att översätta till rättsliga fakta och osynliggörs därför i gärningsanalysen. Följaktligen sanktioneras det queera, det cripa och den underordnade såsom avvikande från dominerande rättsliga diskurser kring kön, sexualitet och funktionsfullkomlighet.

Cripteorin är ett obeprövat verktyg inom rättsvetenskapen. Teorin riktar sin normkritiska blick mot idéen om en funktionsfullkomlig... (More)
Uppsatsen introducerar cripteori i sexualbrottskontexten i syfte att problematisera idéen om dess rationella och autonoma subjekt i relation till individen. Uppsatsen undersöker det rättsliga område där det straffrättsliga idealsubjektet agerar i ett sexuellt sammanhang färgat av maktstrukturer. Maktstrukturer och andra ogripbara omständigheter är svåra att översätta till rättsliga fakta och osynliggörs därför i gärningsanalysen. Följaktligen sanktioneras det queera, det cripa och den underordnade såsom avvikande från dominerande rättsliga diskurser kring kön, sexualitet och funktionsfullkomlighet.

Cripteorin är ett obeprövat verktyg inom rättsvetenskapen. Teorin riktar sin normkritiska blick mot idéen om en funktionsfullkomlig individ, normaten. Genom att påvisa normatens ohållbara och omöjliga ideal önskar teorin destabilisera den konstruerade dualismen mellan en överordnade normat i förhållande till en funktionsnedsatt, crip, individ

Genom cripteoretiska skärskådningar av vetenskapliga texter och rättsfall granskar jag det sexualstraffrättsliga system där obligatorisk funktionsfullkomlighet och sociala hierarkier produceras och säkras i rättsliga diskurser. Cripteori synliggör underliggande rättsliga krav på oberoende och rationalitet hos rättssubjekten, vilka inom sexualstraffrätten kolliderar med patriarkala uppfattningar om sexuellt samspel. Detta medför motsägelsefulla förväntningar på, framför allt, rättsskyddssubjektens agerande. Cripteori synliggör det som vi känner, men som faller utanför den straffrättsliga logiken baserad på enskilda och avskilda gärningar av och mot rationella och autonoma individer.

Mot bakgrund av detta kommer jag att framställa en teori om den faktiska människan som crip i förhållande till det normativa rättssubjektet i den traditionellt heterosexuella sexualbrottskontexten. Den sexuella, relationella och emotionella människan utmanar antagandet om den allmänmänskligt rationella och autonoma individen som en enhetlig kategori. Människor som avviker i en anmärkningsvärd grad från det rationella och autonoma rättssubjekt hamnar i en ofördelaktig position. Detta visar inte enbart på grundläggande perspektivfel i förståelsen och hanteringen av sexualbrott – utan även på en oförmåga att hantera individer och uttryck som avviker från normer kring rättslig rationalitet och autonomi kopplade till obligatorisk funktionsfullkomlighet. Ett cripteoretiskt angreppssätt kan således skapa en mer nyanserad bild av rationellt agerande, samt i sin tur vidga förståelsen och vidden av sexualbrottsliga gärningar.

Rättens begränsade synfält läks inte genom en mer omfattande lagstiftning. Det inneboende problemet måste angripas på ett mer djupgående plan. Denna probleminsikt kräver en holistisk syn på makt kopplad till ohållbar normativitet. Genom en kontextualisering av rättssubjektet i kombination med ett positivt definierat autonomitetsbegrepp ges utrymme att beakta maktstrukturer och andra mänskliga faktorer inom ramen för en straffrättslig gärningsanalys. Således kan cripteori inte bara synliggöra rättens inneboende problematik, utan även lyfta upp den för konstruktiv diskussion i sökandet efter substantiell jämlikhet inför lagen, liksom utanför rättssalen. (Less)
Abstract
With this essay, I am introducing Crip Theory in the sexual criminal context with the purpose of problematizing its idea of an individual as a rational and autonomous subject. The essay examines the legal area where the criminal legal subject acts in a sexual context permeated by power structures. Power structures and other non-tangible aspects can only with difficulty be translated into legal facts and are thus invisibilized in the legal analysis. Consequently, the queer, the crip and the subordinated are sanctioned for deviating from dominating legal discourses on gender, sexuality and ableness.

Crip Theory is an untried approach within the field of legal science. The theory directs its critical gaze towards the idea of an... (More)
With this essay, I am introducing Crip Theory in the sexual criminal context with the purpose of problematizing its idea of an individual as a rational and autonomous subject. The essay examines the legal area where the criminal legal subject acts in a sexual context permeated by power structures. Power structures and other non-tangible aspects can only with difficulty be translated into legal facts and are thus invisibilized in the legal analysis. Consequently, the queer, the crip and the subordinated are sanctioned for deviating from dominating legal discourses on gender, sexuality and ableness.

Crip Theory is an untried approach within the field of legal science. The theory directs its critical gaze towards the idea of an able-bodied individual, the normate. Through indicating the unattainable and impossible ideal of the normate, the theory wishes to destabilize the constructed dichotomy between a superior nomate in relation to a subordinated disabled, crip, individual.

Through crip views on sources of law I study the sexual criminal legal system where compulsory ableism and social hierarchies are produced and secured in legal discourses. Crip Theory makes the underlying legal demands of autonomy and rationality on the legal subjects visible, which within sexual criminal context collides with patriarchal ideas on sexual interaction. This leads to contradictorily expectations on, above all, the behavior of the subject of legal protection. Individuals who deviate to a notable extent from the rational and autonomous legal subject find themselves in an unfavorable position. Crip Theory elucidates what we feel, but falls outside the criminal legal logic based on separate and isolated acts performed by, and against, rational and autonomous individuals.

In the light of this analysis I will put forward a theory about the actual human as crip in relation to the normative legal subject in the traditional heterosexual sexual criminal context. The sexual, emotional and social person challenges the idea about the rational and autonomous subject as a uniform category. This does not only illustrate elementary misconceptions in the understanding and management of sexual crimes – but also the invisibilization and incapacity of dealing with individuals who deviate from the norms of legal rationality and autonomy connected to compulsory ableism. A crip approach can thus create a more nuanced notion of rational behavior and broaden the understanding and qualification of criminal sexual acts.

The narrow approach of the legal system is not healed by a more extensive legislation. The inherent problem must be addressed on a deeper level. The power structures need to be exposed by a holistic view on power related to unattainable ableness. A contextualisation of the legal subject in combination with a positively defined autonomy make it possible to take into consideration structures of power and other human factors in a criminal analysis.

Thus Crip Theory not only makes visible the inner conflicts of the legal system, but also raises those issues for a constructive discussion in the search of substantial equality, before the law as well as outside the courtroom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svallingson, Ulrika LU
supervisor
organization
alternative title
For all equal but different - Criptheoretical interventions in the making of the sexual legal subject
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, det liberala rättssubjektet, sexualbrott, cripteori, sexualitet, maktstrukturer, våldtäkt, sexuellt utnyttjande, subjekt, kritiska perspektiv, queerteori, feminism, feministisk teori, kön
language
Swedish
id
3801053
date added to LUP
2013-07-23 09:15:05
date last changed
2013-07-23 11:05:55
@misc{3801053,
 abstract   = {With this essay, I am introducing Crip Theory in the sexual criminal context with the purpose of problematizing its idea of an individual as a rational and autonomous subject. The essay examines the legal area where the criminal legal subject acts in a sexual context permeated by power structures. Power structures and other non-tangible aspects can only with difficulty be translated into legal facts and are thus invisibilized in the legal analysis. Consequently, the queer, the crip and the subordinated are sanctioned for deviating from dominating legal discourses on gender, sexuality and ableness. 

Crip Theory is an untried approach within the field of legal science. The theory directs its critical gaze towards the idea of an able-bodied individual, the normate. Through indicating the unattainable and impossible ideal of the normate, the theory wishes to destabilize the constructed dichotomy between a superior nomate in relation to a subordinated disabled, crip, individual. 

Through crip views on sources of law I study the sexual criminal legal system where compulsory ableism and social hierarchies are produced and secured in legal discourses. Crip Theory makes the underlying legal demands of autonomy and rationality on the legal subjects visible, which within sexual criminal context collides with patriarchal ideas on sexual interaction. This leads to contradictorily expectations on, above all, the behavior of the subject of legal protection. Individuals who deviate to a notable extent from the rational and autonomous legal subject find themselves in an unfavorable position. Crip Theory elucidates what we feel, but falls outside the criminal legal logic based on separate and isolated acts performed by, and against, rational and autonomous individuals. 

In the light of this analysis I will put forward a theory about the actual human as crip in relation to the normative legal subject in the traditional heterosexual sexual criminal context. The sexual, emotional and social person challenges the idea about the rational and autonomous subject as a uniform category. This does not only illustrate elementary misconceptions in the understanding and management of sexual crimes – but also the invisibilization and incapacity of dealing with individuals who deviate from the norms of legal rationality and autonomy connected to compulsory ableism. A crip approach can thus create a more nuanced notion of rational behavior and broaden the understanding and qualification of criminal sexual acts. 

The narrow approach of the legal system is not healed by a more extensive legislation. The inherent problem must be addressed on a deeper level. The power structures need to be exposed by a holistic view on power related to unattainable ableness. A contextualisation of the legal subject in combination with a positively defined autonomy make it possible to take into consideration structures of power and other human factors in a criminal analysis. 

Thus Crip Theory not only makes visible the inner conflicts of the legal system, but also raises those issues for a constructive discussion in the search of substantial equality, before the law as well as outside the courtroom.},
 author    = {Svallingson, Ulrika},
 keyword   = {straffrätt,det liberala rättssubjektet,sexualbrott,cripteori,sexualitet,maktstrukturer,våldtäkt,sexuellt utnyttjande,subjekt,kritiska perspektiv,queerteori,feminism,feministisk teori,kön},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {För alla lika olika - Cripteoretiska interventioner i sexualstraffrättens subjektskapande},
 year     = {2013},
}