Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

EU:s lagstiftningskompetens på arbetsrättens område - från Rom till Lissabon

Lissmark, Jesper LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
EU:s lagstiftningskompetens på arbetsrättens område - från Rom till Lissabon beskriver, ur ett historiskt perspektiv, hur arbetsrätten har införlivats i EU-rätten. I uppsatsen görs en analys av vad detta har inneburit och vad det kan tänkas innebära för framtiden. För ändamålet har alla genom tiderna gällande fördrag undersökts, tillsammans med ett urval av EU-domstolens avgöranden. Doktrinen har gett vägledning till urval av rättsfall och även använts för kommentarer och analys. Det undersökta materialet har analyserats utifrån statsvetaren Fritz W. Scharpfs teorier om positiv och negativ integration.

Fram träder bilden av en union inom vilken arbetsrätten successivt fått en allt större plats. Det europeiska samarbetet har gått från... (More)
EU:s lagstiftningskompetens på arbetsrättens område - från Rom till Lissabon beskriver, ur ett historiskt perspektiv, hur arbetsrätten har införlivats i EU-rätten. I uppsatsen görs en analys av vad detta har inneburit och vad det kan tänkas innebära för framtiden. För ändamålet har alla genom tiderna gällande fördrag undersökts, tillsammans med ett urval av EU-domstolens avgöranden. Doktrinen har gett vägledning till urval av rättsfall och även använts för kommentarer och analys. Det undersökta materialet har analyserats utifrån statsvetaren Fritz W. Scharpfs teorier om positiv och negativ integration.

Fram träder bilden av en union inom vilken arbetsrätten successivt fått en allt större plats. Det europeiska samarbetet har gått från ett nästintill enbart ekonomiskt sådant till ett samarbete omfattande även sociala och arbetsrätts-liga frågor. På senare tid har förhållandet mellan ekonomiska och arbetsrättsliga bestämmelser åter blivit tydligt genom domar från EU-domstolen i vilka arbetsrättsliga bestämmelser uppfattats som hinder för den fria rörligheten.

Den förevarande undersökningen visar på hur skapandet av den Europeiska ekonomiska gemenskapen genom Romfördraget, med få arbetsrättsliga bestämmelser, följs av en utveckling mot en mer omfattande arbetsrättslig reglering. Denna utveckling inleds med Europeiska enhetsakten och fortsätter genom avtalet om socialpolitik i samband med Maastrichtfördragets under-tecknande. Ett ytterligare steg tas vid undertecknandet av Amsterdamfördraget, i vilket avtalet om socialpolitik är inarbetat.

Nice- och Lissabonfördraget innebär inte några större förändringar av unionens lagstiftningskompetens på arbetsrättsområdet. Däremot är domstolens avgöranden under perioden efter Nicefördragets undertecknande, framför allt i fallen Laval och Viking, av stor betydelse. Genom domstolens tolkningar får den nationella arbetsrätten, såväl som den EU-rättsliga, stå tillbaka till förmån för den fria rörligheten. (Less)
Abstract
The EU’s Legislative Competence in the Field of Labour Law - from Rome to Lisbon describes, from a historical perspective, how labour law has become a part of EU law. The thesis contains an analysis of what the impact of this has been and what it is going to be in the future. For this purpose, every Treaty that has been in force during the history of the EU has been examined, together with a selection of judgments from the European Court of Justice. The doctrine has been used as a guideline for the selection of cases, and has also been used for comments and analysis. The examined material has been analysed using the theories of political scientist Fritz W. Scharpf, about positive and negative integration.

From this, the perception of a... (More)
The EU’s Legislative Competence in the Field of Labour Law - from Rome to Lisbon describes, from a historical perspective, how labour law has become a part of EU law. The thesis contains an analysis of what the impact of this has been and what it is going to be in the future. For this purpose, every Treaty that has been in force during the history of the EU has been examined, together with a selection of judgments from the European Court of Justice. The doctrine has been used as a guideline for the selection of cases, and has also been used for comments and analysis. The examined material has been analysed using the theories of political scientist Fritz W. Scharpf, about positive and negative integration.

From this, the perception of a union in which labour law successively has gained ground evolves. The European cooperation has gone from being almost only an economic cooperation to a cooperation including social and labour law related issues. In later times the relationship between economical and labour law provisions has once again been evident through decisions by the ECJ, in which labour law provisions have been regarded as obstacles to free movement.

The present examination shows how the creation of the European Economic Community by the Treaty of Rome, with few labour law provisions, is followed by a development towards more extensive labour law regulation. This development begins with the European Single Act and continues with the Social Chapter, in connection with the Treaty of Maastricht. A further step is taken by the ratification of The Treaty of Amsterdam, in which the Social Chapter is incorporated.

The Treaty of Nice and the Treaty of Lisbon did not provide for any changes of real importance regarding the union’s legislative competence in the the field of labour law. However, the ECJ’s decisions at the time, especially in Laval and Viking, are of great importance. By the interpretations made by the ECJ, national labour law, as well as EU labour law, has to stand back in favour of free movement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lissmark, Jesper LU
supervisor
organization
alternative title
The EU's Legislative Competence in the Field of Labour Law - from Rome to Lisbon
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, arbetsrätt
language
Swedish
id
3801216
date added to LUP
2013-06-14 12:49:58
date last changed
2013-06-14 12:49:58
@misc{3801216,
 abstract   = {The EU’s Legislative Competence in the Field of Labour Law - from Rome to Lisbon describes, from a historical perspective, how labour law has become a part of EU law. The thesis contains an analysis of what the impact of this has been and what it is going to be in the future. For this purpose, every Treaty that has been in force during the history of the EU has been examined, together with a selection of judgments from the European Court of Justice. The doctrine has been used as a guideline for the selection of cases, and has also been used for comments and analysis. The examined material has been analysed using the theories of political scientist Fritz W. Scharpf, about positive and negative integration.

From this, the perception of a union in which labour law successively has gained ground evolves. The European cooperation has gone from being almost only an economic cooperation to a cooperation including social and labour law related issues. In later times the relationship between economical and labour law provisions has once again been evident through decisions by the ECJ, in which labour law provisions have been regarded as obstacles to free movement.

The present examination shows how the creation of the European Economic Community by the Treaty of Rome, with few labour law provisions, is followed by a development towards more extensive labour law regulation. This development begins with the European Single Act and continues with the Social Chapter, in connection with the Treaty of Maastricht. A further step is taken by the ratification of The Treaty of Amsterdam, in which the Social Chapter is incorporated.

The Treaty of Nice and the Treaty of Lisbon did not provide for any changes of real importance regarding the union’s legislative competence in the the field of labour law. However, the ECJ’s decisions at the time, especially in Laval and Viking, are of great importance. By the interpretations made by the ECJ, national labour law, as well as EU labour law, has to stand back in favour of free movement.},
 author    = {Lissmark, Jesper},
 keyword   = {EU-rätt,arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU:s lagstiftningskompetens på arbetsrättens område - från Rom till Lissabon},
 year     = {2013},
}