Advanced

Den misstänktes rätt till insyn i polisens spaningsmetoder - en avvägning mellan ett effektivt försvar och en effektiv brottsbekämpning

Lind, Camilla LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar två mycket starka och ibland motstående intressen. Den misstänktes möjlighet att på ett effektivt sätt förbereda sitt försvar genom rätten till insyn i förundersökningen och intresset av en effektiv brottsbekämpning genom skydd för uppgifter om spaningsmetoder. Syftet är att bedöma vad som är en bra avvägning mellan dessa intressen.

En fördjupning har gjorts i två särskilda spaningsmetoder som båda komplicerar saken ytterligare då de aktualiserar andra skyddsvärda intressen, nämligen skydd för de enskilda personer som deltar. Det gäller användningen av informatörer och infiltratörer.

Den misstänktes rätt till insyn grundar sig på Europakonventionens principer om likställdhet och kontradiktion samt på bestämmelser... (More)
Uppsatsen behandlar två mycket starka och ibland motstående intressen. Den misstänktes möjlighet att på ett effektivt sätt förbereda sitt försvar genom rätten till insyn i förundersökningen och intresset av en effektiv brottsbekämpning genom skydd för uppgifter om spaningsmetoder. Syftet är att bedöma vad som är en bra avvägning mellan dessa intressen.

En fördjupning har gjorts i två särskilda spaningsmetoder som båda komplicerar saken ytterligare då de aktualiserar andra skyddsvärda intressen, nämligen skydd för de enskilda personer som deltar. Det gäller användningen av informatörer och infiltratörer.

Den misstänktes rätt till insyn grundar sig på Europakonventionens principer om likställdhet och kontradiktion samt på bestämmelser i rättegångsbalken. Insynsrätten kan dock begränsas med bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. Anses sekretessintresset vara av synnerlig vikt så får uppgiften inte röjas, oavsett hur starkt intresse den misstänkte har att få del av den. Insynen kan bara begränsas på detta sätt om förundersökningsledaren ansett att uppgiften saknar betydelse för åtalsbeslutet eller den misstänktes försvar. I uppsatsen redogörs för relevanta principer och lagrum som styr den misstänktes insynsrätt och de sekretessbestämmelser som aktualiseras av uppgifter om informatörer och infiltratörer.

Användandet av nämnda spaningsmetoder anses vara mycket effektiva i den brottsbekämpande verksamheten men kan båda innehålla integritetskränkande inslag och även medföra en risk för att övergå i otillåten provokation. Det kan därför ofta finnas ett berättigat intresse för den misstänkte att få ta del av den typen av uppgifter. I uppsatsen redogörs för de lagar som styr de aktuella spaningsmetoderna. Av praxis som redovisas i uppsatsen, så verkar det dock som att sekretessintresset tillmäts alltför stor vikt.

Den nuvarande ordningen för den misstänktes insynsrätt har ansetts vara brisfällig, varför det tillsattes en utredning för att göra överväganden om förtydliganden och ändringar på området. Utredningens förslag, som presenterades i slutbetänkande SOU 2010:14 Partsinsyn enligt rättegångsbalken, innehåller framförallt förtydliganden av gällande rätt men även nya rättssäkerhetsgarantier för den misstänkte. De viktigaste nyheterna är införandet av en intresseavvägning mellan den misstänktes rätt till insyn och ett sekretessintresse av synnerlig vikt samt införandet av en ny, bättre lämpad överprövningsordning. Det är min förhoppning att förslagen går igenom och att balansen mellan den misstänktes insynsrätt och skyddsvärda intressen i framtiden blir bättre. (Less)
Abstract
The paper deals with two very strong and sometimes conflicting interests. The suspect's right to effectively be able to prepare his defense by having the right to information in the preliminary investigation and the interest of law enforcement agencies’ efficiency in crime-fighting by protection of their surveillance methods. The purpose is to see what a good balance between these two interests could be.

I have specifically chosen two methods that raise the additional interest of protecting the individual involved, namely the use of informants and under-cover agents.

The suspect's right to information is based on the ECHR principles of equality of arms and contradiction as well as provisions in the Code of Judicial Procedure. The... (More)
The paper deals with two very strong and sometimes conflicting interests. The suspect's right to effectively be able to prepare his defense by having the right to information in the preliminary investigation and the interest of law enforcement agencies’ efficiency in crime-fighting by protection of their surveillance methods. The purpose is to see what a good balance between these two interests could be.

I have specifically chosen two methods that raise the additional interest of protecting the individual involved, namely the use of informants and under-cover agents.

The suspect's right to information is based on the ECHR principles of equality of arms and contradiction as well as provisions in the Code of Judicial Procedure. The right to information may also be limited by provisions of the Secrecy Act. If an interest of keeping certain information secret is determined to be of utmost importance it will always be kept from the suspect, regardless of how strong his interest of getting the information is. Although transparency can only be restricted in this way if the preliminary investigation held that the information was irrelevant to the decision of prosecution or to the suspect’s defense. The paper presents the relevant principles and provisions of the laws governing the suspect's right to information and the rules of confidentiality raised by information about informants and undercover agents.

The use of the specific surveillance methods are considered to be very effective in law enforcement activities, but both may contain intrusive elements and also carry the risk of use of police incitement. Therefore, it can often be of legitimate interest for the suspect to have access to that type of information. The relevant provisions ruling these methods will be presented. Judging by the cases concerning these questions that I have examined, it is clear that the interest of secrecy often gets precedence over the suspect’s right to information.

The current system for the suspect's right of information has been considered flawed. Therefore, a commission was appointed to make considerations for clarifications and changes to the subject. The Committee's proposals, presented in their final report SOU 2010:14 Partsinsyn enligt rättegångsbalken, mainly contains clarifications of the current law but also proposes new safeguards for the suspect. Two of the most important proposed additions are a provision that requires a balancing of interests between the suspect's right to transparency and an interest of the utmost importance for secrecy, and the introduction of a new and more appropriate system of appeals. It is my hope that these proposals will be law and that the balancing between the suspect's right to information and the interests of protection will be better in the future. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lind, Camilla LU
supervisor
organization
alternative title
The Suspect's Right to Information About Police Surveillance Methods
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffprocessrätt, straffrätt, insynsrätt, förundersökning, spaningsmetoder, informatör, infiltration, partsinsyn, förundersökningssekretess
language
Swedish
id
3801388
date added to LUP
2013-06-14 12:49:45
date last changed
2013-06-14 12:49:45
@misc{3801388,
 abstract   = {The paper deals with two very strong and sometimes conflicting interests. The suspect's right to effectively be able to prepare his defense by having the right to information in the preliminary investigation and the interest of law enforcement agencies’ efficiency in crime-fighting by protection of their surveillance methods. The purpose is to see what a good balance between these two interests could be.

I have specifically chosen two methods that raise the additional interest of protecting the individual involved, namely the use of informants and under-cover agents. 

The suspect's right to information is based on the ECHR principles of equality of arms and contradiction as well as provisions in the Code of Judicial Procedure. The right to information may also be limited by provisions of the Secrecy Act. If an interest of keeping certain information secret is determined to be of utmost importance it will always be kept from the suspect, regardless of how strong his interest of getting the information is. Although transparency can only be restricted in this way if the preliminary investigation held that the information was irrelevant to the decision of prosecution or to the suspect’s defense. The paper presents the relevant principles and provisions of the laws governing the suspect's right to information and the rules of confidentiality raised by information about informants and undercover agents.

The use of the specific surveillance methods are considered to be very effective in law enforcement activities, but both may contain intrusive elements and also carry the risk of use of police incitement. Therefore, it can often be of legitimate interest for the suspect to have access to that type of information. The relevant provisions ruling these methods will be presented. Judging by the cases concerning these questions that I have examined, it is clear that the interest of secrecy often gets precedence over the suspect’s right to information.

The current system for the suspect's right of information has been considered flawed. Therefore, a commission was appointed to make considerations for clarifications and changes to the subject. The Committee's proposals, presented in their final report SOU 2010:14 Partsinsyn enligt rättegångsbalken, mainly contains clarifications of the current law but also proposes new safeguards for the suspect. Two of the most important proposed additions are a provision that requires a balancing of interests between the suspect's right to transparency and an interest of the utmost importance for secrecy, and the introduction of a new and more appropriate system of appeals. It is my hope that these proposals will be law and that the balancing between the suspect's right to information and the interests of protection will be better in the future.},
 author    = {Lind, Camilla},
 keyword   = {straffprocessrätt,straffrätt,insynsrätt,förundersökning,spaningsmetoder,informatör,infiltration,partsinsyn,förundersökningssekretess},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den misstänktes rätt till insyn i polisens spaningsmetoder - en avvägning mellan ett effektivt försvar och en effektiv brottsbekämpning},
 year     = {2013},
}