Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Taxation of Multi-National Enterprises - State and corporate responsibility regarding the issue of transfer pricing

Siegbahn, Cecilia LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen berör frågeställningen hur multinationella företag påverkar skattebasen via internprissättning. När företag överför tillgångar mellan enheter i olika länder krävs det att tillgångarna prissätts så att den beskattningsbara vinsten som uppkommer speglar omsättningen/värdet på enheten i det landet. Prissättningen beräknas med en ’armlängds avstånd’, vilket menas att det interna priset ska vara det samma som om varan handlats med en oberoende part. Marknadsutvecklingen har resulterat i att fler typer av ickemateriella tillgångar överförs mellan bolag. Tillgångarnas originalitet gör det svårt att finna en jämförbar prissättning. Problematiken uppkommer när företagen över- eller under estimerar det interna priset för att kunna överföra... (More)
Uppsatsen berör frågeställningen hur multinationella företag påverkar skattebasen via internprissättning. När företag överför tillgångar mellan enheter i olika länder krävs det att tillgångarna prissätts så att den beskattningsbara vinsten som uppkommer speglar omsättningen/värdet på enheten i det landet. Prissättningen beräknas med en ’armlängds avstånd’, vilket menas att det interna priset ska vara det samma som om varan handlats med en oberoende part. Marknadsutvecklingen har resulterat i att fler typer av ickemateriella tillgångar överförs mellan bolag. Tillgångarnas originalitet gör det svårt att finna en jämförbar prissättning. Problematiken uppkommer när företagen över- eller under estimerar det interna priset för att kunna överföra vinsten till det land med lägst bolagsskatt. Bristen på jämförbara tillgångar och mängden accepterade metoder som används för att finna ett pris gör att företag lätt manipulerar prissättningen.

Problematiken har uppmärksammats på många plan och OECD har utvecklat riktlinjer för hur företag ska agera och stater ska reagera. En konkurrensmässig situation uppstår mellan stater när de vill attrahera företag. Etablering av utländska bolag innebär arbetsmöjligheter och ekonomisk utveckling i regionen. Ett flertal länder erbjuder billig arbetskraft, svag reglering när det kommer till miljöhantering och nu även skattelättnader vilket sammantaget resulterar sämre position för staten och dess invånare.

Det finns inget överstatligt organ som ger en övergripande internationell skattereglering, utan det åligger staterna att reglera skatter och företags skyldigheter i landet. Kritiker har ifrågasatt om inte de multinationella företagen borde ta eget ansvar för sina handlingar och inte utnyttja svagheterna i systemet, medan andra menar att företag enda skyldighet är att följa de regler som åligger dem i landet de verkar. Olika organ har uppmärksammat problemet och den främsta rekommendationen för både stater och företag är ökad dokumentation om prissättningar och transparens i systemet. Det är viktigt att alla parter vet vad som förväntas av dem. (Less)
Abstract
This thesis concerns the issue of how MNE affects their taxable profit through transfer pricing. When companies transfer assets between subsidiaries in different states they need to price the assets so the taxable profit that arises reflects the value of the subsidiary. The pricing is calculated to comply with ‘arm’s length price’, which means the internal price should be the same as if the asset was purchased from an independent enterprise. The development of the international market has resulted in different non-material assets being transferred between subsidiaries. The uniqueness of the assets makes it hard to find a comparable transfer price. The problem arises when MNE over- or underestimates the transfer price to be able to report... (More)
This thesis concerns the issue of how MNE affects their taxable profit through transfer pricing. When companies transfer assets between subsidiaries in different states they need to price the assets so the taxable profit that arises reflects the value of the subsidiary. The pricing is calculated to comply with ‘arm’s length price’, which means the internal price should be the same as if the asset was purchased from an independent enterprise. The development of the international market has resulted in different non-material assets being transferred between subsidiaries. The uniqueness of the assets makes it hard to find a comparable transfer price. The problem arises when MNE over- or underestimates the transfer price to be able to report the profit in the state with lowest corporate taxation. The lack of comparable assets and the amount of accepted transfer pricing methods makes it easy for MNE to manipulate the pricing.

The problem has been given attention on many levels and OECD has developed guidelines on how MNE shall act and how states shall react. A competitive situation arises between states as they try to attract foreign investment to get job opportunities and economic development in the region. Many states offer cheap workforce, poor regulation of environmental control and tax breaks which results in that states and their population ends up in a worse position than before.

There is no supranational organisation that offers an international tax regulation. It is within state sovereignty to regulate taxation and impose obligations upon companies. Critics claims MNE should accept responsibility for their acts and not exploit the weaknesses in the system, while others say MNEs’ only obligation is to comply with the regulation within the state. Different organisations have highlighted the issue and recommended increased documentation requirements and transparency in the system. It is imported that each part knows what is expected of them. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Siegbahn, Cecilia LU
supervisor
organization
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Public international law, Skatterätt, Transfer pricing
language
English
id
3801561
date added to LUP
2013-08-02 07:57:28
date last changed
2013-08-02 07:57:28
@misc{3801561,
 abstract   = {This thesis concerns the issue of how MNE affects their taxable profit through transfer pricing. When companies transfer assets between subsidiaries in different states they need to price the assets so the taxable profit that arises reflects the value of the subsidiary. The pricing is calculated to comply with ‘arm’s length price’, which means the internal price should be the same as if the asset was purchased from an independent enterprise. The development of the international market has resulted in different non-material assets being transferred between subsidiaries. The uniqueness of the assets makes it hard to find a comparable transfer price. The problem arises when MNE over- or underestimates the transfer price to be able to report the profit in the state with lowest corporate taxation. The lack of comparable assets and the amount of accepted transfer pricing methods makes it easy for MNE to manipulate the pricing.
 
The problem has been given attention on many levels and OECD has developed guidelines on how MNE shall act and how states shall react. A competitive situation arises between states as they try to attract foreign investment to get job opportunities and economic development in the region. Many states offer cheap workforce, poor regulation of environmental control and tax breaks which results in that states and their population ends up in a worse position than before. 
 
There is no supranational organisation that offers an international tax regulation. It is within state sovereignty to regulate taxation and impose obligations upon companies. Critics claims MNE should accept responsibility for their acts and not exploit the weaknesses in the system, while others say MNEs’ only obligation is to comply with the regulation within the state. Different organisations have highlighted the issue and recommended increased documentation requirements and transparency in the system. It is imported that each part knows what is expected of them.},
 author    = {Siegbahn, Cecilia},
 keyword   = {Public international law,Skatterätt,Transfer pricing},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Taxation of Multi-National Enterprises - State and corporate responsibility regarding the issue of transfer pricing},
 year     = {2013},
}