Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet - En genomgripande redogörelse för aktiebolagets grundläggande beslutskriterium

Petersson, Robert LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Av 3:3 första meningen ABL följer:

”Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen.”

Vid en första anblick ter sig denna bestämmelse inte särskilt komplicerad. Ett aktiebolag drivs i syfte att ge vinst till fördelningen mellan aktieägarna om inget annat står i bolagsordningen. Det så kallade vinstsyftet ska råda. 3:3 ABL utgör emellertid det beslutskriteriet som ska genomsyra varje beslut ledningen fattar. För att en effektiv bolagsstyrning ska kunna ske krävs också ett tydligt beslutskriterium. Med beaktande av bestämmelsens omfattande räckvidd kan dess utformning därför framstå som tämligen kortfattad. Dessvärre har... (More)
Av 3:3 första meningen ABL följer:

”Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen.”

Vid en första anblick ter sig denna bestämmelse inte särskilt komplicerad. Ett aktiebolag drivs i syfte att ge vinst till fördelningen mellan aktieägarna om inget annat står i bolagsordningen. Det så kallade vinstsyftet ska råda. 3:3 ABL utgör emellertid det beslutskriteriet som ska genomsyra varje beslut ledningen fattar. För att en effektiv bolagsstyrning ska kunna ske krävs också ett tydligt beslutskriterium. Med beaktande av bestämmelsens omfattande räckvidd kan dess utformning därför framstå som tämligen kortfattad. Dessvärre har paragrafen därtill också fått en underordnad plats i rättsvetenskapen. I denna uppsats kommer därför en genomgripande redogörelse för aktiebolagets grundläggande beslutskriterium, det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet, att ske.

Genom 3:3 ABL stadgas att vinst ska ges till fördelning mellan aktieägarna. Lydelsen i 3:3 ABL är inte i sig tillräckligt preciserad för att kunna läggas till grund för en praktisk tillämpning och i bestämmelsen stadgas inte heller någon skyldighet för bolagsledningen att förverkliga vinstsyftet. Därför har en vinstmaximeringsprincip vuxit fram. Denna princip kan ses som ett förverkligande av 3:3 ABL som beslutskriteriet och är en produkt av 3:3 ABL och 17:5 ABL. Den tillsynes rådande beskrivning för hur ledningen ska beakta kravet på vinstmaximering är Bergströms och Samuelssons beslutskriterium. I enlighet med detta ska ledningen i varje beslut sträva efter att maximera värdet på det egna kapitalet i bolaget.

Verksamhetssyftet handlar om hur vinst ska genereras och påverkar inte hur den senare vinstutdelningen ska ske. Vinstsyftet ska vidare inte uppfattas som en resultatförpliktelse utan som en omsorgsförpliktelse.
Gränsen för när ett handlande ska anses vara sanktionsbart på grund av att det strider mot vinstsyftet går vid det så kallade uppenbarhetsrekvisitet. Inom ramen för uppenbarhetsrekvisitet har ledningen handlingsfrihet i sin strävan efter att uppfylla vinstsyftet utan risk för skadeståndsansvar. Ledningens utrymme att förverkliga vinstsyftet begränsas genom förekomsten av sidorestriktioner och anvisningar.
Vinstsyftet ska uppfattas som en strävan efter att maximera den ekonomiska vinsten för aktieägarna. Såvida moraliska och etiska aspekter inte leder till en maximering av vinsten finns det inget utrymme för bolagsledningen att inom vinstsyftet beakta dessa värden. (Less)
Abstract
In accordance to the main rule in 3:3 ABL, the aim of a corporation is to generate profit for distribution among the shareholders, unless otherwise is stated in the articles of association. The profit making purpose should prevail. At first glance, this regulation is not particularly complicated. 3:3 ABL is, however, the decision criterion that should permeate every decision that the company management makes. In order to reach effective corporate governance such decision criterion needs to be clear. With regard to the wide scope of the regulation, its design can appear to be fairly brief. In addition, 3:3 ABL has unfortunately been given a subordinate place in the jurisprudence.
Therefore, the purpose of this paper is to present a... (More)
In accordance to the main rule in 3:3 ABL, the aim of a corporation is to generate profit for distribution among the shareholders, unless otherwise is stated in the articles of association. The profit making purpose should prevail. At first glance, this regulation is not particularly complicated. 3:3 ABL is, however, the decision criterion that should permeate every decision that the company management makes. In order to reach effective corporate governance such decision criterion needs to be clear. With regard to the wide scope of the regulation, its design can appear to be fairly brief. In addition, 3:3 ABL has unfortunately been given a subordinate place in the jurisprudence.
Therefore, the purpose of this paper is to present a thorough explanation of the company's basic decision criterion.

3:3 ABL is not in itself sufficiently precise to form the basis of the company management's practical application of the profit making purpose. Therefore, a profit maximization principle has emerged. This principle is a realization of 3:3 ABL as a decision criterion and a product of 3:3 ABL and 17:5 ABL. The prevailing description of how company management should take into account the requirement of profit maximization is based on Bergströms and Samuelssons decision criterion. According to them, the company management must strive to maximize the value of the equity in the company in each decision.

The profit making purpose is about how profits are generated, and does not affect the subsequent profit distribution. A measure must be evident contrary to 3:3 ABL in order to be considered unlawful. Further, the management's effort to meet the purpose of profit is limited by so-called side constraints and instructions.

The profit making purpose for the limited companies should be perceived as an effort to maximize the financial returns for shareholders. Unless moral and ethical aspects of an action lead to a maximization of profits, the company management is not allowed to take these values into account. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Robert LU
supervisor
organization
alternative title
A report of the profit making purpose in the swedish companies act
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
3:3 ABL, Vinstsyfte
language
Swedish
id
3802046
date added to LUP
2013-06-13 15:39:03
date last changed
2013-06-13 15:39:03
@misc{3802046,
 abstract   = {In accordance to the main rule in 3:3 ABL, the aim of a corporation is to generate profit for distribution among the shareholders, unless otherwise is stated in the articles of association. The profit making purpose should prevail. At first glance, this regulation is not particularly complicated. 3:3 ABL is, however, the decision criterion that should permeate every decision that the company management makes. In order to reach effective corporate governance such decision criterion needs to be clear. With regard to the wide scope of the regulation, its design can appear to be fairly brief. In addition, 3:3 ABL has unfortunately been given a subordinate place in the jurisprudence. 
Therefore, the purpose of this paper is to present a thorough explanation of the company's basic decision criterion.

3:3 ABL is not in itself sufficiently precise to form the basis of the company management's practical application of the profit making purpose. Therefore, a profit maximization principle has emerged. This principle is a realization of 3:3 ABL as a decision criterion and a product of 3:3 ABL and 17:5 ABL. The prevailing description of how company management should take into account the requirement of profit maximization is based on Bergströms and Samuelssons decision criterion. According to them, the company management must strive to maximize the value of the equity in the company in each decision.

The profit making purpose is about how profits are generated, and does not affect the subsequent profit distribution. A measure must be evident contrary to 3:3 ABL in order to be considered unlawful. Further, the management's effort to meet the purpose of profit is limited by so-called side constraints and instructions.

The profit making purpose for the limited companies should be perceived as an effort to maximize the financial returns for shareholders. Unless moral and ethical aspects of an action lead to a maximization of profits, the company management is not allowed to take these values into account.},
 author    = {Petersson, Robert},
 keyword   = {3:3 ABL,Vinstsyfte},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet - En genomgripande redogörelse för aktiebolagets grundläggande beslutskriterium},
 year     = {2013},
}