Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förutsättningar för förvaltningsbesluts verkställbarhet. Särskilt om betydelsen av att beslut vinner laga kraft.

Lindén, Anne LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka gällande rätt avseende förutsättningarna för förvaltningsbesluts verkställbarhet och att fokusera på betydelsen av att beslut vinner laga kraft. Uppsatsen berör även utvecklingen på området och de lege ferenda. Innebörden av att ett förvaltningsbeslut blir verkställbart är inte enbart att beslutet kan eller ska verkställas med hjälp av en myndighet. I begreppet inbegrips även att ett beslut träder i kraft på annat sätt, till exempel genom att en enskild ska rätta sig efter ett förbud eller kan utnyttja ett givet tillstånd. Någon bestämmelse om vilka förutsättningarna är för att ett beslut ska vara verkställbart finns inte i varken förvaltningslagen (1986:223) eller förvaltningsprocesslagen (1971:291).
... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka gällande rätt avseende förutsättningarna för förvaltningsbesluts verkställbarhet och att fokusera på betydelsen av att beslut vinner laga kraft. Uppsatsen berör även utvecklingen på området och de lege ferenda. Innebörden av att ett förvaltningsbeslut blir verkställbart är inte enbart att beslutet kan eller ska verkställas med hjälp av en myndighet. I begreppet inbegrips även att ett beslut träder i kraft på annat sätt, till exempel genom att en enskild ska rätta sig efter ett förbud eller kan utnyttja ett givet tillstånd. Någon bestämmelse om vilka förutsättningarna är för att ett beslut ska vara verkställbart finns inte i varken förvaltningslagen (1986:223) eller förvaltningsprocesslagen (1971:291).
Förutsättningar föreskrivs dock ofta i specialförfattningar som till exempel kan stadga att högre myndighet ska fastställa beslutet eller att den enskilde ska lämna sitt samtycke till verkställigheten. Många specialförfattningar innehåller även bestämmelser om vilken betydelse beslutets lagakraftvinnande har för verkställbarheten. På flera områden saknas dock bestämmelser av detta slag och lagstiftarens tystnad leder till frågan om när beslut egentligen kan verkställas. Två motstående intressen finns. Det första är förvaltningens effektivitet som ofta kräver snabb verkställighet eftersom det inom förvaltningen fattas beslut som syftar till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Mot detta intresse står rättssäkerheten och besvärsinstitutets funktion som medför att överprövningen inte får bli illusorisk genom att beslutet redan verkställts när besvärsinstansen ska pröva beslutet.
Vid tre tillfällen har förslag lämnats till en allmän bestämmelse om besluts verkställbarhet. Det första var under den långa lagstiftningsprocess som slutligen ledde fram till den så kallade förvaltningsrättsreformen 1971. Inför stiftandet av FL lyftes frågan igen. Under 2010 lämnades återigen förslag till en reglering i ett betänkande med förslag till ny förvaltningslag. Samtliga förslag har stött på kritik vid remissförfarandet och det är ännu oklart om det senaste förslaget kommer genomföras eller ej. Lagstiftningsinitiativen visar att det är problematiskt att stifta en allmän bestämmelse om besluts verkställbarhet.
Uppsatsen visar att den praxis som finns inte har gett några klara principer för hur frågan ska avgöras. Huvudregeln synes vara att ett beslut ska ha vunnit laga kraft innan det kan verkställas då HFD uttalat detta i till exempel HFD 2012 ref. 27. Vissa beslut är dock omedelbart verkställbara på grund av dess karaktär. Dessa är bland annat icke överklagbara beslut, interimistiska beslut och beslut som riskerar att aldrig vinna laga kraft. Genom RÅ 2005 ref. 17 verkar utrymme finnas för att andra beslut är omedelbart verkställbara på grund av att de annars inte skulle kunna fylla sin funktion. Inte heller doktrinen, som till stor del består av en uppsats av Strömberg från 1961, är belysande. Framställningen visar således att rättsläget är i behov av ett förtydligande och att detta lämpligen borde ske i form av kompletteringar i specialförfattning. Detta alternativ är det som bäst tillgodoser intresset av både effektivitet och rättssäkerhet. (Less)
Abstract
The purpose of the thesis is to examine the law in regard to the conditions of enforceability of decisions in administrative law and, in particular, the significance of legal force. The thesis also deals with the development of relevant legal matter and de lege ferenda. The enforceability of a decision in administrative law does not only mean that it may or shall be enforced by an authority. It also means that a decision becomes effective in other ways, for example by requiring an individual to conform to a prohibition, or by allowing an individual to make use of a granted permit.
There is no section in neither The Administrative Procedure Act nor The Administrative Court Procedure Act regulating the conditions of enforceability for a... (More)
The purpose of the thesis is to examine the law in regard to the conditions of enforceability of decisions in administrative law and, in particular, the significance of legal force. The thesis also deals with the development of relevant legal matter and de lege ferenda. The enforceability of a decision in administrative law does not only mean that it may or shall be enforced by an authority. It also means that a decision becomes effective in other ways, for example by requiring an individual to conform to a prohibition, or by allowing an individual to make use of a granted permit.
There is no section in neither The Administrative Procedure Act nor The Administrative Court Procedure Act regulating the conditions of enforceability for a decision. Instead, applicable conditions are often stipulated in special statues. These may require that the individual gives his or her consent to the enforcement or that the decision is to be affirmed by a superior authority. Many statues also regulate the significance of legal force. In several areas, regulations of this kind are absent and the legislators’ silence raise the question of when a decision is enforceable. Two opposite interests exists. One is in regard to the efficiency in the administration that often requires an immediate enforcement due to the decision’s purpose of maintaining public security and order. The other interest is compliance with the rule of law and the function of the process of appeals, which means that the review may not be illusory on the ground that the decision has already been enforced by the time a superior authority reviews the case.
Suggestions to regulate the enforcement of decisions have been presented at three different occasions. The first proposal was presented during the long legislative process that eventually resulted in the so called reform of the administrative law in 1971. At the founding of the current Administrative Procedure Act, the question was brought up again, and during 2010, a suggestion was once more presented. All of the propositions have been criticized during the referral procedure, and it is still unclear whether or not the latest proposition will be implemented. The legislative initiatives show that it is problematic to make a general regulation regarding the enforcement of decisions.
The thesis shows that case law has not given any clear principles on how the question should be determined. The general rule seems to be that a decision needs to have acquired legal force before it may be enforced, The Supreme Administrative Court has expressed this, for example, in HFD 2012 ref. 27. Some decisions are immediately enforceable due to the nature of the decision, for instance decisions that cannot be appealed, provisional decisions and decisions that may never gain legal force. Through RÅ 2005 ref. 17, there seems to be room for other decisions to be immediately enforceable, if the enforceability is required in order for the retry to serve its purpose. The doctrine does not illustrate the question either, as it mainly consists of an article from 1961 by Strömberg. Thus, the thesis shows that the legal position is in need of a clarification, and that this is best achieved through legislation in special statues. This option is the alternative that best satisfies both efficiency and the compliance with the rule of law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindén, Anne LU
supervisor
organization
alternative title
Conditions for enforceability of decisions in administrative law. In particular the significance of legal force.
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Förvaltningsbesluts verkställbarhet
language
Swedish
id
3802459
date added to LUP
2013-06-13 15:25:51
date last changed
2013-06-13 15:25:51
@misc{3802459,
 abstract   = {The purpose of the thesis is to examine the law in regard to the conditions of enforceability of decisions in administrative law and, in particular, the significance of legal force. The thesis also deals with the development of relevant legal matter and de lege ferenda. The enforceability of a decision in administrative law does not only mean that it may or shall be enforced by an authority. It also means that a decision becomes effective in other ways, for example by requiring an individual to conform to a prohibition, or by allowing an individual to make use of a granted permit.
There is no section in neither The Administrative Procedure Act nor The Administrative Court Procedure Act regulating the conditions of enforceability for a decision. Instead, applicable conditions are often stipulated in special statues. These may require that the individual gives his or her consent to the enforcement or that the decision is to be affirmed by a superior authority. Many statues also regulate the significance of legal force. In several areas, regulations of this kind are absent and the legislators’ silence raise the question of when a decision is enforceable. Two opposite interests exists. One is in regard to the efficiency in the administration that often requires an immediate enforcement due to the decision’s purpose of maintaining public security and order. The other interest is compliance with the rule of law and the function of the process of appeals, which means that the review may not be illusory on the ground that the decision has already been enforced by the time a superior authority reviews the case.
Suggestions to regulate the enforcement of decisions have been presented at three different occasions. The first proposal was presented during the long legislative process that eventually resulted in the so called reform of the administrative law in 1971. At the founding of the current Administrative Procedure Act, the question was brought up again, and during 2010, a suggestion was once more presented. All of the propositions have been criticized during the referral procedure, and it is still unclear whether or not the latest proposition will be implemented. The legislative initiatives show that it is problematic to make a general regulation regarding the enforcement of decisions.
The thesis shows that case law has not given any clear principles on how the question should be determined. The general rule seems to be that a decision needs to have acquired legal force before it may be enforced, The Supreme Administrative Court has expressed this, for example, in HFD 2012 ref. 27. Some decisions are immediately enforceable due to the nature of the decision, for instance decisions that cannot be appealed, provisional decisions and decisions that may never gain legal force. Through RÅ 2005 ref. 17, there seems to be room for other decisions to be immediately enforceable, if the enforceability is required in order for the retry to serve its purpose. The doctrine does not illustrate the question either, as it mainly consists of an article from 1961 by Strömberg. Thus, the thesis shows that the legal position is in need of a clarification, and that this is best achieved through legislation in special statues. This option is the alternative that best satisfies both efficiency and the compliance with the rule of law.},
 author    = {Lindén, Anne},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,Förvaltningsbesluts verkställbarhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förutsättningar för förvaltningsbesluts verkställbarhet. Särskilt om betydelsen av att beslut vinner laga kraft.},
 year     = {2013},
}