Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skuldsaneringslagens hemvistkrav - en analys av kravets nuvarande och framtida tillämpning ur ett EU-perspektiv

Lundberg, Sofia LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract
In Sweden a person who has become so ensnared in debt that he cannot reasonably be presumed to be able to extricate himself from the debts within a foreseeable future, can turn to the public enforcement authority Kronofogdemyndigheten (KFM) and apply for debt relief. If debt relief is granted, the debtor will be entirely or partly released from his obligation to pay the debts. In order to be eligible for Swedish debt relief the debtor must however reside in Sweden. The general aim of this thesis has been to investigate the need for a residence requirement in relation to debt relief and analyze if the Swedish requirement is compatible with EU law.

In my view, there is a great need for a residence requirement in relation to debt relief... (More)
In Sweden a person who has become so ensnared in debt that he cannot reasonably be presumed to be able to extricate himself from the debts within a foreseeable future, can turn to the public enforcement authority Kronofogdemyndigheten (KFM) and apply for debt relief. If debt relief is granted, the debtor will be entirely or partly released from his obligation to pay the debts. In order to be eligible for Swedish debt relief the debtor must however reside in Sweden. The general aim of this thesis has been to investigate the need for a residence requirement in relation to debt relief and analyze if the Swedish requirement is compatible with EU law.

In my view, there is a great need for a residence requirement in relation to debt relief proceedings, this in order to ensure an effective application of the law. Since a Swedish debt relief decision probably won’t be recognized abroad, the decision cannot be used to prevent the enforcement of a claim brought before a competent court in another Member State. A debtor who is not domiciled in Sweden can therefore be subjected to different enforcement actions that may affect the debtors ability to pay the debts included in the Swedish debt relief proceeding. The residence requirement is also needed in order to obtain complete and correct information about the debtor’s personal and financial position.

Regarding the question if the Swedish residence requirement is compatible with EU law, the Court of Justice of the European Union (CJEU) recently held that the requirement is liable to restrict the freedom of movement of workers and therefore in principle prohibited. The fact that a debtor resides abroad can for that reason no longer be used as a direct ground for refusal of a trial of the debt relief application. Instead, KFM will have to make an overall assessment of different factors regarding the debtor’s ties to Sweden and his personal and financial position in order to determine whether it could be considered reasonable that the debtor is granted debt relief.

Considering the current discussions about changes in the EU Insolvency Regulation, the Swedish debt relief proceedings will probably soon be subjected to the Regulations provisions. The Regulation provides that only the courts in the country where the debtor’s main interests are located should be authorized to initiate an insolvency proceeding. For individuals the place of the main interests should be considered to be located in the country in which the debtor resides. The Regulation also includes rules of recognition and if the proposed changes are implemented a Swedish decision on debt relief will be recognized by the courts of other Member States. The proposed changes could therefore lead to a solution of a number of problems that may arise in respect to the current application on the law on debt relief. The changes are, in my opinion, also necessary in order to ensure an effective debt relief procedure. (Less)
Abstract (Swedish)
En person som blivit så svårt skuldsatt att vederbörande inte kan antas bli fri från sina skulder inom en överskådlig tid kan i Sverige ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Om en skuldsanering beviljas innebär detta att gäldenären helt eller delvis befrias från ansvaret att betala sina skulder. För att överhuvudtaget kunna bli föremål för skuldsanering krävs dock bland annat att gäldenären har hemvist i Sverige. Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka behovet av ett hemvistkrav i skuldsaneringslagen och att analysera det svenska kravets förenlighet med EU-rätten.

Enligt min uppfattning finns ett behov av ett hemvistkrav i förhållande till skuldsanering för att kunna säkerställa en effektiv... (More)
En person som blivit så svårt skuldsatt att vederbörande inte kan antas bli fri från sina skulder inom en överskådlig tid kan i Sverige ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Om en skuldsanering beviljas innebär detta att gäldenären helt eller delvis befrias från ansvaret att betala sina skulder. För att överhuvudtaget kunna bli föremål för skuldsanering krävs dock bland annat att gäldenären har hemvist i Sverige. Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka behovet av ett hemvistkrav i skuldsaneringslagen och att analysera det svenska kravets förenlighet med EU-rätten.

Enligt min uppfattning finns ett behov av ett hemvistkrav i förhållande till skuldsanering för att kunna säkerställa en effektiv tillämpning av lagens bestämmelser. Eftersom svenska skuldsaneringsbeslut som huvudregel inte erkänns i utlandet kan de inte användas för att hindra verkställighet av ett krav som väckts i en behörig domstol i en annan medlemsstat. En gäldenär som saknar hemvist i Sverige riskerar således att bli föremål för olika utmätningsåtgärder som kan påverka möjligheterna att betala de skulder som ingår i den svenska skuldsaneringen. Hemvistkravet är också en viktig förutsättning för att gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden ska kunna utredas på ett tillfredsställande sätt.

Angående hemvistkravets förenlighet med EU-rätten har EU-domstolen nyligen konstaterat att det svenska hemvistkravet strider mot bestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare. Den omständigheten att den sökande har hemvist utomlands kan därför inte längre användas som en direkt grund för avslag på en skuldsaneringsansökan. KFM kommer istället att behöva göra en helhetsbedömning av olika omständigheter för att avgöra om det med hänsyn till gäldenärens anknytning till Sverige samt gäldenärens ekonomiska och personliga förhållanden i övrigt kan anses skäligt att gäldenären beviljas skuldsanering.

Enligt aktuella förslag om ändringar i EU:s insolvensförordning kommer det svenska skuldsaneringsförfarandet framöver troligtvis att omfattas av förordningens bestämmelser. Förordningen stadgar bland annat att endast domstolarna i det land där gäldenären har sina huvudsakliga intressen har behörighet att inleda och besluta om ett insolvensförfarande. För fysiska personer ska hemvistorten anses utgöra platsen för de huvudsakliga intressena om inte annat visas. Utöver detta hemvistkrav innehåller förordningen även regler om erkännande och skulle de aktuella ändringsförslagen genomföras kommer ett svenskt skuldsaneringsbeslut i framtiden att erkännas av domstolarna i övriga medlemsstater. De föreslagna ändringarna kan således komma att lösa ett antal av de nuvarande problem som kan uppkomma vid den svenska skuldsaneringslagens tillämpning och enligt mig är ändringarna behövliga för att ge bättre förutsättningar för ett smidigt och effektivt skuldsaneringsförfarande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
The residence requirement in the Swedish Law on debt relief - an analysis of the current and future application of the requirement from an EU-perspective
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Offentlig rätt, Förvaltningsrätt, EU-rätt, Skuldsanering, Hemvist, Insolvensförordningen
language
Swedish
id
3802773
date added to LUP
2013-06-13 15:14:15
date last changed
2013-06-13 15:14:15
@misc{3802773,
 abstract   = {In Sweden a person who has become so ensnared in debt that he cannot reasonably be presumed to be able to extricate himself from the debts within a foreseeable future, can turn to the public enforcement authority Kronofogdemyndigheten (KFM) and apply for debt relief. If debt relief is granted, the debtor will be entirely or partly released from his obligation to pay the debts. In order to be eligible for Swedish debt relief the debtor must however reside in Sweden. The general aim of this thesis has been to investigate the need for a residence requirement in relation to debt relief and analyze if the Swedish requirement is compatible with EU law. 

In my view, there is a great need for a residence requirement in relation to debt relief proceedings, this in order to ensure an effective application of the law. Since a Swedish debt relief decision probably won’t be recognized abroad, the decision cannot be used to prevent the enforcement of a claim brought before a competent court in another Member State. A debtor who is not domiciled in Sweden can therefore be subjected to different enforcement actions that may affect the debtors ability to pay the debts included in the Swedish debt relief proceeding. The residence requirement is also needed in order to obtain complete and correct information about the debtor’s personal and financial position. 

Regarding the question if the Swedish residence requirement is compatible with EU law, the Court of Justice of the European Union (CJEU) recently held that the requirement is liable to restrict the freedom of movement of workers and therefore in principle prohibited. The fact that a debtor resides abroad can for that reason no longer be used as a direct ground for refusal of a trial of the debt relief application. Instead, KFM will have to make an overall assessment of different factors regarding the debtor’s ties to Sweden and his personal and financial position in order to determine whether it could be considered reasonable that the debtor is granted debt relief. 

Considering the current discussions about changes in the EU Insolvency Regulation, the Swedish debt relief proceedings will probably soon be subjected to the Regulations provisions. The Regulation provides that only the courts in the country where the debtor’s main interests are located should be authorized to initiate an insolvency proceeding. For individuals the place of the main interests should be considered to be located in the country in which the debtor resides. The Regulation also includes rules of recognition and if the proposed changes are implemented a Swedish decision on debt relief will be recognized by the courts of other Member States. The proposed changes could therefore lead to a solution of a number of problems that may arise in respect to the current application on the law on debt relief. The changes are, in my opinion, also necessary in order to ensure an effective debt relief procedure.},
 author    = {Lundberg, Sofia},
 keyword   = {Offentlig rätt,Förvaltningsrätt,EU-rätt,Skuldsanering,Hemvist,Insolvensförordningen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skuldsaneringslagens hemvistkrav - en analys av kravets nuvarande och framtida tillämpning ur ett EU-perspektiv},
 year     = {2013},
}