Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Insurances in Ship Finance

Rydenfelt, Marie LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
De försäkringar som är involverade i fartygs financiering är av högsta betydelse för långivaren för att uppnå lägsta möjliga kreditrisk. Ett fartyg som utgör kreditsäkerhet och som har brister i sitt försäkringsskydd kommer inte vara till samma skydd för banken som var avsett om skada uppstår eller ännu värre om fartyget blir en totalförlust. Detta är extra viktigt idag då många fartygsägare består av bolag med endast fartyget självt som värdefull tillgång, vilket därmed lämnar banken beroende av dess skötsel och inkomst.

Efter att många fartygsfinanciärer har uthärdat lågkonjunkturer som lett till ekonomisk kris inom sjöfartsindustrin, så har utlånings villkoren generellt sett åtstramats. Detta går att skönja, inte bara i låneavtalet... (More)
De försäkringar som är involverade i fartygs financiering är av högsta betydelse för långivaren för att uppnå lägsta möjliga kreditrisk. Ett fartyg som utgör kreditsäkerhet och som har brister i sitt försäkringsskydd kommer inte vara till samma skydd för banken som var avsett om skada uppstår eller ännu värre om fartyget blir en totalförlust. Detta är extra viktigt idag då många fartygsägare består av bolag med endast fartyget självt som värdefull tillgång, vilket därmed lämnar banken beroende av dess skötsel och inkomst.

Efter att många fartygsfinanciärer har uthärdat lågkonjunkturer som lett till ekonomisk kris inom sjöfartsindustrin, så har utlånings villkoren generellt sett åtstramats. Detta går att skönja, inte bara i låneavtalet och dess försäkringsvillkor, utan även i sättet banker och andra farygsfinanciärer granskar och följer upp de relevanta försäkringarna. Det finns många olika typer av försäkringar att hålla reda på då försäkringspaketet vanligtvis är väldigt komplext. Det kan bestå av både redarens egna försäkringar men även andra försäkringar som är speciellt skreddarsydda för att skydda financiären och dess kreditrisk. Som en följd av att banker blivit mer och mer försiktiga så har den förra typen av försäkringar blivit mer populära och är ett krav som blivit allt vanligare för att få ett lån beviljat.

Det finns en hel uppsjö av försäkringsdokumentation som financiären ska erhålla, gå igenom och hålla sig uppdaterad om för att försäkra sig om att allt är i sin ordning och i överrensstämmelse med låneavtalet. ’Letters of Undertaking’ ska utfärdas utställda till banken och försäkringsöverlåtelser ska genomföras på rätt sätt. Dessuom så måste kvalitén på föräkringsgivarna kontrolleras för att säkerställa att försäkringarna är tecknade av godtagbara försäkringsbolag med betryggande betalningsförmåga, tillräckligt bra för att bemöta försäkringskrav. Om det föreligger några som helst tvivel avseende försäkringsgivarna så kan utbyte krävas eller alternativt krav på en ’cut-through clause’ eller överlåtelse av återförsäkringarna för att uppnå utökat skydd.

Den senaste tidens fartygskatastrofer har uppmärksammat de stora risker som fartygsoperatörer (och därmed också panthavaren) är utsatta för och de massiva krav som kan uppstå om det värsta tänkbara skulle ske. Därför är det vikigt för fartygs financiärer att vara medvetna om den enormt betydelsefulla roll försäkringar involverade i transaktionen utgör och även de potentiella fallgropar som kan uppstå om dessa inte regelbundet hålls granskade av försäkringsexperter.

Examensarbetet undersöker problem och fallgropar som kan uppstå bland de försäkringar som är involverade i fartygs finansiering och även åtgärder som är rekommenderade att ta som panthavare för att undvika de som går att undvikas. Det har även gjorts en undersökning om hur lågkonjunkturer påverkar långivares verksamhet, och däribland även dess effekt på de försäkringar som vanligtvis krävs i låneavtalet. Slutsatsen är att försäkringarna, från en panthavares perspektiv, många gånger ger otillräckligt skydd, något som är ännu vanligare under svåra ekonomiska tider. Det finns dock åtgärder att vidta som ger panthavaren en starkare position och som därmed leder till mindre kreditrisk. Det grundläggande är för finansiärerna att skaffa sig kunskap om de potentiella brister i försäkringsskyddet och även hur dessa kan begränsas så långt som möjligt. (Less)
Abstract
The insurances involved in ship finance are of vital importance for the lender to achieve as small credit risk as possible. A vessel that serves as collateral for a loan and lacks adequate insurance cover will not give the bank the protection it was meant to give if it suffers damage or even worse becomes a total loss. This is particularly important since many shipowners nowadays consist of one-ship-companies that has not got much more valuable assets than the ship itself, thus leaving the mortgagee reliant on the maintenance of and earnings from the mortgaged vessel.

After many ship financiers have endured economic downturns, leading to financial distress in the shipping industry, the lending business has in general become more... (More)
The insurances involved in ship finance are of vital importance for the lender to achieve as small credit risk as possible. A vessel that serves as collateral for a loan and lacks adequate insurance cover will not give the bank the protection it was meant to give if it suffers damage or even worse becomes a total loss. This is particularly important since many shipowners nowadays consist of one-ship-companies that has not got much more valuable assets than the ship itself, thus leaving the mortgagee reliant on the maintenance of and earnings from the mortgaged vessel.

After many ship financiers have endured economic downturns, leading to financial distress in the shipping industry, the lending business has in general become more stringent. This can be reflected, not only in the loan agreement and its insurance requirements, but also by the way the banks and other ship financiers supervise and follow up the insurances involved. There are many types of insurances to keep track of since the insurance package required normally is very complex. It may consist of both shipowner’s insurances and other insurances specially designed to protect the financier and its credit risk. Because of banks being more and more cautious, the latter type of insurances have become more popular and is a common requirement nowadays in order to have a loan granted.

There is a plethora of insurance documentation for the financier to obtain, go through and keep up to date with in order to ascertain that everything is in order and in compliance with the loan agreement. A Letter of Undertaking (LOU) shall be issued in favour of the bank and assignments of insurance shall be made in the correct manner. Furthermore, the quality of the underwriting security must be checked to make sure the insurances are placed with approved insurance companies with a payment capacity good enough to meet claims. If there is any cause of concern regarding the reliability of any of the insurers, replacement could be demanded, alternatively a cut-through clause or an assignment of the reinsurance as additional protection.

Recent casualties have highlighted the high risks ship operators (and consequently also the mortgagees) run and the massive claims that could follow in a worst case scenario. It is therefore important for ship financiers to be aware of the significant role the insurance package involved in a transaction serves and also the potential pitfalls that may occur if these are not regularly scrutinised by insurance experts.

The thesis examines shortfalls that may occur in the insurances involved in a ship finance transaction and also measures recommended to take as a mortgagee in order to avoid those shortfalls that are avoidable. A study on how downturns in the economy affect ship financiers’ business, including its effect on the insurance package normally required in the loan agreement has also been carried out. It is concluded that the insurance cover, from a mortgagee’s perspective, many times provide inadequate protection, something that is even more common during financial hardship. There are however measures available for the mortgagee to take in order to gain a stronger position and thus achieve a smaller credit risk. What is essential though is for the financiers to obtain knowledge about the potential coverage pitfalls and also to learn how these can be confined as far as possible. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rydenfelt, Marie LU
supervisor
organization
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
bankrätt (en. banking law), finansrätt (en. fiscal law), sjörätt (en. maritime law), försäkringsrätt (en. insurance law), ship finance, marine insurance.
language
English
id
3803166
date added to LUP
2013-09-06 14:58:50
date last changed
2013-09-06 14:58:50
@misc{3803166,
 abstract   = {The insurances involved in ship finance are of vital importance for the lender to achieve as small credit risk as possible. A vessel that serves as collateral for a loan and lacks adequate insurance cover will not give the bank the protection it was meant to give if it suffers damage or even worse becomes a total loss. This is particularly important since many shipowners nowadays consist of one-ship-companies that has not got much more valuable assets than the ship itself, thus leaving the mortgagee reliant on the maintenance of and earnings from the mortgaged vessel.

After many ship financiers have endured economic downturns, leading to financial distress in the shipping industry, the lending business has in general become more stringent. This can be reflected, not only in the loan agreement and its insurance requirements, but also by the way the banks and other ship financiers supervise and follow up the insurances involved. There are many types of insurances to keep track of since the insurance package required normally is very complex. It may consist of both shipowner’s insurances and other insurances specially designed to protect the financier and its credit risk. Because of banks being more and more cautious, the latter type of insurances have become more popular and is a common requirement nowadays in order to have a loan granted.

There is a plethora of insurance documentation for the financier to obtain, go through and keep up to date with in order to ascertain that everything is in order and in compliance with the loan agreement. A Letter of Undertaking (LOU) shall be issued in favour of the bank and assignments of insurance shall be made in the correct manner. Furthermore, the quality of the underwriting security must be checked to make sure the insurances are placed with approved insurance companies with a payment capacity good enough to meet claims. If there is any cause of concern regarding the reliability of any of the insurers, replacement could be demanded, alternatively a cut-through clause or an assignment of the reinsurance as additional protection. 

Recent casualties have highlighted the high risks ship operators (and consequently also the mortgagees) run and the massive claims that could follow in a worst case scenario. It is therefore important for ship financiers to be aware of the significant role the insurance package involved in a transaction serves and also the potential pitfalls that may occur if these are not regularly scrutinised by insurance experts. 

The thesis examines shortfalls that may occur in the insurances involved in a ship finance transaction and also measures recommended to take as a mortgagee in order to avoid those shortfalls that are avoidable. A study on how downturns in the economy affect ship financiers’ business, including its effect on the insurance package normally required in the loan agreement has also been carried out. It is concluded that the insurance cover, from a mortgagee’s perspective, many times provide inadequate protection, something that is even more common during financial hardship. There are however measures available for the mortgagee to take in order to gain a stronger position and thus achieve a smaller credit risk. What is essential though is for the financiers to obtain knowledge about the potential coverage pitfalls and also to learn how these can be confined as far as possible.},
 author    = {Rydenfelt, Marie},
 keyword   = {bankrätt (en. banking law),finansrätt (en. fiscal law),sjörätt (en. maritime law),försäkringsrätt (en. insurance law),ship finance,marine insurance.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Insurances in Ship Finance},
 year     = {2013},
}