Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En MIFO fas 1-inventering av fyra potentiellt förorenade områden i Jönköpings län

Jalnefur Andersson, Evelina LU (2013) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20131
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Arbetet med att identifiera och inventera förorenade områden är en del av Sveriges miljökvalitetsmål. Regeringen har fastställt 16 mål, och ett av dessa är Giftfri miljö. För att våra kommande generationer ska få leva i en miljö fri från föroreningar behöver vi städa upp efter nuvarande och tidigare farliga utsläpp. Landets länsstyrelser har fått i uppdrag av Regeringen att genomföra identifiering och inventering av nedlagda verksamheter som kan ha bidragit till föroreningar i vår miljö, och även att se till att aktiva verksamheter tar sitt ansvar i frågan.

I föreliggande arbete har en inventering gjorts av fyra potentiellt förorenade områden i Jönköpings län varvid första fasen av Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade... (More)
Arbetet med att identifiera och inventera förorenade områden är en del av Sveriges miljökvalitetsmål. Regeringen har fastställt 16 mål, och ett av dessa är Giftfri miljö. För att våra kommande generationer ska få leva i en miljö fri från föroreningar behöver vi städa upp efter nuvarande och tidigare farliga utsläpp. Landets länsstyrelser har fått i uppdrag av Regeringen att genomföra identifiering och inventering av nedlagda verksamheter som kan ha bidragit till föroreningar i vår miljö, och även att se till att aktiva verksamheter tar sitt ansvar i frågan.

I föreliggande arbete har en inventering gjorts av fyra potentiellt förorenade områden i Jönköpings län varvid första fasen av Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) har använts. Denna metodik används av inventerare på såväl myndigheter liksom av privata företag och konsultfirmor, och detta för att få ett så jämförbart resultat som möjligt. Metodiken är indelad i två faser, MIFO fas 1 och MIFO fas 2. Vid första fasen görs orienterande studier med hjälp av arkiv, kartor, platsbesök och intervjuer. Vid andra fasen, översiktliga undersökningar, görs efterföljande provtagningar. De inventerade objekten tilldelas efter varje fas riskklass 1 – 4, där 1 är högst risk.

Två av de inventerade objekten ligger på Visingsö. De andra två i Värnamotrakten. Samtliga objekt hade, baserat på Naturvårdsverkets s.k. branschkartläggning, tilldelats branschklass 2. Efter den här inventeringen tilldelades två objekt riskklass 2, ett objekt riskklass 3 och det sista objektet förflyttades till branschklass 4. (Less)
Abstract
The process of identifying and inventorying polluted areas is part of The Environmental Objectives in Sweden. The government has put down 16 objectives, and one of these is A Non-Toxic Environment. To ensure that our future generations will live in an environment free from pollution, we need to clean up after current and former hazardous emissions. All of Sweden’s Länsstyrelser have been commissioned by the Government to do identification and inventory of finished enterprises that may have contributed to the pollution of our environment, and also to ensure that active enterprises take their responsibility in the matter.
In the present work, an inventory was made for four potentially contaminated sites in Jönköping County in which the... (More)
The process of identifying and inventorying polluted areas is part of The Environmental Objectives in Sweden. The government has put down 16 objectives, and one of these is A Non-Toxic Environment. To ensure that our future generations will live in an environment free from pollution, we need to clean up after current and former hazardous emissions. All of Sweden’s Länsstyrelser have been commissioned by the Government to do identification and inventory of finished enterprises that may have contributed to the pollution of our environment, and also to ensure that active enterprises take their responsibility in the matter.
In the present work, an inventory was made for four potentially contaminated sites in Jönköping County in which the first phase of Method of Surveying Contaminated Sites (MIFO) by the Environmental Protection Agency have been used. This methodology is used by surveyors on both authorities and by private companies and consulting firms, and this is to get as comparable results as possible. The methodology is divided into two phases, MIFO Phase 1 and MIFO Phase 2. The first phase orientation studies are done using archives, maps, site visits and interviews. At the second phase,
general surveys, samplings are made. The inventoried sites are, after each phase, classified to risk class 1-4, with 1 being the highest risk.
Two of the inventoried sites are located on the island Visingsö. The other two in the Värnamo region. All sites were, based on the Environmental Protection Agency's so-called Branschkartläggningen, assigned industry class 2.
After this inventory one site was placed in risk class 3, two sites were placed in risk class 2 and the last site was transferred to the industry class 4. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jalnefur Andersson, Evelina LU
supervisor
organization
alternative title
A MIFO phase 1-inventory of four potentially contaminated sites in Jönköping County
course
GEOL01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kvicksilver, plantskola, betning av säd, förorenade områden, MIFO, inventering, bekämpningsmedel, contaminated sites, inventory, seed treatment, nursery, mercury, pesticides, Jönköpings län, Jönköping County
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
349
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Pär Nilsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län
id
3811144
date added to LUP
2013-06-13 10:50:54
date last changed
2013-06-13 10:50:54
@misc{3811144,
 abstract   = {The process of identifying and inventorying polluted areas is part of The Environmental Objectives in Sweden. The government has put down 16 objectives, and one of these is A Non-Toxic Environment. To ensure that our future generations will live in an environment free from pollution, we need to clean up after current and former hazardous emissions. All of Sweden’s Länsstyrelser have been commissioned by the Government to do identification and inventory of finished enterprises that may have contributed to the pollution of our environment, and also to ensure that active enterprises take their responsibility in the matter.
In the present work, an inventory was made for four potentially contaminated sites in Jönköping County in which the first phase of Method of Surveying Contaminated Sites (MIFO) by the Environmental Protection Agency have been used. This methodology is used by surveyors on both authorities and by private companies and consulting firms, and this is to get as comparable results as possible. The methodology is divided into two phases, MIFO Phase 1 and MIFO Phase 2. The first phase orientation studies are done using archives, maps, site visits and interviews. At the second phase,
general surveys, samplings are made. The inventoried sites are, after each phase, classified to risk class 1-4, with 1 being the highest risk.
Two of the inventoried sites are located on the island Visingsö. The other two in the Värnamo region. All sites were, based on the Environmental Protection Agency's so-called Branschkartläggningen, assigned industry class 2.
After this inventory one site was placed in risk class 3, two sites were placed in risk class 2 and the last site was transferred to the industry class 4.},
 author    = {Jalnefur Andersson, Evelina},
 keyword   = {kvicksilver,plantskola,betning av säd,förorenade områden,MIFO,inventering,bekämpningsmedel,contaminated sites,inventory,seed treatment,nursery,mercury,pesticides,Jönköpings län,Jönköping County},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {En MIFO fas 1-inventering av fyra potentiellt förorenade områden i Jönköpings län},
 year     = {2013},
}