Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konfidensskattningar och informationstyp: redskap för att bedöma korrekthet i vittnesutsagor

Nilsson, Elin LU and Gustavsson, Daniel LU (2013) PSPT02 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Enligt tidigare forskning inom vittnespsykologi minns människor handlingsrelaterad respektive deskriptiv information olika. De skattar också olika grad av konfidens beroende på informationstyp. Vidare visar forskning att konfidensskattningar hos ett vittne kan vara en viktig informationskälla vid korrekthetsbedömningar av de rapporterade minnena. Studier visar även att individer skiljer sig åt gällande hur de värderar och uttrycker grad av konfidens. Denna studie avser visa att det är möjligt att använda individuella konfidensskattningar för att avgöra om den tillhandahållna informationen är korrekt eller inte. Detta kan göras genom uppdelning av varje individs information i handlingsrelaterad respektive deskriptiv information. Sedan... (More)
Enligt tidigare forskning inom vittnespsykologi minns människor handlingsrelaterad respektive deskriptiv information olika. De skattar också olika grad av konfidens beroende på informationstyp. Vidare visar forskning att konfidensskattningar hos ett vittne kan vara en viktig informationskälla vid korrekthetsbedömningar av de rapporterade minnena. Studier visar även att individer skiljer sig åt gällande hur de värderar och uttrycker grad av konfidens. Denna studie avser visa att det är möjligt att använda individuella konfidensskattningar för att avgöra om den tillhandahållna informationen är korrekt eller inte. Detta kan göras genom uppdelning av varje individs information i handlingsrelaterad respektive deskriptiv information. Sedan räknas ett medelvärde ut för konfidensen gällande respektive informationstyp. Individens medelvärde för varje informationstyp kan användas som en cut off-gräns vid korrekthetsbedömningar. I föreliggande studie antas att information med konfidens skattad lika med eller högre än cut off-gränsen, sannolikt är korrekt. I studien inkluderades en kontrollgrupp (N=20) som förhördes av två polisstudenter samt en experimentgrupp (N=20) som förhördes av uppsatsförfattarna. Kontrollutredarna bedömde korrekthet på gängse sätt medan experimentutredarna tillämpade nämnda metod. Resultatet visar att experimentutredarna uppmätte signifikant fler korrekta bedömningar än kontrollutredarna. Det visade också att deltagarna mindes handlingsrelaterad information bättre än deskriptiv men att kontrollutredarna bedömde båda informationstyperna på liknande sätt. (Less)
Abstract
According to previous research, people remember action details and descriptive details differently. They also express different level of confidence for different kinds of memory details. Moreover, research shows that confidence expressed by an eyewitness can be important information when evaluating the accuracy of memory reports. Research also shows that individuals differ in terms of how they evaluate and express their confidence. This thesis aims to demonstrate that it is possible to use individual confidence judgments to decide if the provided information is correct or incorrect. This can be achieved by dividing shared information into action details and descriptive details, along with calculating mean confidence for each type of... (More)
According to previous research, people remember action details and descriptive details differently. They also express different level of confidence for different kinds of memory details. Moreover, research shows that confidence expressed by an eyewitness can be important information when evaluating the accuracy of memory reports. Research also shows that individuals differ in terms of how they evaluate and express their confidence. This thesis aims to demonstrate that it is possible to use individual confidence judgments to decide if the provided information is correct or incorrect. This can be achieved by dividing shared information into action details and descriptive details, along with calculating mean confidence for each type of information. This means confidence can be used as a base line of certainty for each individual. In this thesis it is assumed that the items with a confidence equal or higher than this base level of confidence are likely to be true. The thesis includes a control group (N = 20), which was interrogated by two police students, and an experimental group (N=20), which was questioned by the authors. The police students assessed the correctness in their usual manner and the thesis authors used the method mentioned above. The result shows that the experimental group measured significantly more accurate judgments than the control group. It also shows that participants recalled action details better than descriptive, although the police students judged the information types equally. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Elin LU and Gustavsson, Daniel LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Vittnespsykologi, Forensisk, Konfidens, Konfidensskattning, Central information, Perifer information, Kognitiv intervju
language
Swedish
id
3812522
date added to LUP
2013-06-14 13:19:15
date last changed
2013-06-14 13:19:15
@misc{3812522,
 abstract   = {According to previous research, people remember action details and descriptive details differently. They also express different level of confidence for different kinds of memory details. Moreover, research shows that confidence expressed by an eyewitness can be important information when evaluating the accuracy of memory reports. Research also shows that individuals differ in terms of how they evaluate and express their confidence. This thesis aims to demonstrate that it is possible to use individual confidence judgments to decide if the provided information is correct or incorrect. This can be achieved by dividing shared information into action details and descriptive details, along with calculating mean confidence for each type of information. This means confidence can be used as a base line of certainty for each individual. In this thesis it is assumed that the items with a confidence equal or higher than this base level of confidence are likely to be true. The thesis includes a control group (N = 20), which was interrogated by two police students, and an experimental group (N=20), which was questioned by the authors. The police students assessed the correctness in their usual manner and the thesis authors used the method mentioned above. The result shows that the experimental group measured significantly more accurate judgments than the control group. It also shows that participants recalled action details better than descriptive, although the police students judged the information types equally.},
 author    = {Nilsson, Elin and Gustavsson, Daniel},
 keyword   = {Vittnespsykologi,Forensisk,Konfidens,Konfidensskattning,Central information,Perifer information,Kognitiv intervju},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konfidensskattningar och informationstyp: redskap för att bedöma korrekthet i vittnesutsagor},
 year     = {2013},
}