Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skötseleffekter av miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapets småbiotoper : en fallstudie genom flygbildstolkning av träd - och busktäckning i linjeformade landskapselement i Skåne

Methi Sundell, Josefin LU (2013) In Examensarbete INES NGEK01 20131
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
In 1996, an agri-environmental support scheme was introduced in Sweden to compensate farmers for the maintenance of landscape elements located in or adjacent to cropland. Landscape elements in the agricultural landscape, for example ditches, stone walls, field margins and field islets, are important small biotopes for many animal and plant species. Today, farmers who remove bushes and trees (with the exception of fruit bearing and culturally significant woody vegetation that does not risk to damage the natural or cultural values) on all approved landscape element on ones committed land, can apply for agri-environmental support for cultural and natural environments in the agricultural landscape (“miljöersättning för kultur- och naturmiljöer... (More)
In 1996, an agri-environmental support scheme was introduced in Sweden to compensate farmers for the maintenance of landscape elements located in or adjacent to cropland. Landscape elements in the agricultural landscape, for example ditches, stone walls, field margins and field islets, are important small biotopes for many animal and plant species. Today, farmers who remove bushes and trees (with the exception of fruit bearing and culturally significant woody vegetation that does not risk to damage the natural or cultural values) on all approved landscape element on ones committed land, can apply for agri-environmental support for cultural and natural environments in the agricultural landscape (“miljöersättning för kultur- och naturmiljöer i odlingslandskapet” in Swedish)

This study explores the impact of the agri-environmental support scheme on the management of landscape elements in the agricultural landscape. Through the interpretation of aerial photographs and statistical analyzes of the collected data, the tree and shrub coverage was studied in linear landscape elements in the agricultural landscape, in Scania in 1984/85 and 2012. Difference in the coverage was compared between years and between areas with and without support. If the landscape type (arable plains, mixed district and forest district) affected the coverage and if the effect of management differed between the landscape types, was also examined.

The results show that, overall, there has been an increase in tree and shrub coverage in the linear elements in the survey between the years 1984/85 and 2012. The agri-environmental support appears to halt, or at least reduce, overgrowth in the linear landscape elements with support. Linear elements with support in 2012 had a lower coverage of trees and shrubs than elements without support in the same year. 1984/85 there was no significant difference in shrub and tree coverage between landscape elements located in blocks where the farmers got support in 2012 and where they did not.

In 2012, the linear elements in the mixed district and forest district had significantly higher tree and shrub coverage than the elements in the arable plains. The effect of the management did not differ significantly between the landscape types. In 1984/85 there was no significant difference in tree coverage depending on which landscape type the linear element was located in, but a trend toward higher ratios in the mixed and forest district compared to the arable plains.

The change in shrub and tree coverage between 1984/85 and 2012 differs between areas with and without the support 2012. In landscape elements that got the support in 2012, the change varies between areas and the coverage has both increased and decreased, while the cover ratio of elements without support in general has increased. This result should be interpreted with some caution, since the quality of the historical and modern aerial photographs used was not the same. (Less)
Abstract (Swedish)
1996 infördes miljöersättning för skötsel av landskapselement som ligger i eller i anslutning till åkermark i Sverige. Landskapselement i jordbrukslandskapet såsom öppna diken, stenmurar, åkerrenar och åkerholmar är viktiga småbiotoper för många djur- och växtarter. Idag (2013) kan miljöersättning för kultur- och naturmiljöer i odlingslandskapet (även kallat kulturmiljöstöd) sökas av lantbrukare som röjer undan buskar och träd av igenväxningskaraktär i alla godkända landskapselement på sin åtagandeenhet. Träd och buskar av kulturhistorisk betydelse samt de som är bärande ska sparas så länge de inte riskerar att skada natur- och kulturvärden.

Syftet med denna studie är att undersöka kulturmiljöstödets effekt på skötseln av... (More)
1996 infördes miljöersättning för skötsel av landskapselement som ligger i eller i anslutning till åkermark i Sverige. Landskapselement i jordbrukslandskapet såsom öppna diken, stenmurar, åkerrenar och åkerholmar är viktiga småbiotoper för många djur- och växtarter. Idag (2013) kan miljöersättning för kultur- och naturmiljöer i odlingslandskapet (även kallat kulturmiljöstöd) sökas av lantbrukare som röjer undan buskar och träd av igenväxningskaraktär i alla godkända landskapselement på sin åtagandeenhet. Träd och buskar av kulturhistorisk betydelse samt de som är bärande ska sparas så länge de inte riskerar att skada natur- och kulturvärden.

Syftet med denna studie är att undersöka kulturmiljöstödets effekt på skötseln av landskapselementen. Genom flygbildstolkning och efterföljande statistiska analyser av insamlad data, studeras träd- och busktäckningsgraden i linjeformade landskapselement i det skånska jordbrukslandskapet, åren 1984/85 och 2012. Skillnader i elementens täckningsgrad har jämförts mellan åren och även mellan områden med och utan stöd. Hur täckningsgraden påverkas av vilken bygd (slätt- mellan- eller skogsbygden) linjeelementet är lokaliserat i samt om stödets skötseleffekt ser olika ut i bygderna undersöks också.

Resultatet visar att det totalt sett har skett en ökning av träd- och busktäckningsgraden i undersökta linjeelement mellan 1984/85 och 2012. Kulturmiljöstödet tycks motverka, eller åtminstone minska igenväxningen i linjeformade landskapselement med stöd. Linjeelement med stöd 2012 hade lägre träd- och busktäckningsgrad än element utan stöd samma år. Utgångsläget i linjeelement med och utan stöd kan antas vara likartat, då det 1984/85 inte fanns någon nämnvärd skillnad i träd- och busktäckningsgrad beroende på om landskapselementet var lokaliserat i ett block där brukaren 2012 var ansluten till stödet eller inte.

År 2012 hade linjeelementen i skogs- och mellanbygden signifikant högre träd- och busktäckninggrad än i slättbygden. Kulturmiljöstödets skötseleffekt skilde sig däremot inte nämnvärt mellan bygderna. 1984/85 fanns ingen signifikant skillnad i trädtäckningsgrad beroende på vilken bygd linjeelementet var lokaliserat i, men däremot en trend mot högre täckningsgrad i mellan- och skogsbygden jämfört med slättbygden.

Förändringen i träd- och busktäckningsgrad mellan 1984/85 och 2012 skiljer sig mellan områden med och utan stöd 2012. I landskapselement med stöd 2012 har förändringen varierat mellan områden och täckningsgraden har både ökat och minskat, medan täckningsgraden i element utan stöd generellt har ökat. Detta resultat bör tolkas med viss försiktighet, då flygbildskvaliteten mellan åren har varierat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Methi Sundell, Josefin LU
supervisor
organization
course
NGEK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
träd- och busktäckning, flygbildstolkning, småbiotoper, linjeelement, landskapselement, miljöersättning, kultstöd, jordbrukslandskap, Skåne, geografi, naturgeografi
publication/series
Examensarbete INES
report number
278
language
Swedish
additional info
Kandidatarbetet utgör en delutredning i projektet: Mer biologisk mångfald till lägre kostnad - en interagerad ekologisk - ekonomisk ansats för bevarande av småhabitat. Projektet är ett samarbet emellan INES, Biodiversitet och Agrifood.
id
3814987
date added to LUP
2013-06-18 19:07:50
date last changed
2013-06-18 19:07:50
@misc{3814987,
 abstract   = {{In 1996, an agri-environmental support scheme was introduced in Sweden to compensate farmers for the maintenance of landscape elements located in or adjacent to cropland. Landscape elements in the agricultural landscape, for example ditches, stone walls, field margins and field islets, are important small biotopes for many animal and plant species. Today, farmers who remove bushes and trees (with the exception of fruit bearing and culturally significant woody vegetation that does not risk to damage the natural or cultural values) on all approved landscape element on ones committed land, can apply for agri-environmental support for cultural and natural environments in the agricultural landscape (“miljöersättning för kultur- och naturmiljöer i odlingslandskapet” in Swedish)

This study explores the impact of the agri-environmental support scheme on the management of landscape elements in the agricultural landscape. Through the interpretation of aerial photographs and statistical analyzes of the collected data, the tree and shrub coverage was studied in linear landscape elements in the agricultural landscape, in Scania in 1984/85 and 2012. Difference in the coverage was compared between years and between areas with and without support. If the landscape type (arable plains, mixed district and forest district) affected the coverage and if the effect of management differed between the landscape types, was also examined.

The results show that, overall, there has been an increase in tree and shrub coverage in the linear elements in the survey between the years 1984/85 and 2012. The agri-environmental support appears to halt, or at least reduce, overgrowth in the linear landscape elements with support. Linear elements with support in 2012 had a lower coverage of trees and shrubs than elements without support in the same year. 1984/85 there was no significant difference in shrub and tree coverage between landscape elements located in blocks where the farmers got support in 2012 and where they did not.

In 2012, the linear elements in the mixed district and forest district had significantly higher tree and shrub coverage than the elements in the arable plains. The effect of the management did not differ significantly between the landscape types. In 1984/85 there was no significant difference in tree coverage depending on which landscape type the linear element was located in, but a trend toward higher ratios in the mixed and forest district compared to the arable plains.

The change in shrub and tree coverage between 1984/85 and 2012 differs between areas with and without the support 2012. In landscape elements that got the support in 2012, the change varies between areas and the coverage has both increased and decreased, while the cover ratio of elements without support in general has increased. This result should be interpreted with some caution, since the quality of the historical and modern aerial photographs used was not the same.}},
 author    = {{Methi Sundell, Josefin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbete INES}},
 title    = {{Skötseleffekter av miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapets småbiotoper : en fallstudie genom flygbildstolkning av träd - och busktäckning i linjeformade landskapselement i Skåne}},
 year     = {{2013}},
}