Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The road to happiness : a spatial study of accessibility and well-being in Hambantota, Sri Lanka

Strevens Bolmgren, Victor LU (2013) In Student thesis series INES NGEK01 20131
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Denna studie har för avsikt att visualisera och förklara variationer och mönster i välmående i distriktet Hambantota i södra Sri Lanka. Detta görs genom att använda en stor intervjudatabas från distriktet med frågor och svar om subjektivt välmående och andra utvecklingsfaktorer och sammankoppla denna med en tillgänglighetsmodell. Denna modell är utvecklad i ett Geografiskt Informationssystem (GIS) som ett alternativ till den enklare Euklidiska avståndsmetoden där terräng, vägnät och privat och kollektiv fordonstillgänglighet inte är medräknat. I denna modell är alla dessa faktorer medräknade vilket innebär att noggrannheten i tillgänglighetsvärdena är högre. Utdatan av modellen är en rasteryta där varje cell har ett designerat... (More)
Denna studie har för avsikt att visualisera och förklara variationer och mönster i välmående i distriktet Hambantota i södra Sri Lanka. Detta görs genom att använda en stor intervjudatabas från distriktet med frågor och svar om subjektivt välmående och andra utvecklingsfaktorer och sammankoppla denna med en tillgänglighetsmodell. Denna modell är utvecklad i ett Geografiskt Informationssystem (GIS) som ett alternativ till den enklare Euklidiska avståndsmetoden där terräng, vägnät och privat och kollektiv fordonstillgänglighet inte är medräknat. I denna modell är alla dessa faktorer medräknade vilket innebär att noggrannheten i tillgänglighetsvärdena är högre. Utdatan av modellen är en rasteryta där varje cell har ett designerat tillgänglighetsvärde beskrivet i restid till närmaste destination (stad eller marknad). När dessa utdata kombinerats med koordinaterna i intervjuerna så får man ut
tillgänglighetsvärdena för varje intervjuat hushåll. Tillgängligheten jämförs sedan med det subjektiva välmåendet liksom de andra utvecklingsfaktorerna som inkomst och utbildning för att se vilken faktor som påverkar välmåendet i högst grad. Visualiseringen av de spatiala variationerna och mönstren hos välmåendet i distriktet
åstadkoms genom interpolation av välmåendevärdena från alla intervjuer för att göra en jämn yta som tydligt visade variationerna.
Ett sekundärt mål med studien är att beräkna Human Development Index (Mänskligt Utvecklingsindex, HDI) för alla individer som intervjuats och jämföra detta med det subjektiva välmåendet för att undersöka ifall HDI förklarar detta subjektiva välmående nog för att göra enskilda välmåendefrågeställningar överflödiga. Denna beräkning är möjlig då
data om inkomst, utbildning och livslängd har erhållits genom frågeformuläret och annan tillgänglig statistik. Resultaten visar att tillgänglighet har en påverkan på det subjektiva välmåendet, desto
högre tillgänglighet till städer när man reser med buss desto högre grad av välmående. Däremot så ger högre tillgänglighet till marknader en lägre grad av välmående. De andra faktorerna visade också en signifikant korrelation med välmående, i synnerhet de som hade att
göra med förbättring och relativ förmögenhet. Det verkar som om dessa möjligheter för förbättring är viktigare för välmåendet än förmögenhet i absoluta tal. De uträknade HDI-värdena korrelerade signifikant med välmående men korrelationen var inte så stark (0.116) att man kan anta att de subjektiva välmåendevärdena kan ersättas av HDI-värden. (Less)
Abstract
This study tries to visualise and explain variations and patterns in well-being throughout the Hambantota District in southern Sri Lanka. This is accomplished by using a large interview database with questions and answers on developing factors and subjective well-being and linking this to a model of accessibility. The accessibility model was developed in a Geographical Information System (GIS) as an alternative to the simple Euclidian distance model where the terrain, road network and transport availability is not accounted for. In this model all of this is included and thus the accessibility accuracy is improved. The output of this model is a raster surface with each cell containing travelling times to the defined destinations (towns and... (More)
This study tries to visualise and explain variations and patterns in well-being throughout the Hambantota District in southern Sri Lanka. This is accomplished by using a large interview database with questions and answers on developing factors and subjective well-being and linking this to a model of accessibility. The accessibility model was developed in a Geographical Information System (GIS) as an alternative to the simple Euclidian distance model where the terrain, road network and transport availability is not accounted for. In this model all of this is included and thus the accessibility accuracy is improved. The output of this model is a raster surface with each cell containing travelling times to the defined destinations (towns and markets) and when this is combined with the coordinates for the interviews the accessibility for all the respondents to the interview is extracted. Not only the accessibility is compared with the perceived well-being but also other development factors such as economy and education to see which factors are correlated with well-being.
The visualisations of spatial variations in well-being is performed by interpolating the well-being values from all the interviews to create a smooth surface clearly showing these patterns.
A secondary objective of the study is to calculate the Human Development Index (HDI) for all the individuals interviewed and compare this to the subjective well-being to see if HDI explains this well-being to such a large extent that well-being enquires are made redundant. This is possible since data has been obtained on income, education and life expectancy.
The results show that indeed the accessibility had an effect on subjective well-being. The higher accessibility to towns when travelling by bus the higher the well-being, but when looking at accessibility to markets higher accessibility corresponds with lower well-being. The other factors also show a significant correlation with well-being, and particularly the factors concerned with improvement and relative wealth. It seems that these possibilities of improvement are more important for well-being than wealth in absolute numbers.
The calculated HDI-values did significantly correlate with the well-being but the correlation (0.116) was not so strong that you could assume that HDI-values could substitute the subjective well-being values. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strevens Bolmgren, Victor LU
supervisor
organization
course
NGEK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Well-Being, Accessibility, Sri Lanka, GIS, Development, physical geography
publication/series
Student thesis series INES
report number
282
language
English
id
3909841
date added to LUP
2013-06-26 09:57:19
date last changed
2013-06-26 09:57:19
@misc{3909841,
 abstract   = {This study tries to visualise and explain variations and patterns in well-being throughout the Hambantota District in southern Sri Lanka. This is accomplished by using a large interview database with questions and answers on developing factors and subjective well-being and linking this to a model of accessibility. The accessibility model was developed in a Geographical Information System (GIS) as an alternative to the simple Euclidian distance model where the terrain, road network and transport availability is not accounted for. In this model all of this is included and thus the accessibility accuracy is improved. The output of this model is a raster surface with each cell containing travelling times to the defined destinations (towns and markets) and when this is combined with the coordinates for the interviews the accessibility for all the respondents to the interview is extracted. Not only the accessibility is compared with the perceived well-being but also other development factors such as economy and education to see which factors are correlated with well-being. 
The visualisations of spatial variations in well-being is performed by interpolating the well-being values from all the interviews to create a smooth surface clearly showing these patterns. 
A secondary objective of the study is to calculate the Human Development Index (HDI) for all the individuals interviewed and compare this to the subjective well-being to see if HDI explains this well-being to such a large extent that well-being enquires are made redundant. This is possible since data has been obtained on income, education and life expectancy. 
The results show that indeed the accessibility had an effect on subjective well-being. The higher accessibility to towns when travelling by bus the higher the well-being, but when looking at accessibility to markets higher accessibility corresponds with lower well-being. The other factors also show a significant correlation with well-being, and particularly the factors concerned with improvement and relative wealth. It seems that these possibilities of improvement are more important for well-being than wealth in absolute numbers. 
The calculated HDI-values did significantly correlate with the well-being but the correlation (0.116) was not so strong that you could assume that HDI-values could substitute the subjective well-being values.},
 author    = {Strevens Bolmgren, Victor},
 keyword   = {Well-Being,Accessibility,Sri Lanka,GIS,Development,physical geography},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Student thesis series INES},
 title    = {The road to happiness : a spatial study of accessibility and well-being in Hambantota, Sri Lanka},
 year     = {2013},
}