Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Undersökning och utveckling av ett mobilt GIS-system för kommunal verksamhet

Quist, Alexander LU (2013) In Examensarbete i geografisk informationsteknik EXTM05 20131
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Surveying (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Svenska kommuner innehar i dag stora mänger geografisk information, information som är nödvändig för att sköta kommunen. Förr i tiden var all geografisk information i pappersformat, sedan digitalerades den och fördes in i datorn. Detta examensarbete har fokuserat på hur man kan ta nästa steg, från datorn till mobiltelefonen. Dagens tekniska framsteg på den mobila marknaden har gett oss en helt ny plattform att sprida information via. Smartmobiler är som små bärbara datorer som har tillgång till internet nästan var de än befinner sig.

Detta projekt har fokuserat på hur man kan ta fram ett hjälpmedel för mätingenjörer, ett hjälpmedel som gör att de når den information som de behöver även i fält. Detta hjälpmedel ska dels ha möjligheten... (More)
Svenska kommuner innehar i dag stora mänger geografisk information, information som är nödvändig för att sköta kommunen. Förr i tiden var all geografisk information i pappersformat, sedan digitalerades den och fördes in i datorn. Detta examensarbete har fokuserat på hur man kan ta nästa steg, från datorn till mobiltelefonen. Dagens tekniska framsteg på den mobila marknaden har gett oss en helt ny plattform att sprida information via. Smartmobiler är som små bärbara datorer som har tillgång till internet nästan var de än befinner sig.

Detta projekt har fokuserat på hur man kan ta fram ett hjälpmedel för mätingenjörer, ett hjälpmedel som gör att de når den information som de behöver även i fält. Detta hjälpmedel ska dels ha möjligheten att hämta information, men den ska även skicka iväg information till en server. Allt detta ska göras från användarens smartmobil, det är m.a.o. en ”app” (mobile application) som har undersökts. Trots att projektet är riktat mot mätingenjörer är det tänkt att man ska ta lärdom av projekt och därmed kunna appliceras det på andra avdelningar inom kommunen. Projektet kommer därför att presentera mer än en möjlig lösning.

Först samlades övergripande information om projektet in samt information om kommunens förutsättningar. Därefter genomfördes intervjuer med några av de framtida användarna. En behovsanalys genomfördes och deras synpunkter dokumenterades, vilka senare användes för att sammanställa en s.k. kravspecifikation. Kravspecifikationen bestämmer vilka krav man har på slutprodukten. De uppställda kraven tilldelas sedan varsin prioriteringsgrad (mellan ett och tre). Första prioritet är krav som är ett måste för slutproduktens godkännande, medan andra och tredje bara är önskvärda om möjligt.

Efter detta undersöktes liknande system för att få en uppskattning om vad man har möjlighet att utföra mobilt. Det undersöktes även om det fanns några redan färdiga produkter som skulle vara användbara i detta fall. Både appar och s.k. webbappar studerades. En webbapp är en hemsida som ter sig som en vanlig app.

Det genomfördes en grundlig undersökning av den tekniska bakgrunden, vilka lösningar som var möjliga och vad dessa skulle krävda. Efter att noggrant ha undersökt de olika alternativen valdes sedan vilka lösningar som var värda att gå vidare med. I slutänden valdes tre olika lösningar för serversidan och tre olika för klientsidan. Serversidan är där all information befinner sig, och klientsidan är där användaren befinner sig. De olika lösningarna presenterades, dels hur de fungerar med varandra men även deras för- och nackdelar. Det diskuteras även i vilken situation som de olika lösningarna är mest lämpade, samt vilken lösning som är bäst för detta projekt.

I slutänden valdes en lösning på serversidan där man använder både ArcGIS Server och ArcGIS Online, två lösningar som Kalmar kommun redan har licens för. På klientsidan valdes en färdig app som heter ArcGIS Collector. Den är gratis att använda. Det är en enkel och bra lösning då man använder en befintlig app, som även ansågs ha en god användningsförmåga i övrigt. Fördelen med att utveckla sin egen app är att man får större flexibilitet, detta kräver dock både tid och pengar vilket inte kändes motiverat i detta fall. (Less)
Abstract
Swedish municipalities today hold large amounts of geographical information, information that is necessary to manage the municipality. In the past all geographical information was stored in paper format, but it has now been digitalized and stored in computers. This thesis has focused on how to take the next step, from the computer to the mobile phone. Today's technological advances in the mobile market have given us an entirely new platform to spread information on. Smartphones are like small laptops that have access to the Internet almost anywhere they are.

This project has focused on how to develop a tool for surveyors, a tool that allows them to reach the information they need in the field. This tool shall have the ability to... (More)
Swedish municipalities today hold large amounts of geographical information, information that is necessary to manage the municipality. In the past all geographical information was stored in paper format, but it has now been digitalized and stored in computers. This thesis has focused on how to take the next step, from the computer to the mobile phone. Today's technological advances in the mobile market have given us an entirely new platform to spread information on. Smartphones are like small laptops that have access to the Internet almost anywhere they are.

This project has focused on how to develop a tool for surveyors, a tool that allows them to reach the information they need in the field. This tool shall have the ability to retrieve information, but also send information to the server. All this will be done from the user's smartphone; it is therefore a mobile application that has been investigated. Although the project is aimed at surveyors it is intended that one should take knowledge from the project, knowledge that can then be applied to other departments within the municipality. The project will therefore present more than one possible solution.

The first step was to collect comprehensive information and conditions about the project. This was followed by interviews with some of the future users. A needs analysis was carried out and their opinions were recorded, which was then used to compile a list of requirements. These specifications determine the requirements for the final product. The requirements are then assigned a respective priority level (between one and three). First priority requirements are a must for the final product‘s approval, while the second and third are only desired if possible.

After the needs analysis and the priority level is set the next step was to examine already existing similar systems to get knowledge for what is possible to do on a mobile device. It was also examined whether or not there were any already finished products that could be useful in this case. Both apps and so called web apps were studied. A web app is a website that looks and acts like a regular app.

A thorough examination was carried out of the technical background to investigate which solutions that was possible and what they required to work. Some solutions were discarded after further studies while some were studied more throughout. In the end three different solutions where chosen for the server side and three for the client side. Server side is where all the information is located, and the client side is where the user is located. The various solutions were presented, how they interact with each other and their pros and cons. It is also discussed in which situation each solution is most appropriate, and which solution that is most suitable for this very project.

In the end a solution was selected where the server side use both ArcGIS Server and ArcGIS Online, two solutions that Kalmar municipality already has licenses for. On the client side an already finished app was chosen, called ArcGIS Collector. It is free to use. It is an easy solution since it’s using an existing app, but it also works very well in general. You get more flexibility when developing your own app, but it requires time and money that is not quiet justified in this case. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Quist, Alexander LU
supervisor
organization
course
EXTM05 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
GIS, Kalmar, mobilt, smartphones, ArcGIS
publication/series
Examensarbete i geografisk informationsteknik
report number
11
language
Swedish
id
3910318
date added to LUP
2013-06-27 11:28:45
date last changed
2013-06-28 12:05:33
@misc{3910318,
 abstract   = {Swedish municipalities today hold large amounts of geographical information, information that is necessary to manage the municipality. In the past all geographical information was stored in paper format, but it has now been digitalized and stored in computers. This thesis has focused on how to take the next step, from the computer to the mobile phone. Today's technological advances in the mobile market have given us an entirely new platform to spread information on. Smartphones are like small laptops that have access to the Internet almost anywhere they are.

This project has focused on how to develop a tool for surveyors, a tool that allows them to reach the information they need in the field. This tool shall have the ability to retrieve information, but also send information to the server. All this will be done from the user's smartphone; it is therefore a mobile application that has been investigated. Although the project is aimed at surveyors it is intended that one should take knowledge from the project, knowledge that can then be applied to other departments within the municipality. The project will therefore present more than one possible solution.

The first step was to collect comprehensive information and conditions about the project. This was followed by interviews with some of the future users. A needs analysis was carried out and their opinions were recorded, which was then used to compile a list of requirements. These specifications determine the requirements for the final product. The requirements are then assigned a respective priority level (between one and three). First priority requirements are a must for the final product‘s approval, while the second and third are only desired if possible.

After the needs analysis and the priority level is set the next step was to examine already existing similar systems to get knowledge for what is possible to do on a mobile device. It was also examined whether or not there were any already finished products that could be useful in this case. Both apps and so called web apps were studied. A web app is a website that looks and acts like a regular app.

A thorough examination was carried out of the technical background to investigate which solutions that was possible and what they required to work. Some solutions were discarded after further studies while some were studied more throughout. In the end three different solutions where chosen for the server side and three for the client side. Server side is where all the information is located, and the client side is where the user is located. The various solutions were presented, how they interact with each other and their pros and cons. It is also discussed in which situation each solution is most appropriate, and which solution that is most suitable for this very project.

In the end a solution was selected where the server side use both ArcGIS Server and ArcGIS Online, two solutions that Kalmar municipality already has licenses for. On the client side an already finished app was chosen, called ArcGIS Collector. It is free to use. It is an easy solution since it’s using an existing app, but it also works very well in general. You get more flexibility when developing your own app, but it requires time and money that is not quiet justified in this case.},
 author    = {Quist, Alexander},
 keyword   = {GIS,Kalmar,mobilt,smartphones,ArcGIS},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete i geografisk informationsteknik},
 title    = {Undersökning och utveckling av ett mobilt GIS-system för kommunal verksamhet},
 year     = {2013},
}