Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Is state consent necessary for the admissibility of individual communications in relation to the ICESCR

Samuelsson, Johan LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att undersöka samspelet mellan principen om jämbördig suveränitet stater emellan och möjligheterna för rättslig prövning och verkställighet av mänskliga rättigheter. I synnerhet undersöks rätten till hälsa, såsom den redogörs för i International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Uppsatsen innehåller en sammanfattning av suveränitetsteorin och dess klassiska uppdelning i universalism och partikularism. Denna redogörelse anses nödvändig för att kunna fortsätta diskutera den inverkan som suveränitetsteorin haft på möjligheterna för rättslig prövning och verkställighet av mänskliga rättigheter. Dessa koncept är sammanflätade på grund av uppfattningen att universaliteten av mänskliga rättigheter,... (More)
Denna uppsats syftar till att undersöka samspelet mellan principen om jämbördig suveränitet stater emellan och möjligheterna för rättslig prövning och verkställighet av mänskliga rättigheter. I synnerhet undersöks rätten till hälsa, såsom den redogörs för i International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Uppsatsen innehåller en sammanfattning av suveränitetsteorin och dess klassiska uppdelning i universalism och partikularism. Denna redogörelse anses nödvändig för att kunna fortsätta diskutera den inverkan som suveränitetsteorin haft på möjligheterna för rättslig prövning och verkställighet av mänskliga rättigheter. Dessa koncept är sammanflätade på grund av uppfattningen att universaliteten av mänskliga rättigheter, det vill säga att de är gällande i förhållande till alla människor på denna jord oavsett vilken jurisdiktion de befinner sig i, kolliderar med principen om jämbördig statlig suveränitet. Detta eftersom att en suverän stat påstås ha rätten att handha sina inhemska förehavanden utan inblandning av det internationella samfundet.

Genom att redogöra för suveränitetsteorins historia och försök till global organisering av tidigare inomstatliga förehavanden, samt inkluderandet av två moderna teorier i samma fåra, så ifrågasätts det legala ramverket kring ICESCR, i relation till dess uppfattning av statlig suveränitet. Modern suveränitetsteori av den universella skolan tvingar oss att ställa frågan huruvida det är möjligt att uppehålla kravet på statligt samtycke för att en individuell kommunikation (reglerad i optional protocol till ICESCR) ska förklaras giltig av kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Detta på grund av att mänskliga rättigheter numera, av vissa akademiker, argumenteras vara konstitutiva i förhållande till suveränitet. Således är det ursprungliga antagandet att fullständig autonomi åtnjuts av en påstådd suverän stat inte längre juridiskt hållbart till fullo. Ett proportionellt ingripande när en rättighet i ICESCR möjligen är kränkt, borde vara ’ingripande till förmån för rättslig prövning’, vilket möjliggör för ECOSOC och kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella mänskliga rättigheter att på ett effektivt sätt övervaka implementeringen av ICESCR. (Less)
Abstract
This thesis seeks to examine the interplay of the theory of equal sovereignty between states and justiciability of human rights, in particular the right to health, as enshrined in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

The essay contains an overview of the theory of sovereignty, divided into its two main paradigms of thought, namely universalism and particularism. This to provide a foundation for further discussion on the impact of theories on sovereignty on justiciability and enforcement of human rights. They are intertwined because of the assertion of universality of human rights - meaning that they are applicable to every human on earth, no matter what jurisdiction he or she resides in - collides... (More)
This thesis seeks to examine the interplay of the theory of equal sovereignty between states and justiciability of human rights, in particular the right to health, as enshrined in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

The essay contains an overview of the theory of sovereignty, divided into its two main paradigms of thought, namely universalism and particularism. This to provide a foundation for further discussion on the impact of theories on sovereignty on justiciability and enforcement of human rights. They are intertwined because of the assertion of universality of human rights - meaning that they are applicable to every human on earth, no matter what jurisdiction he or she resides in - collides in quite a considerable way with the principle of equal sovereignty. This, since a sovereign state is contended to have the right to govern its domestic affairs without interference of the international community.

By accounting for the history of theory on sovereignty and global order, as well as integrating two modern theories on the same subject, the legal framework of the ICESCR is questioned, in relation to its application of state sovereignty. Modern universalist theories on sovereignty forces us to question whether it is possible to maintain that state consent is necessary for declaring individual communications (regulated in the optional protocol to the ICESCR) admissible before the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. This because, by some academics, human rights of a socio-economic nature are argued to be constitutive of sovereign authority, hence the formerly full autonomy practiced by a state declared sovereign is not accepted as legally justifiable any longer by all. A proportionate intervention in relation to a violation of the ICESCR should be the justiciability intervention, which enables the ECOSOC and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights to effectively monitor the implementation of the Covenant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Samuelsson, Johan LU
supervisor
organization
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
public international law, sovereignty, justiciability, international covenant on economic, social and cultural rights
language
English
id
3959547
date added to LUP
2013-08-19 12:34:33
date last changed
2013-08-19 12:34:33
@misc{3959547,
 abstract   = {This thesis seeks to examine the interplay of the theory of equal sovereignty between states and justiciability of human rights, in particular the right to health, as enshrined in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

The essay contains an overview of the theory of sovereignty, divided into its two main paradigms of thought, namely universalism and particularism. This to provide a foundation for further discussion on the impact of theories on sovereignty on justiciability and enforcement of human rights. They are intertwined because of the assertion of universality of human rights - meaning that they are applicable to every human on earth, no matter what jurisdiction he or she resides in - collides in quite a considerable way with the principle of equal sovereignty. This, since a sovereign state is contended to have the right to govern its domestic affairs without interference of the international community.

By accounting for the history of theory on sovereignty and global order, as well as integrating two modern theories on the same subject, the legal framework of the ICESCR is questioned, in relation to its application of state sovereignty. Modern universalist theories on sovereignty forces us to question whether it is possible to maintain that state consent is necessary for declaring individual communications (regulated in the optional protocol to the ICESCR) admissible before the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. This because, by some academics, human rights of a socio-economic nature are argued to be constitutive of sovereign authority, hence the formerly full autonomy practiced by a state declared sovereign is not accepted as legally justifiable any longer by all. A proportionate intervention in relation to a violation of the ICESCR should be the justiciability intervention, which enables the ECOSOC and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights to effectively monitor the implementation of the Covenant.},
 author    = {Samuelsson, Johan},
 keyword   = {public international law,sovereignty,justiciability,international covenant on economic,social and cultural rights},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Is state consent necessary for the admissibility of individual communications in relation to the ICESCR},
 year     = {2013},
}