Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Domstolsprövning av förvaltningsbeslut i Sverige och Danmark - en komparativ studie mot bakgrund av europarätten

Larsson, Torvald LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka domstolsprövningen av förvaltningsbeslut och hur dess roll i det konstitutionella systemet har förändrats till följd av europeiseringen av den nationella rätten. Uppsatsen inleds med ett kapitel om de europarättsliga kraven på domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Därefter ägnas ett kapitel åt utvecklingen av den svenska förvaltningsprocessen. För att tydliggöra de svenska särdragen görs en jämförelse med dansk rätt. I ett eget kapitel undersöks domstolsprövningen av förvaltningsbeslut i Danmark. I en avslutande analys jämförs de danska och svenska ordningarna och ställs i relation till europarätten.

Genom artikel 6 (1) Europakonventionen föreligger en rätt för enskild att få ett... (More)
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka domstolsprövningen av förvaltningsbeslut och hur dess roll i det konstitutionella systemet har förändrats till följd av europeiseringen av den nationella rätten. Uppsatsen inleds med ett kapitel om de europarättsliga kraven på domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Därefter ägnas ett kapitel åt utvecklingen av den svenska förvaltningsprocessen. För att tydliggöra de svenska särdragen görs en jämförelse med dansk rätt. I ett eget kapitel undersöks domstolsprövningen av förvaltningsbeslut i Danmark. I en avslutande analys jämförs de danska och svenska ordningarna och ställs i relation till europarätten.

Genom artikel 6 (1) Europakonventionen föreligger en rätt för enskild att få ett förvaltningsbeslut som påverkar civila rättigheter och skyldigheter prövat av en oavhängig domstol. Enligt artikel 47 EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna utgör rätten till domstolsprövning en grundläggande rättighet även inom unionsrätten. Domstolskontrollen över förvaltningen fyller också en viktig funktion i det effektiva genomförandet av unionsrätten. Enligt den så kallade rättsskyddsprincipen förutsätts alla rättsliga frågor som berör EU-rätten kunna bli föremål för prövning i nationell domstol.

Historiskt sett har domstolskontrollen över förvaltningen spelat en förhållandevis liten roll i svensk rätt. Under lång tid överklagades förvaltningsbeslut i högre förvaltningsmyndighet med regeringen eller Kungen som högsta instans, istället för i domstol. För att leva upp till de europarättsliga kraven har det svenska systemet anpassats så att förvaltningsbeslut generellt sett kan överklagas i förvaltningsdomstol. Det svenska systemet skiljer sig från det danska, där rätten till domstolskontroll över förvaltningen har varit grundlagsfäst sedan 1849. Danmark har i princip inte behövt vidta några lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de europarättsliga kraven i detta avseende.

En följd av europeiseringen av rätten är att domstolskontrollen över förvaltningen har blivit allt mer framträdande i Sverige. Utöver att domstolsprövningen av förvaltningsbeslut numera anses utgöra en grundläggande rättighet fyller den också en viktig funktion som kontroll av att den nationella förvaltningen handlar i enlighet med EU-rätten. Ett resultat av denna utveckling kan sägas vara att domstolskontrollen över förvaltningen i svensk nationell rätt i allt högre grad betraktas som en naturlig del av rättsstaten. Mot bakgrund av detta diskuteras i uppsatsen om den svenska utformningen av domstolsprövningen av förvaltningsbeslut ska bli mer inriktad på rättsfrågor än på lämplighetsfrågor, i enlighet med vad som är fallet i Danmark och flertalet andra europeiska länder. En sådan anpassning skulle tydliggöra domstolsprövningens roll som kontroll i den demokratiska rättsstaten. Den skulle även markera förvaltningsdomstolarnas tillhörighet till den dömande snarare än utövande makten. (Less)
Abstract
The aim of this study is to examine the judicial review of administrative decisions and how its function in the constitutional system has changed following the Europeanization of national law. The essay begins with a chapter on judicial review of administrative proceedings according to the European law. Then a chapter follows on the Swedish administrative procedural law and its development. To clarify and to highlight the Swedish system a comparison is made with Danish law. A separate chapter about Denmark follows. In the analysis the Swedish and Danish systems are compared and put in relation to the European law.

According to Article 6 (1) in the European Convention there is a right to get an administrative decision affecting civil... (More)
The aim of this study is to examine the judicial review of administrative decisions and how its function in the constitutional system has changed following the Europeanization of national law. The essay begins with a chapter on judicial review of administrative proceedings according to the European law. Then a chapter follows on the Swedish administrative procedural law and its development. To clarify and to highlight the Swedish system a comparison is made with Danish law. A separate chapter about Denmark follows. In the analysis the Swedish and Danish systems are compared and put in relation to the European law.

According to Article 6 (1) in the European Convention there is a right to get an administrative decision affecting civil rights and obligations tried by an independent tribunal. According to Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights, the right to justice is a fundamental right within EU law. Judicial review of administrative decisions also plays an important role in the effective implementation of EU law on a national level. In accordance with the so-called principle of individual protection all legal matters relating to EU law could be challenged in a national court.

Historically, judicial control of the administration played a relatively small role in Swedish law. For a long time, administrative decisions were appealed within the administration rather than in court. To meet the requirements of European law, the Swedish system was adjusted so that decisions by administrative authorities as a principle can be appealed against in the administrative court. The Swedish system differs from the Danish one, where the right to judicial control over the administration has been in the constitution since 1849. Denmark has basically not had to take any legislative measures to meet the requirements of European law in this regard.

As a result of the European law the judicial control over the executive powers in Sweden has become increasingly prominent. The judicial control of the administration plays a significant role in controlling that the national administration is acting in accordance with EU law. One result of this development is that the judicial control of the executive powers is increasingly seen as a natural part of the rule of law. In the light of this development, the essay discusses whether the judicial review of administrative decisions in Sweden should be more focused on issues of legality than on issues of discretion, as is the case in Denmark and other European countries. Such an adjustment would clarify the role of the judicial review as a part of the principle of rule of law. It would also clarify that the administrative courts belong to the judiciary rather than to the executive power. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Torvald LU
supervisor
organization
alternative title
Judicial review of administrative decisions in Sweden and Denmark - a comparative study in the light of European law
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
domstolsprövning, Europakonventionen, EU-rätt, förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt, komparativ rätt, statsrätt
language
Swedish
id
3970978
date added to LUP
2013-09-23 08:30:46
date last changed
2013-09-25 10:48:05
@misc{3970978,
 abstract   = {The aim of this study is to examine the judicial review of administrative decisions and how its function in the constitutional system has changed following the Europeanization of national law. The essay begins with a chapter on judicial review of administrative proceedings according to the European law. Then a chapter follows on the Swedish administrative procedural law and its development. To clarify and to highlight the Swedish system a comparison is made with Danish law. A separate chapter about Denmark follows. In the analysis the Swedish and Danish systems are compared and put in relation to the European law.

According to Article 6 (1) in the European Convention there is a right to get an administrative decision affecting civil rights and obligations tried by an independent tribunal. According to Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights, the right to justice is a fundamental right within EU law. Judicial review of administrative decisions also plays an important role in the effective implementation of EU law on a national level. In accordance with the so-called principle of individual protection all legal matters relating to EU law could be challenged in a national court.

Historically, judicial control of the administration played a relatively small role in Swedish law. For a long time, administrative decisions were appealed within the administration rather than in court. To meet the requirements of European law, the Swedish system was adjusted so that decisions by administrative authorities as a principle can be appealed against in the administrative court. The Swedish system differs from the Danish one, where the right to judicial control over the administration has been in the constitution since 1849. Denmark has basically not had to take any legislative measures to meet the requirements of European law in this regard.

As a result of the European law the judicial control over the executive powers in Sweden has become increasingly prominent. The judicial control of the administration plays a significant role in controlling that the national administration is acting in accordance with EU law. One result of this development is that the judicial control of the executive powers is increasingly seen as a natural part of the rule of law. In the light of this development, the essay discusses whether the judicial review of administrative decisions in Sweden should be more focused on issues of legality than on issues of discretion, as is the case in Denmark and other European countries. Such an adjustment would clarify the role of the judicial review as a part of the principle of rule of law. It would also clarify that the administrative courts belong to the judiciary rather than to the executive power.},
 author    = {Larsson, Torvald},
 keyword   = {domstolsprövning,Europakonventionen,EU-rätt,förvaltningsrätt,förvaltningsprocessrätt,komparativ rätt,statsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Domstolsprövning av förvaltningsbeslut i Sverige och Danmark - en komparativ studie mot bakgrund av europarätten},
 year     = {2013},
}