Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvisning på grund av brott - När anses utlänningens anknytning till det svenska samhället väga över utvisningsskäl?

Parwar, Paulina LU (2013) JURM01 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Summary
Only Swedish citizens have an unconditional right to reside in Sweden permanently. Foreign citizens or stateless persons who have been convicted of criminal offences can under certain conditions be expelled from Sweden by the court on account of their criminality. The expulsion is not considered as a punishment under penal law terminology, but as a legal consequence.
Expulsion can be invoked by both prosecutors and the general court. The crime, which has raised the question of expulsion, must contain prison in the sentencing range. The alien needs furthermore be sentenced to a more severe penalty than a fine, i.e. prison. A further condition is that it can be assumed that the alien will be guilty of continued criminal activity or... (More)
Summary
Only Swedish citizens have an unconditional right to reside in Sweden permanently. Foreign citizens or stateless persons who have been convicted of criminal offences can under certain conditions be expelled from Sweden by the court on account of their criminality. The expulsion is not considered as a punishment under penal law terminology, but as a legal consequence.
Expulsion can be invoked by both prosecutors and the general court. The crime, which has raised the question of expulsion, must contain prison in the sentencing range. The alien needs furthermore be sentenced to a more severe penalty than a fine, i.e. prison. A further condition is that it can be assumed that the alien will be guilty of continued criminal activity or that the offence is particularly serious.
Aliens who risk expulsion on account of criminal offence enjoy a certain protection under Swedish and international law. A court shall, in its assessment of the expulsion take into account the alien's ties to Swedish society. In making its assessment the court has to pay particular attention to the alien's personal circumstances and family situation, as well as the length of his or her residence in Sweden. Employment, housing and social adjustment are factors that also should influence the assessment. These factors reflect in many ways the factors which the European Court of Human Rights takes into account in its assessment whether an expulsion has violated the right to respect for private and family life according to the European Convention on Human Rights.
The main purpose of the following essay is to review and analyze several judgments of the Supreme Court and the European Court of Human Rights to examine whether the assessment of the alien's ties is uniform or not.
The essay demonstrates, in the light of examined cases, the relatively large unpredictability and uncertainty regarding when the alien's ties to Swedish society are considered strong enough to prevent an expulsion order due to criminal offence. It is however certain that crimes of a serious nature, such as murder and serious drug offense, strongly suggest an expulsion order, regardless of the alien's ties to Swedish society. (Less)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas permanent i Sverige. Utländska och statslösa medborgare kan under vissa givna förutsättningar utvisas från Sverige av allmän domstol på grund av sin brottslighet. Utvisningen är dock inte att betrakta som ett straff enligt straffrättslig terminologi, utan som en särskild rättsverkan.
Utvisningsfrågan kan åberopas av såväl åklagare som av allmän domstol. Brottet – som föranlett frågan – måste dock innehålla fängelse i straffskalan. Vidare nödgas utlänningen dömas för svårare påföljd än böter för brottet, d.v.s. fängelse. En ytterligare förutsättning är att det kan antas att utlänningen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet eller att brottet är... (More)
Sammanfattning
Endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas permanent i Sverige. Utländska och statslösa medborgare kan under vissa givna förutsättningar utvisas från Sverige av allmän domstol på grund av sin brottslighet. Utvisningen är dock inte att betrakta som ett straff enligt straffrättslig terminologi, utan som en särskild rättsverkan.
Utvisningsfrågan kan åberopas av såväl åklagare som av allmän domstol. Brottet – som föranlett frågan – måste dock innehålla fängelse i straffskalan. Vidare nödgas utlänningen dömas för svårare påföljd än böter för brottet, d.v.s. fängelse. En ytterligare förutsättning är att det kan antas att utlänningen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet eller att brottet är särskilt allvarligt.
Utlänning som riskerar utvisning på grund av brott åtnjuter ett visst skydd enligt svensk och internationell rätt. Allmän domstol ska vid sin bedömning av utvisningsfrågan ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Domstolen ska vid bedömningen särskilt beakta utlänningens levnadsomständigheter och familjeförhållanden, samt hans eller hennes vistelsetid i Sverige. Sysselsättning, bostad och social anpassning är andra faktorer som också bör påverka bedömningen. Dessa faktorer speglar i mångt och mycket de grunder som den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna beaktar vid sin bedömning huruvida en utvisning har brutit mot rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt Europakonventionen.
Det främsta syftet med följande uppsats är att granska och analysera ett flertal avgöranden från Högsta domstolen och Europadomstolen för att undersöka om anknytningsbedömningen är enhetlig eller ej.
Uppsatsen påvisar – mot bakgrund av undersökta rättsfall – att en relativt stor oförutsägbarhet och osäkerhet råder i fråga om när utlänningens anknytning till det svenska samhället anses som tillräckligt stark för att förhindrar ett utvisningsbeslut på grund av brott. Säkert är dock att brott av allvarlig art – som mord och grovt narkotikabrott – starkt talar för ett utvisningsbeslut, oavsett utlänningens anknytning till det svenska samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Parwar, Paulina LU
supervisor
organization
alternative title
Expulsion on account of criminal offence - When do alien's ties to Swedish society outweigh grounds for deportation?
course
JURM01 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, utvisning på grund av brott
language
Swedish
id
3972105
date added to LUP
2013-08-28 09:21:25
date last changed
2013-08-28 09:21:25
@misc{3972105,
 abstract   = {Sammanfattning
Endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas permanent i Sverige. Utländska och statslösa medborgare kan under vissa givna förutsättningar utvisas från Sverige av allmän domstol på grund av sin brottslighet. Utvisningen är dock inte att betrakta som ett straff enligt straffrättslig terminologi, utan som en särskild rättsverkan.
Utvisningsfrågan kan åberopas av såväl åklagare som av allmän domstol. Brottet – som föranlett frågan – måste dock innehålla fängelse i straffskalan. Vidare nödgas utlänningen dömas för svårare påföljd än böter för brottet, d.v.s. fängelse. En ytterligare förutsättning är att det kan antas att utlänningen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet eller att brottet är särskilt allvarligt.
Utlänning som riskerar utvisning på grund av brott åtnjuter ett visst skydd enligt svensk och internationell rätt. Allmän domstol ska vid sin bedömning av utvisningsfrågan ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Domstolen ska vid bedömningen särskilt beakta utlänningens levnadsomständigheter och familjeförhållanden, samt hans eller hennes vistelsetid i Sverige. Sysselsättning, bostad och social anpassning är andra faktorer som också bör påverka bedömningen. Dessa faktorer speglar i mångt och mycket de grunder som den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna beaktar vid sin bedömning huruvida en utvisning har brutit mot rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt Europakonventionen.
Det främsta syftet med följande uppsats är att granska och analysera ett flertal avgöranden från Högsta domstolen och Europadomstolen för att undersöka om anknytningsbedömningen är enhetlig eller ej.
Uppsatsen påvisar – mot bakgrund av undersökta rättsfall – att en relativt stor oförutsägbarhet och osäkerhet råder i fråga om när utlänningens anknytning till det svenska samhället anses som tillräckligt stark för att förhindrar ett utvisningsbeslut på grund av brott. Säkert är dock att brott av allvarlig art – som mord och grovt narkotikabrott – starkt talar för ett utvisningsbeslut, oavsett utlänningens anknytning till det svenska samhället.},
 author    = {Parwar, Paulina},
 keyword   = {Straffrätt,utvisning på grund av brott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvisning på grund av brott - När anses utlänningens anknytning till det svenska samhället väga över utvisningsskäl?},
 year     = {2013},
}