Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hydrogeologisk undersökning av grundvattenmagasinet Åsumsfältet, Sjöbo

Ehlorsson, Ludvig LU (2013) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20131
Department of Geology
Abstract (Swedish)
För att skydda Sveriges grundvattentillgångar har Sveriges riksdag beslutat om miljökvalitetsmålet ”grundvatten av god kvalitet”. Ansvarig myndighet för att uppnå målet är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Som ett steg i att uppnå målet utför SGU en kartering av landets grundvattentillgångar. Det innebär att definiera grundvattenmagasinens geometri och utbredning, tillrinningsområde, flödesriktning, uttagsmöjligheter och vattenkvalitet. Syftet med detta examensarbete är att kartera Åsumsfältet, beläget norr om Sjöbo, som utgör en öppen akvifer i ytliga isälvsavlagringar. Metodiken omfattar brunnsinventering, borrsondering, vattenprovtagning samt flödesmätning. Resultaten visar på en grundvattendelare i den östra delen av... (More)
För att skydda Sveriges grundvattentillgångar har Sveriges riksdag beslutat om miljökvalitetsmålet ”grundvatten av god kvalitet”. Ansvarig myndighet för att uppnå målet är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Som ett steg i att uppnå målet utför SGU en kartering av landets grundvattentillgångar. Det innebär att definiera grundvattenmagasinens geometri och utbredning, tillrinningsområde, flödesriktning, uttagsmöjligheter och vattenkvalitet. Syftet med detta examensarbete är att kartera Åsumsfältet, beläget norr om Sjöbo, som utgör en öppen akvifer i ytliga isälvsavlagringar. Metodiken omfattar brunnsinventering, borrsondering, vattenprovtagning samt flödesmätning. Resultaten visar på en grundvattendelare i den östra delen av grundvattenmagasinet. Öster om denna flödar grundvattnet mot sydost, och väster om grundvattendelaren går flödet åt sydväst med riktning mot Björkaån. Åsumsfältets primära tillrinningsområde sammanfaller med det område där isälvsmaterialet ligger ytligt och är 3,6 km² stort. Det tertiära tillrinningsområdet definieras utifrån topografin och hydrauliska gränser och bedöms vara 7,2 km² stort. Störst mäktighet har magasinet i de västra delarna och här finns de bästa uttagsmöjligheterna. Det potentiella grundvattenuttaget bedöms vara ca 38 l/s. Åsumsfältets vatten är tjänligt som dricksvatten, men med anmärkning på höga nitrat- och järnkoncentrationer samt hög turbiditet. Åsumsfältet utgörs främst av sandigt och grusigt material som har en hög hydraulisk konduktivitet. Detta innebär att eventuella föroreningar snabbt sprider sig i akviferen. Resultatet från flödesmätningen visar på kontakt mellan Björkaån och grundvattnet, med en flödesriktning från grundvattenmagasinet till Björkaån. (Less)
Abstract
To protect groundwater resources of Sweden, the Swedish parliament decided on the environmental objective "groundwater of high quality". The authority responsible for achieving the goal is the Geological Survey of Sweden (SGU). As a step in achieving the goal SGU perform a mapping of the country's groundwater resources. This means defining the groundwater reservoir's geometry and distribution, drainage area, flow direction, possible withdrawal quantity and water quality. The aim of this thesis is to map the Åsumfield groundwater reservoir, located north of Sjöbo, which constitutes an open aquifer in shallow glaciofluvial deposits. The methods includes well inventory, drilling exploratory, water sampling and flow measurement. The results... (More)
To protect groundwater resources of Sweden, the Swedish parliament decided on the environmental objective "groundwater of high quality". The authority responsible for achieving the goal is the Geological Survey of Sweden (SGU). As a step in achieving the goal SGU perform a mapping of the country's groundwater resources. This means defining the groundwater reservoir's geometry and distribution, drainage area, flow direction, possible withdrawal quantity and water quality. The aim of this thesis is to map the Åsumfield groundwater reservoir, located north of Sjöbo, which constitutes an open aquifer in shallow glaciofluvial deposits. The methods includes well inventory, drilling exploratory, water sampling and flow measurement. The results show a groundwater divide in the eastern part of the aquifer. East of the groundwater divide, the groundwater flows towards the southeast, and west of the groundwater divide the groundwater flows towards the southwest in direction to the Björkaån stream. The Åsumfield's primary catchment area coincides with the area where the glaciofluvial deposits is superficial and is about 3.6 km². The tertiary catchment area is defined by topography and hydraulic limits and is considered to be approximately 7.2 km². The greatest thickness of the aquifer is in the western parts, and here are the best withdrawal options. The potential yield of groundwater is considered to be c. 38 l/s. The water of the Åsumfield groundwater reservoir is suitable for drinking purposes, but with remarks on the high nitrate and iron concentrations and high turbidity. The Åsumfield consists mainly of sandy and gravelly material that has a high hydraulic conductivity. This means that any contamination spreads rapidly within the aquifer. The results of the flow measurement show that there is contact between the Björkaån stream and the aquifer, with a direction of flow from the aquifer to the Björkaån stream. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ehlorsson, Ludvig LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
well inventory, groundwater, Björkaån stream, vattenkvalitet Sjöbo, brunnsinventering, grundvatten, Sjöbo, Björkaån, water quality
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
370
language
Swedish
additional info
Externa handledare Mattias Gustafsson och Peter Dahlqvist Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.
id
4022593
date added to LUP
2014-04-29 11:37:02
date last changed
2014-04-29 11:37:02
@misc{4022593,
 abstract   = {To protect groundwater resources of Sweden, the Swedish parliament decided on the environmental objective "groundwater of high quality". The authority responsible for achieving the goal is the Geological Survey of Sweden (SGU). As a step in achieving the goal SGU perform a mapping of the country's groundwater resources. This means defining the groundwater reservoir's geometry and distribution, drainage area, flow direction, possible withdrawal quantity and water quality. The aim of this thesis is to map the Åsumfield groundwater reservoir, located north of Sjöbo, which constitutes an open aquifer in shallow glaciofluvial deposits. The methods includes well inventory, drilling exploratory, water sampling and flow measurement. The results show a groundwater divide in the eastern part of the aquifer. East of the groundwater divide, the groundwater flows towards the southeast, and west of the groundwater divide the groundwater flows towards the southwest in direction to the Björkaån stream. The Åsumfield's primary catchment area coincides with the area where the glaciofluvial deposits is superficial and is about 3.6 km². The tertiary catchment area is defined by topography and hydraulic limits and is considered to be approximately 7.2 km². The greatest thickness of the aquifer is in the western parts, and here are the best withdrawal options. The potential yield of groundwater is considered to be c. 38 l/s. The water of the Åsumfield groundwater reservoir is suitable for drinking purposes, but with remarks on the high nitrate and iron concentrations and high turbidity. The Åsumfield consists mainly of sandy and gravelly material that has a high hydraulic conductivity. This means that any contamination spreads rapidly within the aquifer. The results of the flow measurement show that there is contact between the Björkaån stream and the aquifer, with a direction of flow from the aquifer to the Björkaån stream.},
 author    = {Ehlorsson, Ludvig},
 keyword   = {well inventory,groundwater,Björkaån stream,vattenkvalitet Sjöbo,brunnsinventering,grundvatten,Sjöbo,Björkaån,water quality},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Hydrogeologisk undersökning av grundvattenmagasinet Åsumsfältet, Sjöbo},
 year     = {2013},
}