Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Framtagande av ett planerings- och styrsystem : Trioplast i Landskrona AB

Andersson, Henrik LU and Persson, Herman LU (2013) MTT820 20131
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Trioplast Landskrona tillverkar och trycker plastmaterial till förpackningar. Med en prispressad marknad så upplever företaget att de har svårt att konkurrera med andra företag belagda i lågavlönade länder. Priser är pressade till nivåer där Trioplast Landskrona har svårt att konkurrera med den verksamhet som bedrivs idag, Därmed vill företaget rikta sig mot den delen av marknaden som ställer högre krav på flexibilitet, miljövänlighet eller ett nära samarbete. Företagets förändrade marknadsinriktning har även ställt nya krav på hur övriga verksamheten bedrivs, framförallt produktionsavdelningen som gått från linjeproduktion till batchproduktion. Detta skifte ställer nya krav på effektiviseringar men även närmre samarbete internt... (More)
Bakgrund: Trioplast Landskrona tillverkar och trycker plastmaterial till förpackningar. Med en prispressad marknad så upplever företaget att de har svårt att konkurrera med andra företag belagda i lågavlönade länder. Priser är pressade till nivåer där Trioplast Landskrona har svårt att konkurrera med den verksamhet som bedrivs idag, Därmed vill företaget rikta sig mot den delen av marknaden som ställer högre krav på flexibilitet, miljövänlighet eller ett nära samarbete. Företagets förändrade marknadsinriktning har även ställt nya krav på hur övriga verksamheten bedrivs, framförallt produktionsavdelningen som gått från linjeproduktion till batchproduktion. Detta skifte ställer nya krav på effektiviseringar men även närmre samarbete internt inom verksamheten.

Syfte: Syftet med examensarbetet är att utveckla företagets planerings- och styrsystem.

Målsättning:
• Skapa ett verkställande och fortlöpande planerings- och styrsystem
o Fördela ansvaret i planeringen
o Stärk kommunikation över funktionsgränserna
• Skapa regler för att systematisera arbetet för samtliga avdelningar

Metod: Det övergripande syftet med detta examensarbete är av problemlösande karaktär, att givet formulerade problem beskriva dess ursprung och hur dessa kan lösas. Därmed faller examensarbetes val av arbetssätt på aktionsforskning vilken bygger på att förbättringar sker under tiden som fenomenet utforskas. Aktionsforskning använder sig av ett liknande resonemang som det abduktiva angreppssättet, vilket gör det naturligt att beskriva detta examensarbetes angreppssätt som abduktivt. Genom en kontinuerlig teoribildning kunna beskriva och analysera empiri, för att slutligen skapa ett förslag grundat i teorier. Den praktiska arbetsgången beskriver vi vilken ordning de olika delarna i arbetet sker. Dessa sker enligt följande punkter:
1) Studera företagets affärsplan
2) Granska operationell verksamhet med koppling till problemformulering
3) Kartlägga befintligt planerings- och styrsystem
4) Utveckla ett börläge
5) Exemplifiera genom ett praktikfall

Slutsats: Trioplast Landskrona ska utveckla ett hierarkiskt planerings- och styrsystem bestående av fyra planeringsnivåer. Detta ska grundas i företagets affärsplan och sedan koppla samman företagets affärsplan med dess operationella verksamhet. De fyra planeringsnivåerna kallas sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering, behovsplanering och detaljplanering. För att utveckla detta nya system ifrån deras system så ska Trioplast Landskronas planeringsmöten utvecklas till en sälj- och verksamhetsplaneringsprocess med ett avslutande beslutsmöte. Planeringshierarkin ska framöver innefatta en huvudplanering som drivs av företagets planeringschef och som inkluderar ett nytt informativt huvudplaneringsmöte. Slutligen ska företagets detaljplaneringsarbete bedrivas utifrån företagets nyinrättade produktfamiljer där de två planerarna planerar olika produktfamiljer, istället för olika avdelningar i produktionsavdelningen. (Less)
Abstract
Background: Trioplast Landskrona manufacture and print plastic packing material. As the market pressures the prices down, the company feels that they are having a hard time competing with other companies from low salary countries. The margins are so low on the current market, that it is hard for Trioplast Landskrona to be profitable. Therefore, the company want to focus on a new market segment that valuates higher flexibility, environmental friendly products or a closer collaboration. With this new offer, new and different requirements are put on the other parts of the business. Especially on the production department, which has moved from being line production to become batch production. These changes has demands of improvements, but also... (More)
Background: Trioplast Landskrona manufacture and print plastic packing material. As the market pressures the prices down, the company feels that they are having a hard time competing with other companies from low salary countries. The margins are so low on the current market, that it is hard for Trioplast Landskrona to be profitable. Therefore, the company want to focus on a new market segment that valuates higher flexibility, environmental friendly products or a closer collaboration. With this new offer, new and different requirements are put on the other parts of the business. Especially on the production department, which has moved from being line production to become batch production. These changes has demands of improvements, but also a closer collaborations and communication within the company.

Purpose: The purpose of this master thesis is to develop the company planning and control system.

Objectives:
• Create an executive and on-going planning and control system
o Define a clear structure for the planning process
o Distribute responsibility in planning
o Strengthen communication across the functional barriers
• Create rules to systemize work for all affected departments

Method: The method of this master's thesis is of problem solving character; from formulated problems describe its origin and how these could be solved. Thereby, the choice of research method for this master thesis is “action research”, which builds on the continuous improvements while studying the phenomenon. “Action research” uses the same kind of reasoning as the abductive approach, which makes it naturally to describe this master thesis approach as abductive. By continuously reviewing theories being able to describe and analyse empiric
acknowledges, to finally create a result based on theory. Following, the practical method is described:
1) Study the company business plan
2) Review operations link to the problem formulation
3) Map the current planning and control system.
4) Develop a “to be” state
5) Exemplify with a case description

Findings: Trioplast Landskrona should develop a hierarchical planning and control system containing four separated levels of planning. This system should spring from the company’s business plan and then link operations with the business plan. The four levels of planning are called sales and operations planning, master scheduling, requirements planning and shop floor control.
To develop their current system into the new, Trioplast Landskrona’s planning meeting needs to develop into a sales and operations planning process with an executive meeting. The planning hierarchy shall from now include a master scheduling that is handled by the company’s head of planning, also a new master planning meeting shall be introduced. Lastly, the company’s shop floor Control planners should divide their work in terms of product families instead of production departments. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Henrik LU and Persson, Herman LU
supervisor
organization
alternative title
Development of a planning and control system at Trioplast Landskrona AB
course
MTT820 20131
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Planerings- och styrsystem, Hierarkisk planering, Sälj- och verksamhetsplanering, Huvudplanering, Behovsplanering, Materialplanering, Kapacitetsplanering, Detaljplanering, Produktionsplanering, Planning and control system, Hierarchical planning, Sales and operations planning, Master scheduling, Master planning, Requirement planning, Material planning, Capacity planning, Shop floor Control, Production activity control, Production planning
report number
5754
language
Swedish
id
4175243
date added to LUP
2013-11-26 13:25:37
date last changed
2013-11-26 13:25:37
@misc{4175243,
 abstract   = {Background: Trioplast Landskrona manufacture and print plastic packing material. As the market pressures the prices down, the company feels that they are having a hard time competing with other companies from low salary countries. The margins are so low on the current market, that it is hard for Trioplast Landskrona to be profitable. Therefore, the company want to focus on a new market segment that valuates higher flexibility, environmental friendly products or a closer collaboration. With this new offer, new and different requirements are put on the other parts of the business. Especially on the production department, which has moved from being line production to become batch production. These changes has demands of improvements, but also a closer collaborations and communication within the company.

Purpose: The purpose of this master thesis is to develop the company planning and control system.

Objectives: 
• Create an executive and on-going planning and control system
o Define a clear structure for the planning process
o Distribute responsibility in planning
o Strengthen communication across the functional barriers
• Create rules to systemize work for all affected departments

Method: The method of this master's thesis is of problem solving character; from formulated problems describe its origin and how these could be solved. Thereby, the choice of research method for this master thesis is “action research”, which builds on the continuous improvements while studying the phenomenon. “Action research” uses the same kind of reasoning as the abductive approach, which makes it naturally to describe this master thesis approach as abductive. By continuously reviewing theories being able to describe and analyse empiric
acknowledges, to finally create a result based on theory. Following, the practical method is described:
1) Study the company business plan
2) Review operations link to the problem formulation
3) Map the current planning and control system.
4) Develop a “to be” state
5) Exemplify with a case description

Findings: Trioplast Landskrona should develop a hierarchical planning and control system containing four separated levels of planning. This system should spring from the company’s business plan and then link operations with the business plan. The four levels of planning are called sales and operations planning, master scheduling, requirements planning and shop floor control.
To develop their current system into the new, Trioplast Landskrona’s planning meeting needs to develop into a sales and operations planning process with an executive meeting. The planning hierarchy shall from now include a master scheduling that is handled by the company’s head of planning, also a new master planning meeting shall be introduced. Lastly, the company’s shop floor Control planners should divide their work in terms of product families instead of production departments.},
 author    = {Andersson, Henrik and Persson, Herman},
 keyword   = {Planerings- och styrsystem,Hierarkisk planering,Sälj- och verksamhetsplanering,Huvudplanering,Behovsplanering,Materialplanering,Kapacitetsplanering,Detaljplanering,Produktionsplanering,Planning and control system,Hierarchical planning,Sales and operations planning,Master scheduling,Master planning,Requirement planning,Material planning,Capacity planning,Shop floor Control,Production activity control,Production planning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Framtagande av ett planerings- och styrsystem : Trioplast i Landskrona AB},
 year     = {2013},
}