Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bli min vän! En studie om e- handlares relationsbyggande på Facebook

Bedrud Barake, Amanda LU and Karlsson, Evelina (2013) SKDK01 20132
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Bli min vän! En studie om e-handlares relationsbyggande på Facebook


Syfte: Syftet med studien är att undersöka om e-handlare arbetar med relations-marknadsföring på Facebook på ett likvärdigt sätt som individer upprätthåller en vänskapsrelation i samma kanal.

Metod: Antar ett tolkande perspektiv, en innehållsanalys och kvalitativa semi-strukturerade intervjuer tillämpas.

Slutsats: Relationsmarknadsföring och vänskapsregler på Facebook har en kopp-ling till varandra då det huvudsakliga syftet i denna kommunikationskanal är att interagera i för att skapa relationer. Relationsmarknadsföringens två centrala punkter är engagemang och tillit vilket är de bidragande faktorerna till att relat-ioner kan skapas. Dessa två punkter är... (More)
Bli min vän! En studie om e-handlares relationsbyggande på Facebook


Syfte: Syftet med studien är att undersöka om e-handlare arbetar med relations-marknadsföring på Facebook på ett likvärdigt sätt som individer upprätthåller en vänskapsrelation i samma kanal.

Metod: Antar ett tolkande perspektiv, en innehållsanalys och kvalitativa semi-strukturerade intervjuer tillämpas.

Slutsats: Relationsmarknadsföring och vänskapsregler på Facebook har en kopp-ling till varandra då det huvudsakliga syftet i denna kommunikationskanal är att interagera i för att skapa relationer. Relationsmarknadsföringens två centrala punkter är engagemang och tillit vilket är de bidragande faktorerna till att relat-ioner kan skapas. Dessa två punkter är vänskapsreglernas byggstenar, det vill säga att man ska engagera sig och visa förtroende för att bibehålla kontakten mellan vänner. Vi har kommit fram till att sociala samspelet är en viktig faktor för e-handlare då det på lång sikt medför ekonomisk vinning. För e- handlare är relat-ionskapandet ett sätt att bli medveten om konsumenternas beteende, vilket medför att de kan anpassa sitt sociala stöd. Detta leder till en förbättrad relation vilket är syftet med relationsmarknadsföring.

Antal tecken inklusive blanksteg: 59 793

Nyckelord: relationsmarknadsföring, e-handel, social handel, vänskapsregler, so-ciala medier, Facebook, strategisk kommunikation (Less)
Abstract
Be my friend! A study about e-tailers relationship building on Face-book

Purpose: The aim of this study is to investigate whether e-tailers are working with relationship marketing on Facebook in an equivalent manner as individuals maintain a friendship in the same channel.

Methodology: Assuming an interpretive perspective, a content analys and qualitative semi-structured interviews has been applied.

Conclusion: Relationship Marketing and friendship rules on Facebook have a connection to each other beacuse the main purpose of this communication channel is to interact in order to build relationships. Two central element in relationship marketing is commitment and trust, which are the contributing factors to create and maintain... (More)
Be my friend! A study about e-tailers relationship building on Face-book

Purpose: The aim of this study is to investigate whether e-tailers are working with relationship marketing on Facebook in an equivalent manner as individuals maintain a friendship in the same channel.

Methodology: Assuming an interpretive perspective, a content analys and qualitative semi-structured interviews has been applied.

Conclusion: Relationship Marketing and friendship rules on Facebook have a connection to each other beacuse the main purpose of this communication channel is to interact in order to build relationships. Two central element in relationship marketing is commitment and trust, which are the contributing factors to create and maintain relationship. These two elements are also the keystones of friendship rules, which means that you should get involved and show confidence in order to maintain contections between friends. Our conclusion is that e- tailers are depended of using social interaction if they are going to achieve a long term results in financial gain.
For e -tailers are relationship building a way to become aware of consumer behavior, which means that they can adapt their social support. This leads to an improved relationship which is the purpose of relationship marketing.

Number of characters including spaces: 59 793

Keywords: relationship marketing, e-commerce, social commerce, friendship rules, social media, Facebook, strategic communication. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bedrud Barake, Amanda LU and Karlsson, Evelina
supervisor
organization
alternative title
Be my friend! A study about e- tailers realationship building on Facebook
course
SKDK01 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord: relationsmarknadsföring, e-handel, social handel, vänskapsregler, so-ciala medier, Facebook, strategisk kommunikation Keywords: relationship marketing, e-commerce, social commerce, friendship rules, social media, strategic communication.
language
Swedish
id
4226101
date added to LUP
2014-01-14 16:29:18
date last changed
2014-09-04 08:36:22
@misc{4226101,
 abstract   = {Be my friend! A study about e-tailers relationship building on Face-book

Purpose: The aim of this study is to investigate whether e-tailers are working with relationship marketing on Facebook in an equivalent manner as individuals maintain a friendship in the same channel.

Methodology: Assuming an interpretive perspective, a content analys and qualitative semi-structured interviews has been applied.

Conclusion: Relationship Marketing and friendship rules on Facebook have a connection to each other beacuse the main purpose of this communication channel is to interact in order to build relationships. Two central element in relationship marketing is commitment and trust, which are the contributing factors to create and maintain relationship. These two elements are also the keystones of friendship rules, which means that you should get involved and show confidence in order to maintain contections between friends. Our conclusion is that e- tailers are depended of using social interaction if they are going to achieve a long term results in financial gain.
 For e -tailers are relationship building a way to become aware of consumer behavior, which means that they can adapt their social support. This leads to an improved relationship which is the purpose of relationship marketing.

Number of characters including spaces: 59 793

Keywords: relationship marketing, e-commerce, social commerce, friendship rules, social media, Facebook, strategic communication.},
 author    = {Bedrud Barake, Amanda and Karlsson, Evelina},
 keyword   = {Nyckelord: relationsmarknadsföring,e-handel,social handel,vänskapsregler,so-ciala medier,Facebook,strategisk kommunikation Keywords: relationship marketing,e-commerce,social commerce,friendship rules,social media,strategic communication.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bli min vän! En studie om e- handlares relationsbyggande på Facebook},
 year     = {2013},
}