Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Regleringen av prospekt - särskilt om prospektansvaret i svensk och engelsk rätt

Björnberg, Jessika LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
Att investera i aktier på värdepappersmarknaden blir alltmer vanligt förekommande vilket resulterar i ett ökat behov av information för marknadens aktörer. Reglerna om prospekt syftar huvudsakligen till att skydda en investerare från felaktig information avseende ett investeringsobjekt. När ett bolag erbjuder överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad står detta nämligen under en skyldighet att tillhandahålla information i form av ett prospekt med uppgifter avseende bolaget och de erbjudna värdepapperna. Eftersom en investerare huvudsakligen fattar sitt beslut på grundval av detta kan ett felaktigt eller bristande prospekt ge upphov till en väsentlig ekonomisk skada för denna... (More)
Att investera i aktier på värdepappersmarknaden blir alltmer vanligt förekommande vilket resulterar i ett ökat behov av information för marknadens aktörer. Reglerna om prospekt syftar huvudsakligen till att skydda en investerare från felaktig information avseende ett investeringsobjekt. När ett bolag erbjuder överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad står detta nämligen under en skyldighet att tillhandahålla information i form av ett prospekt med uppgifter avseende bolaget och de erbjudna värdepapperna. Eftersom en investerare huvudsakligen fattar sitt beslut på grundval av detta kan ett felaktigt eller bristande prospekt ge upphov till en väsentlig ekonomisk skada för denna investerare. Prospektreglerna har utarbetats på EU-rättslig nivå och har implementerats på olika sätt i olika medlemsstater, där Sverige och England behandlas i uppsatsen.

Beträffande svensk rätt är uppsatsens slutsats att ett klart rättsläge endast förekommer avseende ansvaret för bolagets organföreträdare, vilkas prospektansvar är särskilt stadgat i lag. För bolaget, värdepappersinstitutet och övriga medverkande får rättsläget anses oklart. Om inget brott har begåtts torde möjligheten att hålla själva bolaget ansvarigt för prospektet vara närmast obefintlig. Möjligheter att hålla värdepappersinstitutet och övriga medverkande parter ansvariga föreligger i teorin men förutsättningarna är många och ett oklart rättsläge gör att framgångarna med en skadeståndstalan synes relativt små.

Slutsatsen beträffande engelsk rätt är att ett tydligare rättsläge är för handen beträffande olika parters ansvar. Ansvaret för flera subjekt, däribland bolaget och medverkande personer, är särskilt stadgat i lag och förutsättningarna som krävs för ansvar torde inte möta lika komplexa frågeställningar som möts i den svenska rätten.

Området för prospekt är dynamiskt och många förändringar har skett de senaste åren och flera lagförslag har presenterats såväl i Sverige som inom EU-rätten och England. För svenskt vidkommande föreslås en ny lagstiftning träda i kraft i juli år 2014, vilket innebär att rättsläget för uppsatsämnet inom kort kan förändras. Detta förslag skulle innebära väsentliga förändringar till dagens reglering och skulle närma sig lösningen i engelsk rätt bland annat i betydelsen att ansvaret för bolaget och övriga medverkande är särskilt stadgat i lag. Med bakgrund i de fakta som uppsatsen presenterar är den sammanfattande bedömningen att detta lagförslag anses vara en passande lösning på den problematik och de oklarheter som i nuläget föreligger och som trots tidigare lagförslag ännu inte har nått en lösning. (Less)
Abstract
Investing in shares on the securities market is increasingly common occurring resulting in an enlarged need of information for the market participants. The Prospectus Rules essentially seek to protect an investor from misinformation regarding an investment object. When a company offers transferable securities to the public or admission to trading on a regulated market, this company is namely obliged to provide information in terms of a prospectus containing information regarding the company and the offered securities. Since an investor mainly makes its decision on the basis of this, an erroneous or insufficient prospectus can give rise to a significant financial loss for the acquirer. The Prospectus Rules have been drawn up at EU-level and... (More)
Investing in shares on the securities market is increasingly common occurring resulting in an enlarged need of information for the market participants. The Prospectus Rules essentially seek to protect an investor from misinformation regarding an investment object. When a company offers transferable securities to the public or admission to trading on a regulated market, this company is namely obliged to provide information in terms of a prospectus containing information regarding the company and the offered securities. Since an investor mainly makes its decision on the basis of this, an erroneous or insufficient prospectus can give rise to a significant financial loss for the acquirer. The Prospectus Rules have been drawn up at EU-level and have been implemented in different ways in different Member States, with Sweden and England covered in the essay.

Concerning Swedish law, the conclusion of the essay is that legal certainty exists only regarding the accountability of corporate bodies’ representatives, whose prospectus liability is specifically provided by law. As to the company, the Securities Institute and other participants, the legal situation is considered unclear. If no crime has been committed the possibility of holding the company responsible for the prospectus ought to be virtually nonexistent. Opportunities to hold the Securities Institute and other participants accountable exist in theory. Nevertheless, the conditions are numerous and legal uncertainty makes the success of a damages action seems relatively small.

The conclusion regarding English law is that greater legal certainty exists in respect of various parties responsible. Responsibility for several entities, including the company and other participants, is specifically provided by law and the conditions required for responsibility would not face the same complex issues existing in Swedish law.

The area of prospectus is dynamic and many changes have occurred in recent years and several legislative proposals have been presented both in Sweden and in EU law and England. In Sweden, a new legislation is proposed to take effect in July 2014, meaning that the legal situation for the essay topic could soon be changing. This proposal would involve substantial changes to the regulation today and would approach the solution in English law, for example in the sense that the responsibility for the company and other participants is specifically provided by law. In light of the facts that this essay presents, the overall assessment is that this legislative proposal is considered to be an appropriate solution to the problems and ambiguities that currently exist and despite previous proposals not yet has reached a solution. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björnberg, Jessika LU
supervisor
organization
alternative title
The regulation of prospectus - particularly about the prospectus liability in Swedish and English law
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Finansrätt, associationsrätt, komparativ rätt Prospekt, prospektansvar, prospektreglering, nyemission, skadestånd
language
Swedish
id
4227510
date added to LUP
2014-01-15 14:38:17
date last changed
2014-01-15 14:38:17
@misc{4227510,
 abstract   = {Investing in shares on the securities market is increasingly common occurring resulting in an enlarged need of information for the market participants. The Prospectus Rules essentially seek to protect an investor from misinformation regarding an investment object. When a company offers transferable securities to the public or admission to trading on a regulated market, this company is namely obliged to provide information in terms of a prospectus containing information regarding the company and the offered securities. Since an investor mainly makes its decision on the basis of this, an erroneous or insufficient prospectus can give rise to a significant financial loss for the acquirer. The Prospectus Rules have been drawn up at EU-level and have been implemented in different ways in different Member States, with Sweden and England covered in the essay.

Concerning Swedish law, the conclusion of the essay is that legal certainty exists only regarding the accountability of corporate bodies’ representatives, whose prospectus liability is specifically provided by law. As to the company, the Securities Institute and other participants, the legal situation is considered unclear. If no crime has been committed the possibility of holding the company responsible for the prospectus ought to be virtually nonexistent. Opportunities to hold the Securities Institute and other participants accountable exist in theory. Nevertheless, the conditions are numerous and legal uncertainty makes the success of a damages action seems relatively small.

The conclusion regarding English law is that greater legal certainty exists in respect of various parties responsible. Responsibility for several entities, including the company and other participants, is specifically provided by law and the conditions required for responsibility would not face the same complex issues existing in Swedish law.

The area of prospectus is dynamic and many changes have occurred in recent years and several legislative proposals have been presented both in Sweden and in EU law and England. In Sweden, a new legislation is proposed to take effect in July 2014, meaning that the legal situation for the essay topic could soon be changing. This proposal would involve substantial changes to the regulation today and would approach the solution in English law, for example in the sense that the responsibility for the company and other participants is specifically provided by law. In light of the facts that this essay presents, the overall assessment is that this legislative proposal is considered to be an appropriate solution to the problems and ambiguities that currently exist and despite previous proposals not yet has reached a solution.},
 author    = {Björnberg, Jessika},
 keyword   = {Finansrätt,associationsrätt,komparativ rätt Prospekt,prospektansvar,prospektreglering,nyemission,skadestånd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Regleringen av prospekt - särskilt om prospektansvaret i svensk och engelsk rätt},
 year     = {2013},
}