Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Possible VAT implications due to voluntary and involuntary transfer pricing adjustments in the EU

Klang, Albin LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
Mervärdesskatt och Transfer Pricing är två av de stora områdena inom internationell skatterätt, då det förra är en indirekt skatt och baseras på det subjektiva priset och det senare området tillhör direkt beskattning och använder ett objektivt, fiktivt pris för beräkning kan de vid första anblick sakna anknytning. Det finns dock en risk att justeringar av det pris som använts för Transfer Pricing-ändamål kan påverka den mervärdeskatt som ska erläggas.

Mervärdesskatt är inom EU en harmoniserad indirekt skatt, den är regressiv och syftar till att åstadkomma neutralitet både mellan medlemsländerna samt vilken typ av bolagsform som används i rörelsen. Denna skatt är tänkt att bäras av slutkonsumenter eller de som i enlighet med... (More)
Mervärdesskatt och Transfer Pricing är två av de stora områdena inom internationell skatterätt, då det förra är en indirekt skatt och baseras på det subjektiva priset och det senare området tillhör direkt beskattning och använder ett objektivt, fiktivt pris för beräkning kan de vid första anblick sakna anknytning. Det finns dock en risk att justeringar av det pris som använts för Transfer Pricing-ändamål kan påverka den mervärdeskatt som ska erläggas.

Mervärdesskatt är inom EU en harmoniserad indirekt skatt, den är regressiv och syftar till att åstadkomma neutralitet både mellan medlemsländerna samt vilken typ av bolagsform som används i rörelsen. Denna skatt är tänkt att bäras av slutkonsumenter eller de som i enlighet med momsdirektivet är att se som slutkonsumenter. Vid gränsöverskridande handel inom EU finns det komplicerade compliance-aspekter att ta hänsyn till. Om inte tillräcklig noggrannhet iakktas kan stora konsekvenser följa, antingen genom granskningar av myndigheterna alternativt att vissa momsinbetalningar kan bli svåra att få tillbaka.

Transfer pricing är ett viktigt verktyg både för multinationella företag och för skattemyndigheter, det underlättar distributionen av vinst mellan länder och kan mildra förluster samtidigt som det ökar den skattemässiga transparensen. Tekniken härleds ur OECD:s modellavtal för beskattning och finns numera även i FN:s modellavtal rörande beskattning, reglerna är idag enligt vissa att se som allmängiltiga inom internationell beskattning. Funktionen och reglerna kring Transfer Pricing kan vid första blick se okomplicerade ut men vid närmare granskning och ju mer komplicerad den underliggande transaktionen kan det snabbt bli svåröverskådligt. Transaktioner som sker i intressegemenskap och där priset anses avvika från armlängdsprincipen som styr Transfer Pricing kan komma att omvärderas av Skattemyndigheterna för att på ett bättre sätt skildra i vilka länder inkomsten har uppkommit. Detta nya pris som används bestäms av Skattemyndigheterna och är således en fiktiv prissättning som syftar till att härma verkligheten, att utsätta transaktionen för den fria marknaden.

En justering av det pris som använts för Transfer Pricing-ändamål som sker helt på det multinationella företagets eget bevåg bör medföra en motsvarande retroaktiv ändring av den mervärdesskatt som ska erläggas. I min mening bör en sådan justering inte ses som något annat än en del av den betalning som ges för transaktionen som helhet. Om å andra sidan en justering genomförs genom ett myndighetsförfarande som syftar till att distribuera vinsterna hos gruppen så att de speglar vart de uppkommit, bör inte någon justering av mervärdesskatten ske. (Less)
Abstract
Value added tax and Transfer Pricing are two of the major areas of international tax law, as the former one uses a subjective price for the calculation of taxation and the latter one uses an objective price the two regimes seemingly lack interaction. There is however a possibility that an adjustment of the price used for Transfer Pricing purposes might have an effect on the VAT due.

VAT is a harmonized indirect tax applicable within the European Union, it is regressive in its nature and strives to achieve neutrality between both the Member State and the type of business one chooses to pursue your goals through. The tax is meant to be borne by the end consumer or business entities that for the purpose of VAT is categorized as end... (More)
Value added tax and Transfer Pricing are two of the major areas of international tax law, as the former one uses a subjective price for the calculation of taxation and the latter one uses an objective price the two regimes seemingly lack interaction. There is however a possibility that an adjustment of the price used for Transfer Pricing purposes might have an effect on the VAT due.

VAT is a harmonized indirect tax applicable within the European Union, it is regressive in its nature and strives to achieve neutrality between both the Member State and the type of business one chooses to pursue your goals through. The tax is meant to be borne by the end consumer or business entities that for the purpose of VAT is categorized as end consumers. There is extensive compliance issues to regard when conducting cross-border business. If not enough diligence is paid there might be severe consequences through audits by the authorities or you might end up over paying VAT.

Transfer pricing is a valuable tool both for the MNEs and the tax authorities, it helps to distribute profits and mitigate losses whilst increasing tax transparency. Stemming from the model tax treaty of the OECD and now also incorporated in the UN model tax treaty the set of rules governing transfer pricing is close to being regarded as a general concept of international tax law. The mechanics of transfer pricing appear to be relatively straight forward but can quickly become more than a little complicated due to the complexity of certain transactions. Transactions that are deemed to deviate from the arm’s length principle stipulated in both the UN and OECD treaties will be readjusted in order to reflect earnings. The prices used will be readjusted for taxation purposes, hence economic fiction will be stipulated by the authorities. This aims to simulate a relationship similar to those between non-related companies.

A transfer pricing adjustment instigated by the concerned multi national enterprise would most probably be subject to a corresponding retroactive change in the VAT due. In my opinion, this is strictly to be regarded as a part of the consideration given. If on the other hand, the adjustment is made by the authorities with the intention of distributing profits in order to reflect the true income in the respective countries, an adjustment of VAT should not be done. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klang, Albin LU
supervisor
organization
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
VAT, Transfer Pricing, EU law, Tax law
language
English
id
4227527
date added to LUP
2014-01-24 11:01:13
date last changed
2014-01-24 11:01:13
@misc{4227527,
 abstract   = {Value added tax and Transfer Pricing are two of the major areas of international tax law, as the former one uses a subjective price for the calculation of taxation and the latter one uses an objective price the two regimes seemingly lack interaction. There is however a possibility that an adjustment of the price used for Transfer Pricing purposes might have an effect on the VAT due. 

VAT is a harmonized indirect tax applicable within the European Union, it is regressive in its nature and strives to achieve neutrality between both the Member State and the type of business one chooses to pursue your goals through. The tax is meant to be borne by the end consumer or business entities that for the purpose of VAT is categorized as end consumers. There is extensive compliance issues to regard when conducting cross-border business. If not enough diligence is paid there might be severe consequences through audits by the authorities or you might end up over paying VAT.

Transfer pricing is a valuable tool both for the MNEs and the tax authorities, it helps to distribute profits and mitigate losses whilst increasing tax transparency. Stemming from the model tax treaty of the OECD and now also incorporated in the UN model tax treaty the set of rules governing transfer pricing is close to being regarded as a general concept of international tax law. The mechanics of transfer pricing appear to be relatively straight forward but can quickly become more than a little complicated due to the complexity of certain transactions. Transactions that are deemed to deviate from the arm’s length principle stipulated in both the UN and OECD treaties will be readjusted in order to reflect earnings. The prices used will be readjusted for taxation purposes, hence economic fiction will be stipulated by the authorities. This aims to simulate a relationship similar to those between non-related companies. 

A transfer pricing adjustment instigated by the concerned multi national enterprise would most probably be subject to a corresponding retroactive change in the VAT due. In my opinion, this is strictly to be regarded as a part of the consideration given. If on the other hand, the adjustment is made by the authorities with the intention of distributing profits in order to reflect the true income in the respective countries, an adjustment of VAT should not be done.},
 author    = {Klang, Albin},
 keyword   = {VAT,Transfer Pricing,EU law,Tax law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Possible VAT implications due to voluntary and involuntary transfer pricing adjustments in the EU},
 year     = {2013},
}