Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sveriges agerande i samband med hiv/aids-epidemin - En kritisk granskning av några rättsliga åtgärder som hade betydelse för män som har sex med män

Mosslind, Mathilda LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syfte är att kritiskt granska de rättsliga åtgärder som vidtogs av de svenska beslutsfattarna i samband med hiv/aids-epidemin under 1980-talet. Uppsatsen har koncentrerats kring åtgärder som hade betydelse för män som har sex med män (MSM). Metoden har varit att med diskursanalytiska verktyg ge en idé om den samhälleliga respektive rättsliga synen på MSM, och hur den i sin tur kom att påverka lagstiftningen.

Inledningsvis har redogjorts för MSM: s ställning i samhället, från det att samkönad sexualitet avkriminaliserades 1944 till det att epidemin bröt ut. Vidare har MSM: s rättsliga ställning undersökts genom ett betänkande om homosexuellas rättigheter i samhället, vilket färdigställdes 1984. Tidsavgränsningen har gjorts... (More)
Denna uppsats syfte är att kritiskt granska de rättsliga åtgärder som vidtogs av de svenska beslutsfattarna i samband med hiv/aids-epidemin under 1980-talet. Uppsatsen har koncentrerats kring åtgärder som hade betydelse för män som har sex med män (MSM). Metoden har varit att med diskursanalytiska verktyg ge en idé om den samhälleliga respektive rättsliga synen på MSM, och hur den i sin tur kom att påverka lagstiftningen.

Inledningsvis har redogjorts för MSM: s ställning i samhället, från det att samkönad sexualitet avkriminaliserades 1944 till det att epidemin bröt ut. Vidare har MSM: s rättsliga ställning undersökts genom ett betänkande om homosexuellas rättigheter i samhället, vilket färdigställdes 1984. Tidsavgränsningen har gjorts med ambitionen att inringa den samhällskontext i vilken epidemin ägde rum. Därefter har redogjorts för av beslutsfattarna vidtagna åtgärder, huvudsakligen tillsättandet av aidsdelegationen, hur viruset kom att omfattas av smittskyddslagstiftningen samt instiftandet av den s.k. bastuklubbslagen. Kritik mot åtgärderna har återfunnits i ett antal sociologiska artiklar, vilka vittnar om stora meningsskiljaktigheter mellan lagstiftaren och MSM, inbegripet sistnämndas intresseorganisationer.

Analysdelen har inspirerats av ovan nämnda artiklar och utformats med hjälp av diskursanalytiska influenser. Den har inletts med en kort översikt av synen på MSM, där fokus har lagts på den rättsliga diskursen. Vidare har valts ut ett antal av beslutsfattarnas ställningstaganden och åtgärder som särskilt kan kritiseras. Åtgärderna har analyserats utifrån epidemiologisk försvarbarhet samt utifrån diskursen om MSM. I flertalet fall har författaren till uppsatsen varit av åsikten att åtgärderna påverkades av oförståelse och intolerans mot de personer som avvek från heteronormen. Avslutningsvis har författarens egna åsikter om hur alternativa åtgärder hade kunnat utformas framförts. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to critically review the actions taken by the Swedish authorities in connection to the HIV/AIDS epidemic during the 1980s. The essay concentrates on the measures taken by the authorities that are relevant for men who have sex with men (MSM). Based on discourse analysis, the paper attempts to determine the social and legal view of MSM and how this view came to affect the law.

To begin with, the position of MSM in society is discussed, from the decriminaliztion of same-sex sexuality in 1944 to the outbreak of the epidemic. Furthermore, the essay investigates the legal status of MSM using a state report on the rights of homosexuals in society, which was completed in 1984. The paper continues by explaining the... (More)
The purpose of this essay is to critically review the actions taken by the Swedish authorities in connection to the HIV/AIDS epidemic during the 1980s. The essay concentrates on the measures taken by the authorities that are relevant for men who have sex with men (MSM). Based on discourse analysis, the paper attempts to determine the social and legal view of MSM and how this view came to affect the law.

To begin with, the position of MSM in society is discussed, from the decriminaliztion of same-sex sexuality in 1944 to the outbreak of the epidemic. Furthermore, the essay investigates the legal status of MSM using a state report on the rights of homosexuals in society, which was completed in 1984. The paper continues by explaining the actions taken by the authorities, mainly the addition of the AIDS delegation, the inclusion of the virus in the Infectious Disease Control Law and the institution of the so-called ”Gay Sauna Law”. A number of sociological articles have criticized these measures, which testifies to major differences of opinion between the authorities and MSM together with homosexual rights organizations.

The analysis section has been inspired by the above mentioned articles and the analytical approach has been influenced by discourse analysis. This section begins with a brief overview of society’s perception of MSM, with a focus on the legal discourse. Furthermore, a number of government positions and actions that are particularly worthy of criticism have been selected. Government measures have been analyzed based on their epidemiological defensibility as well as the discourse about MSM. In most cases, the author of the essay is of the opinion that the measures were affected by incomprehension and intolerance towards those dissenting from the heterosexual norm. Finally, the author's own opinions about how alternative measures could have been drawn have been presented. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mosslind, Mathilda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
män som har sex med män, rättssociologi, hiv/aids, diskursanalys, aidsdelegationen, smittskyddslagen, bastuklubbslagen
language
Swedish
id
4227622
date added to LUP
2014-01-28 17:27:50
date last changed
2014-01-28 17:27:50
@misc{4227622,
 abstract   = {The purpose of this essay is to critically review the actions taken by the Swedish authorities in connection to the HIV/AIDS epidemic during the 1980s. The essay concentrates on the measures taken by the authorities that are relevant for men who have sex with men (MSM). Based on discourse analysis, the paper attempts to determine the social and legal view of MSM and how this view came to affect the law. 

To begin with, the position of MSM in society is discussed, from the decriminaliztion of same-sex sexuality in 1944 to the outbreak of the epidemic. Furthermore, the essay investigates the legal status of MSM using a state report on the rights of homosexuals in society, which was completed in 1984. The paper continues by explaining the actions taken by the authorities, mainly the addition of the AIDS delegation, the inclusion of the virus in the Infectious Disease Control Law and the institution of the so-called ”Gay Sauna Law”. A number of sociological articles have criticized these measures, which testifies to major differences of opinion between the authorities and MSM together with homosexual rights organizations.

The analysis section has been inspired by the above mentioned articles and the analytical approach has been influenced by discourse analysis. This section begins with a brief overview of society’s perception of MSM, with a focus on the legal discourse. Furthermore, a number of government positions and actions that are particularly worthy of criticism have been selected. Government measures have been analyzed based on their epidemiological defensibility as well as the discourse about MSM. In most cases, the author of the essay is of the opinion that the measures were affected by incomprehension and intolerance towards those dissenting from the heterosexual norm. Finally, the author's own opinions about how alternative measures could have been drawn have been presented.},
 author    = {Mosslind, Mathilda},
 keyword   = {män som har sex med män,rättssociologi,hiv/aids,diskursanalys,aidsdelegationen,smittskyddslagen,bastuklubbslagen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sveriges agerande i samband med hiv/aids-epidemin - En kritisk granskning av några rättsliga åtgärder som hade betydelse för män som har sex med män},
 year     = {2013},
}