Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den som tiger samtycker - Straffrättslig granskning kring behovet av en samtyckeslag vid sexualbrott

Jönsson, Lukas LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Ämnet för denna uppsats är en kritisk granskning av behovet samt nödvändigheten av en samtyckeslagstiftning i sexuallagstiftningen. Ämnet är konstant aktuellt i både media, den juridiska litteraturen samt i samhällsdebatten. Den gällande ordningen fokuserar istället för samtycket på tvång för att avgöra huruvida en våldtäkt begåtts eller ej. Uppsatsen har haft till syfte att besvara nödvändigheten av en samtyckesmodell i svensk rätt, argumenten för och emot en sådan i förarbeten och doktrin samt att besvara om Sverige i dagsläget uppfyller sina internationella åtaganden enligt EKMR med dagens lagstiftning. Samtliga avsnitt i uppsatsen avslutas med en kritisk granskning.

Uppsatsen ger inledningsvis en översiktlig genomgång av... (More)
Ämnet för denna uppsats är en kritisk granskning av behovet samt nödvändigheten av en samtyckeslagstiftning i sexuallagstiftningen. Ämnet är konstant aktuellt i både media, den juridiska litteraturen samt i samhällsdebatten. Den gällande ordningen fokuserar istället för samtycket på tvång för att avgöra huruvida en våldtäkt begåtts eller ej. Uppsatsen har haft till syfte att besvara nödvändigheten av en samtyckesmodell i svensk rätt, argumenten för och emot en sådan i förarbeten och doktrin samt att besvara om Sverige i dagsläget uppfyller sina internationella åtaganden enligt EKMR med dagens lagstiftning. Samtliga avsnitt i uppsatsen avslutas med en kritisk granskning.

Uppsatsen ger inledningsvis en översiktlig genomgång av våldtäktsparagrafens grundläggande konstruktion för att därefter gå på djupet i de olika rekvisiten som konstituerar våldtäkt. Därefter följer en genomgång av den svenska rättsutvecklingen på området, med start i 2005 års lagförslag. Den så kallade Bulgariendomen och dess eventuella konsekvenser för svensk rätt redogörs för i detalj tillsammans med synpunkter som har förts fram i doktrin och förarbeten gällande domen. Det avslutande avsnittet berör olika perspektiv på en samtyckeslagstiftning inom doktrinen.

Uppsatsen avslutas med en analys där mina reflektioner rörande behovet av en samtyckeslagstiftning redogörs. De tyngst vägande argumenten för en samtyckeslagstiftning bedöms vara att den stärker bilden av en personlig rätt till den egna sexualiteten. De tyngst vägande argumenten emot en sådan lagstiftning är istället att en sådan tydligt måste avgränsas och att dess möjliga vinster därmed minskar. Min sammantagna bedömning är att Sverige bör anta en kompletterande samtyckesbestämmelse till dagens våldtäktsparagraf för att skapa en mer heltäckande reglering, men fortfarande bibehålla tvångskravet som bas. (Less)
Abstract
The topic of this paper is a critical review of the need and necessity of consent laws in sexual legislation. The issue of a legislation based on consent is a frequent subject in the media, the legal literature and in public debate. Instead of focusing on consent, the existing system is centered on coercion to determine whether a rape occurred or not. This essay seeks to answer whether or not there is a need for a consent model in Swedish law and provide the arguments for and against such a regulation which can be found in the legislative history and doctrine. The essay also attempts to answer if Sweden meets its international obligations under the ECHR with the current legislation. All sections of the essay concludes with a critical... (More)
The topic of this paper is a critical review of the need and necessity of consent laws in sexual legislation. The issue of a legislation based on consent is a frequent subject in the media, the legal literature and in public debate. Instead of focusing on consent, the existing system is centered on coercion to determine whether a rape occurred or not. This essay seeks to answer whether or not there is a need for a consent model in Swedish law and provide the arguments for and against such a regulation which can be found in the legislative history and doctrine. The essay also attempts to answer if Sweden meets its international obligations under the ECHR with the current legislation. All sections of the essay concludes with a critical reflection of the reviewed topic.

Initially the essay gives an overview of the rape statute and then continues with the various elements that constitute rape. This is followed by a review of the Swedish legal developments in the area, starting with the bill of 2005. Thereafter the Bulgaria-case and its possible impact on Swedish law is explained in detail with the views which have been expressed in both doctrine and legislative history regarding the judgment. The concluding section provides different perspectives on a consent law in the doctrine.

The essay concludes with an analysis where my reflections on the need for consent legislation in Swedish law are presented. The main argument for consent legislation is that it reinforces the image of a person’s right to one’s own sexuality. The core argument against a law based on consent is that such a legislation must be clearly outlined and that its potential benefits therefore are reduced. My overall assessment is that Sweden should adopt an additional consent clause to today's rape legislation in order to create a more comprehensive provision, but to still maintain coercive requirement as a base. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Lukas LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law, samtycke, consent, våldtäkt, rape
language
Swedish
id
4227692
date added to LUP
2014-01-28 16:43:36
date last changed
2014-01-28 16:43:36
@misc{4227692,
 abstract   = {The topic of this paper is a critical review of the need and necessity of consent laws in sexual legislation. The issue of a legislation based on consent is a frequent subject in the media, the legal literature and in public debate. Instead of focusing on consent, the existing system is centered on coercion to determine whether a rape occurred or not. This essay seeks to answer whether or not there is a need for a consent model in Swedish law and provide the arguments for and against such a regulation which can be found in the legislative history and doctrine. The essay also attempts to answer if Sweden meets its international obligations under the ECHR with the current legislation. All sections of the essay concludes with a critical reflection of the reviewed topic.

Initially the essay gives an overview of the rape statute and then continues with the various elements that constitute rape. This is followed by a review of the Swedish legal developments in the area, starting with the bill of 2005. Thereafter the Bulgaria-case and its possible impact on Swedish law is explained in detail with the views which have been expressed in both doctrine and legislative history regarding the judgment. The concluding section provides different perspectives on a consent law in the doctrine.

The essay concludes with an analysis where my reflections on the need for consent legislation in Swedish law are presented. The main argument for consent legislation is that it reinforces the image of a person’s right to one’s own sexuality. The core argument against a law based on consent is that such a legislation must be clearly outlined and that its potential benefits therefore are reduced. My overall assessment is that Sweden should adopt an additional consent clause to today's rape legislation in order to create a more comprehensive provision, but to still maintain coercive requirement as a base.},
 author    = {Jönsson, Lukas},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,samtycke,consent,våldtäkt,rape},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den som tiger samtycker - Straffrättslig granskning kring behovet av en samtyckeslag vid sexualbrott},
 year     = {2013},
}