Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det som existerar men förnekas - om sexualitet och sexuell integritet vid gränsdragningen mellan tre bestämmelser i brottsbalkens sjätte kapitel

Nilsson, Karin LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete handlar om tre bestämmelser i 6 kap. brottsbalken (1962:700). Bestämmelserna är våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn samt regeln om ansvarsfrihet. Uppsatsen handlar också om hur bestämmelserna förhåller sig till varandra samt hur de tillämpas i praktiken av svenska hovrätter.

Av betydelse för fastställandet av bestämmelsernas tillämplighet och gränsdragningen mellan brotten är de omständigheter som förelåg vid gärningstillfället. Det är dessa omständigheter, så som de kommer till uttryck i förarbeten och rättstillämpning, som granskas i uppsatsen. En rättsfallsanalys har genomförts av 34 stycken aktuella hovrättsfall i syfte att utreda hur svensk rätt hanterar de frågor och problem som kan uppstå när... (More)
Detta examensarbete handlar om tre bestämmelser i 6 kap. brottsbalken (1962:700). Bestämmelserna är våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn samt regeln om ansvarsfrihet. Uppsatsen handlar också om hur bestämmelserna förhåller sig till varandra samt hur de tillämpas i praktiken av svenska hovrätter.

Av betydelse för fastställandet av bestämmelsernas tillämplighet och gränsdragningen mellan brotten är de omständigheter som förelåg vid gärningstillfället. Det är dessa omständigheter, så som de kommer till uttryck i förarbeten och rättstillämpning, som granskas i uppsatsen. En rättsfallsanalys har genomförts av 34 stycken aktuella hovrättsfall i syfte att utreda hur svensk rätt hanterar de frågor och problem som kan uppstå när skyddet för barns sexuella integritet kolliderar med samma barns rätt att leva ut sin sexualitet och sin kroppsliga autonomi. Jag har i uppsatsen velat undersöka hur den svenska rätten och rättstillämpningen kan påverka unga tonåringars rätt till sexuellt självbestämmande.

Det jag kommit fram till är att såväl utformningen av bestämmelserna som tillämpningen av desamma ger uttryck för en moraliserande uppfattning om barns sexualitet. Denna sexualmoral innehåller flera parametrar, som bland annat rör ålder, åldersskillnad, typ av relation och sättet på vilket parterna har haft sex. Slutsatsen jag drar är att de oklarheter som råder kring vilka omständigheter som ska tillmätas betydelse vid gränsdragningen mellan brotten gör att allt för stort utrymme lämnas till domstolarna att fritt utgå från subjektiva referensramar och föreställningar om sexualitet i rättstillämpningen. Detta leder till ett ständigt befästande av samhällets normer kring den ”goda sexualiteten” i rättstillämpningen.

För att komma till rätta med denna problematik föreslås att lagstiftaren ytterligare förtydligar att den rättsliga bedömningen ska utgå från graden av kränkning av målsägandens sexuella integritet. Vidare föreslås en omformulering av lagtexten i 6 kap. 14 § brottsbalken, så att det blir målsägandens ålder, mentala utveckling samt förmåga till insikt i situationen som läggs till grund för bedömningen snarare än den tilltalades dito. (Less)
Abstract
This thesis deals with three sections in the Swedish Penal Code: rape of a child, sexual exploitation of a child and the rule of exclusion of criminal liability. The thesis also explores how the rules relate to one another and evaluates how they are applied by the Swedish courts of appeal.

The factual circumstances of the case are important for the determination of the applicability of the sections as well as for the examination of how the rules relate to one another. The material facts in the adjudication process are determined based on the legislative history, case law as well as established and unestablished practice. Consequently, the thesis also contains a case-law analysis of 34 recent cases from the Swedish courts of appeal. The... (More)
This thesis deals with three sections in the Swedish Penal Code: rape of a child, sexual exploitation of a child and the rule of exclusion of criminal liability. The thesis also explores how the rules relate to one another and evaluates how they are applied by the Swedish courts of appeal.

The factual circumstances of the case are important for the determination of the applicability of the sections as well as for the examination of how the rules relate to one another. The material facts in the adjudication process are determined based on the legislative history, case law as well as established and unestablished practice. Consequently, the thesis also contains a case-law analysis of 34 recent cases from the Swedish courts of appeal. The purpose of this analysis is to examine how the Swedish legal system deals with questions and problems that may arise when the protection of a child’s sexual integrity clashes with that same child’s right to express and explore his or her sexuality and bodily autonomy. The aim of this thesis has been to investigate how the Swedish law and judicial practice affect young teenagers’ right to sexual self-determination.

My conclusions are that the law as well as the application of the law implies a moralizing conception of children’s sexuality. This sexual morality contains several parameters, including age, age difference, type of relationship and the kind of sex the parties have had. Consequently, the lack of clarity about what importance the circumstances should be given makes the law difficult to apply and too much discretion is given to the courts to use subjective frames of reference and perceptions of sexuality when applying the law. This leads to a constant consolidation of social norms regarding the “good sexuality”.

In order to overcome these problems, it is suggested that the legislator further clarifies that the assessment should be based on the extent to which the victim's sexual integrity has been violated. A rewording of chapter 6, section 14 of the Swedish Penal Code is also suggested in order to make the age, mental development and capacity of insight of the victim the basis for the assessment, rather than those same capacities of the defendant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Karin LU
supervisor
organization
alternative title
What We Do Not Speak Of - On the Role of Sexuality and Sexual Integrity in the Courts' Application of Three Sections of the Swedish Penal Code
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, sexualitet, sexuell integritet, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, ansvarsfrihet, brottsbalken
language
Swedish
id
4228423
date added to LUP
2014-01-27 08:42:29
date last changed
2014-01-27 08:42:29
@misc{4228423,
 abstract   = {This thesis deals with three sections in the Swedish Penal Code: rape of a child, sexual exploitation of a child and the rule of exclusion of criminal liability. The thesis also explores how the rules relate to one another and evaluates how they are applied by the Swedish courts of appeal.

The factual circumstances of the case are important for the determination of the applicability of the sections as well as for the examination of how the rules relate to one another. The material facts in the adjudication process are determined based on the legislative history, case law as well as established and unestablished practice. Consequently, the thesis also contains a case-law analysis of 34 recent cases from the Swedish courts of appeal. The purpose of this analysis is to examine how the Swedish legal system deals with questions and problems that may arise when the protection of a child’s sexual integrity clashes with that same child’s right to express and explore his or her sexuality and bodily autonomy. The aim of this thesis has been to investigate how the Swedish law and judicial practice affect young teenagers’ right to sexual self-determination. 

My conclusions are that the law as well as the application of the law implies a moralizing conception of children’s sexuality. This sexual morality contains several parameters, including age, age difference, type of relationship and the kind of sex the parties have had. Consequently, the lack of clarity about what importance the circumstances should be given makes the law difficult to apply and too much discretion is given to the courts to use subjective frames of reference and perceptions of sexuality when applying the law. This leads to a constant consolidation of social norms regarding the “good sexuality”. 

In order to overcome these problems, it is suggested that the legislator further clarifies that the assessment should be based on the extent to which the victim's sexual integrity has been violated. A rewording of chapter 6, section 14 of the Swedish Penal Code is also suggested in order to make the age, mental development and capacity of insight of the victim the basis for the assessment, rather than those same capacities of the defendant.},
 author    = {Nilsson, Karin},
 keyword   = {straffrätt,sexualitet,sexuell integritet,våldtäkt mot barn,sexuellt utnyttjande av barn,ansvarsfrihet,brottsbalken},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det som existerar men förnekas - om sexualitet och sexuell integritet vid gränsdragningen mellan tre bestämmelser i brottsbalkens sjätte kapitel},
 year     = {2013},
}