Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Heteronormativitet i lagstiftningen. En diskursanalys av förarbeten som rör samkönad samlevnad

Jonasson, Malin LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med förevarande uppsats är att redogöra för och granska förarbetena till lag (1987:813) om homosexuella sambor, lag (1994:1117) om registrerat partnerskap och den könsneutrala äktenskapslagstiftning. De här tre olika lagbestämmelserna rör alla samkönad samlevnad, och det är just samkönad samlevnad som är det centrala i den här uppsatsen.
Vid författandet av den här uppsatsen har den kritiska diskursanalysen använts som metod. Den kritiska diskursanalysen går ut på att först och främst noggrant studera innehållet i exempelvis text eller tal. Sedan är meningen att slutsatser ska försöka dras om vad det är för normer och strukturer som konstrueras eller upprätthålls i diskursen. Ändamålet med valda metod har varit att synliggöra de... (More)
Syftet med förevarande uppsats är att redogöra för och granska förarbetena till lag (1987:813) om homosexuella sambor, lag (1994:1117) om registrerat partnerskap och den könsneutrala äktenskapslagstiftning. De här tre olika lagbestämmelserna rör alla samkönad samlevnad, och det är just samkönad samlevnad som är det centrala i den här uppsatsen.
Vid författandet av den här uppsatsen har den kritiska diskursanalysen använts som metod. Den kritiska diskursanalysen går ut på att först och främst noggrant studera innehållet i exempelvis text eller tal. Sedan är meningen att slutsatser ska försöka dras om vad det är för normer och strukturer som konstrueras eller upprätthålls i diskursen. Ändamålet med valda metod har varit att synliggöra de normer och strukturer som antingen har skapats eller reproducerats i förhållande till samkönad samlevnad i förarbetena.
Den teorigrund som uppsatsen vilar på är queerteorin. Queerteorin, i likhet med den kritiska diskursanalysen, handlar om att uppmärksamma olika normer i samhället. Den del av queerteorin som har använts i den här uppsatsen är den som rör den normerande heterosexualiteten. Heteronormativiteten innebär ett antaganden om att alla är heterosexuella. Det här antagandet upprätthålls av bland annat lagar, normer och strukturer.
I de förarbeten som den här uppsatsen bygger på, har många olika uppfattningar om huruvida rättslig reglering av samkönad samlevnad är påkallad uttryckts. Vidare har ställningstaganden uttalats om hur en sådan rättslig reglering i sådana fall bör se ut. Det gemensamma för de här olika åsikterna är att de, i mer eller mindre utsträckning, är präglade av en idé om att heterosexualitet är ett mer normalt och önskvärt sätt att ordna sin samlevnad på. Diskursen som kan utläsas i de valda förarbetena om samkönad samlevnad uttrycker således en utbredd heteronormativitet. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to give an account of and review the preparatory work of the Homosexual Cohabitee Act of 1987, the Registered Partnership Act of 1994 and the gender-neutral Marriage Act of 2009. All of these three acts concern same-sex relationships, and same-sex relationships are the main topic of this essay.
When writing this essay, the critical discourse analysis has been used as a method. The aim of the critical discourse analysis is first and foremost to closely study the content of for example text or speech. Thereafter, the objective is to conclude what kind of norms and structures that are created or maintained through the discourse. The purpose of choosing this method has been to make the norms and structures that... (More)
The purpose of this essay is to give an account of and review the preparatory work of the Homosexual Cohabitee Act of 1987, the Registered Partnership Act of 1994 and the gender-neutral Marriage Act of 2009. All of these three acts concern same-sex relationships, and same-sex relationships are the main topic of this essay.
When writing this essay, the critical discourse analysis has been used as a method. The aim of the critical discourse analysis is first and foremost to closely study the content of for example text or speech. Thereafter, the objective is to conclude what kind of norms and structures that are created or maintained through the discourse. The purpose of choosing this method has been to make the norms and structures that are created or up held in relation to same-sex couples in the preparatory works visible.
The theoretical framework that this essay rests upon is queer theory. Just as the discourse analysis, the aim of queer theory is to emphasize different norms in society. The aspect of queer theory that has been used in this essay is the one concerning the normative heterosexuality. Heteronormativity amounts to an assumption that everybody is heterosexual, and this assumption is enforced by laws, norms and structures.
The preparatory work that this essay discusses, contain many opinions about whether legal regulation of same-sex relationships is appropriate. Furthermore, points of view on how such a legal regulation should look like have been expressed. The common thing about these standpoints is that they are, to a smaller or greater extent, imprinted with the idea that heterosexuality is a more normal and desirable way to live one’s life. The discourse in the chosen preparatory works about same-sex relationships consequently expresses a prevalent heteronormativity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonasson, Malin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
heteronormativitet, samkönad samlevnad, diskursanalys, familjerätt
language
Swedish
id
4228609
date added to LUP
2014-01-30 14:30:12
date last changed
2014-01-30 14:30:12
@misc{4228609,
 abstract   = {The purpose of this essay is to give an account of and review the preparatory work of the Homosexual Cohabitee Act of 1987, the Registered Partnership Act of 1994 and the gender-neutral Marriage Act of 2009. All of these three acts concern same-sex relationships, and same-sex relationships are the main topic of this essay.
	When writing this essay, the critical discourse analysis has been used as a method. The aim of the critical discourse analysis is first and foremost to closely study the content of for example text or speech. Thereafter, the objective is to conclude what kind of norms and structures that are created or maintained through the discourse. The purpose of choosing this method has been to make the norms and structures that are created or up held in relation to same-sex couples in the preparatory works visible.
	The theoretical framework that this essay rests upon is queer theory. Just as the discourse analysis, the aim of queer theory is to emphasize different norms in society. The aspect of queer theory that has been used in this essay is the one concerning the normative heterosexuality. Heteronormativity amounts to an assumption that everybody is heterosexual, and this assumption is enforced by laws, norms and structures.
	 The preparatory work that this essay discusses, contain many opinions about whether legal regulation of same-sex relationships is appropriate. Furthermore, points of view on how such a legal regulation should look like have been expressed. The common thing about these standpoints is that they are, to a smaller or greater extent, imprinted with the idea that heterosexuality is a more normal and desirable way to live one’s life. The discourse in the chosen preparatory works about same-sex relationships consequently expresses a prevalent heteronormativity.},
 author    = {Jonasson, Malin},
 keyword   = {heteronormativitet,samkönad samlevnad,diskursanalys,familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Heteronormativitet i lagstiftningen. En diskursanalys av förarbeten som rör samkönad samlevnad},
 year     = {2013},
}