Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett svenskt kronvittnessystem? - Professionellas och erfarnas samt samhällets inställning

Ingvert, Elin LU (2013) LAGF03 20132
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Organiserad brottslighet samt hur man bekämpar och förebygger detta relativt utbredda problem är ett prioriterat område som får allt större utrymme i svensk kriminalpolitik. Det pågår en samhällsdebatt om att införa ett kronvittnessystem i Sverige. Justitieminister Beatrice Ask förespråkar systemet i hopp om att komma till bukt med den organiserade brottsligheten.

Det svenska rättssystemet, dess lagar och praxis är återhållsamma med att premiera brottslingar som bidrar till utredningar mer än med deras egen brottslighet. Det uppmuntras men i dagsläget ges ingen strafflindring eller avdrag för det uttryckligen. Med ett kronvittnessystem menas att en person som gjort sig skyldig till brott kan få ett lägre straff om... (More)
Sammanfattning

Organiserad brottslighet samt hur man bekämpar och förebygger detta relativt utbredda problem är ett prioriterat område som får allt större utrymme i svensk kriminalpolitik. Det pågår en samhällsdebatt om att införa ett kronvittnessystem i Sverige. Justitieminister Beatrice Ask förespråkar systemet i hopp om att komma till bukt med den organiserade brottsligheten.

Det svenska rättssystemet, dess lagar och praxis är återhållsamma med att premiera brottslingar som bidrar till utredningar mer än med deras egen brottslighet. Det uppmuntras men i dagsläget ges ingen strafflindring eller avdrag för det uttryckligen. Med ett kronvittnessystem menas att en person som gjort sig skyldig till brott kan få ett lägre straff om denna lämnar avgörande uppgifter till polisen om medbrottsling.

Studiens syfte är att besvara vad dels professionella och erfarna inom rättsväsendet har för inställning till att införa ett kronvittnessystem i Sverige och dels vad samhällssjälen anser om att införa detta system. Därtill följer en analys om varför informanterna tycker som de gör. För att besvara frågeställningarna har 40 stycken enkäter och 5 stycken intervjuer gjorts. Därtill har en åklagares synpunkter utfyllts genom en tidningsartikel. De erfarna och professionellas åsikter representeras i studien av en före detta kriminell, två poliser, en domare, en brottmålsadvokat och en före detta åklagare. Enkäterna som representerar folkets åsikt har gjorts på en korpen volleybollturnering.

Resultatet för de professionella och erfarna är jämt, 3 stycken är för och 3 stycken emot ett införande. Informanterna har genom sitt yrke fått bilden av att den organiserade brottsligheten i Sverige är hierarkisk, svårutredd och att den har en tjallarkultur där man inte skvallrar på varandra. För att bäst bekämpa och förebygga dessa organisationer krävs enligt informanterna att man infiltrerar toppskiktet. De informanter som är för ett införande ser i stor utsträckning till samhällsnyttan och vinsten att klara upp fler brott. De som är emot ett kronvittnessystem ser främst till individens rätt att inte pådyvlas brott samt risken och faran för kronvittnet och dennes familj och vänner efter vittnesmål.

Samhällssjälen är statistiskt sett positiva till att införa ett kronvittnessystem. 27 stycken, motsvarande ungefär 68 procent är för ett införande och 13 emot. De tillfrågade har en positiv tilltro till kronvittnessystemet och 32 stycken tror att ett införande kommer bidra till att lösa fler brott. Denna faktor tycks dock inte vara tillräckligt för att vilja ha ett införande. I varje fall inte för 5 av de tillfrågade. Fördelar som omnämndes är framförallt positivare brottsuppklaring och att fler vågar vittna. Det framkommer inga starkt förespråkade nackdelar utan tankarna är splittrade på detta område. Bland annat tas falska vittnesmål upp och några poängterar risken för att den organiserade brottsligheten kommer anpassa sig till kronvittnessystemet och bli ännu mer dold.

Frågan är om de representerade aktörerna är lika redo och mottagliga för ett kronvittnessystem som Beatrice Ask med flera politiska partier verkar vara. Tillsammans har de båda grupperna av informanter visat på en försiktighet och återhållsamhet gentemot det främmande systemet, något som kanske grundar sig i en rädsla av att ändra nuvarande system. De erfarna och professionella är försiktiga med att yttra sig och reserverar sitt uttalande beroende av hur regleringen för systemet utformas. Det verkar för dem viktigt att regleringen inte öppnar upp för att missbruk av den. Resultatet av studien visar att folksjälen i högre utsträckning än de erfarna och professionella är för ett införande av ett kronvittnessystem i Sverige. Men det är inte med ett entydigt ja som någon av informantgrupperna svarar på frågan om de vill se ett införande av ett svenskt kronvittnessystem. (Less)
Abstract
Abstract

Means to prevent and reduce the growth of organized crime is a prioritized area in Swedish criminal politics. There is an ongoing debate about the introduction of a crown witness system in Sweden. The minister of Justice, Beatrice Ask, supports the system in hope to reduce organized crime.

The Swedish legal system and its laws are restrained to reward criminals who contribute to investigations with crucial information about their partner in crime. It is appreciated, but in the present no explicit clemency or deduction is provided. 
Crown witness system means that a person guilty of crime can give the police vital information about the accomplice and thereby get reduction of sentence as a reward.

The purpose of the study... (More)
Abstract

Means to prevent and reduce the growth of organized crime is a prioritized area in Swedish criminal politics. There is an ongoing debate about the introduction of a crown witness system in Sweden. The minister of Justice, Beatrice Ask, supports the system in hope to reduce organized crime.

The Swedish legal system and its laws are restrained to reward criminals who contribute to investigations with crucial information about their partner in crime. It is appreciated, but in the present no explicit clemency or deduction is provided. 
Crown witness system means that a person guilty of crime can give the police vital information about the accomplice and thereby get reduction of sentence as a reward.

The purpose of the study is to investigate what professionals and experienced within the legal system as well as regular people, representing the society think about introducing a crown witness system in Sweden. 
The study also contains an analysis of why the informants have this opinion. My result is based on interviews with 5 persons with experience of the legal system and a survey with 40 persons representing the society.
The persons with experience of the legal system are represented by a former criminal, two police officers, a judge and a criminal lawyer.
In addition, a former prosecutor's comments are expressed through a newspaper article.


The result of the study shows that 3 of the professionals and experienced supports the system while the other 3 are against it. Through their profession the informants picture the organized crime in Sweden as hierarchical, difficult to investigate and characterize it whit a culture where it´s not acceptable to gossip about your partners involvement in crimes. To fight and hinder these organizations the informants finds it necessary to infiltrate the core of the organization. The informants in favor of the system value the benefits of public welfare and the profit of solving more crimes. Those against a crown witness system point out the risk of false accusations of crimes and are anxious about the safety of the crown witness and its family and friends.

Respondents from the society are statistically positive to introduce a crown witness system in Sweden. 27 people, representing approximately 68 percent is in favor of an introduction and 13 are against it. Respondents have a positive belief in the crown witness system and 32 of them believe that the introduction will help solving more crimes in general. This fact does not appear to be enough to favor the system, at least not for five of the informants. Mentioned benefits are a greater number of solved crimes and more people testifying. Mentioned risks are, among others, false testimonies and the risk of organized crime adapting to the system and becoming even more hidden than before.

The question is whether the represented groups are as ready to welcome a crown witness system, as Beatrice Ask among several political parties seem to be. Together, the two groups of informants revealed a caution against the foreign system, which might be based of a fear of changing the current system. The experienced and professional seems to be careful about their announcement and prefer a reliable regulation before taking a stand. It seems to be important that the regulation of the crown witness system do not open up any room for abuse. The results of the study show that the soul of the people is more positive about the crown witness system compared to the experienced and professional people. Although there is no straight positive opinion among any of the informant groups. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingvert, Elin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, kronvittnessystem, organiserad brottslighet
language
Swedish
id
4228736
date added to LUP
2014-01-28 17:33:19
date last changed
2014-01-28 17:33:19
@misc{4228736,
 abstract   = {Abstract

Means to prevent and reduce the growth of organized crime is a prioritized area in Swedish criminal politics. There is an ongoing debate about the introduction of a crown witness system in Sweden. The minister of Justice, Beatrice Ask, supports the system in hope to reduce organized crime.

The Swedish legal system and its laws are restrained to reward criminals who contribute to investigations with crucial information about their partner in crime. It is appreciated, but in the present no explicit clemency or deduction is provided. 
Crown witness system means that a person guilty of crime can give the police vital information about the accomplice and thereby get reduction of sentence as a reward.

The purpose of the study is to investigate what professionals and experienced within the legal system as well as regular people, representing the society think about introducing a crown witness system in Sweden. 
The study also contains an analysis of why the informants have this opinion. My result is based on interviews with 5 persons with experience of the legal system and a survey with 40 persons representing the society.
The persons with experience of the legal system are represented by a former criminal, two police officers, a judge and a criminal lawyer.
In addition, a former prosecutor's comments are expressed through a newspaper article.


The result of the study shows that 3 of the professionals and experienced supports the system while the other 3 are against it. Through their profession the informants picture the organized crime in Sweden as hierarchical, difficult to investigate and characterize it whit a culture where it´s not acceptable to gossip about your partners involvement in crimes. To fight and hinder these organizations the informants finds it necessary to infiltrate the core of the organization. The informants in favor of the system value the benefits of public welfare and the profit of solving more crimes. Those against a crown witness system point out the risk of false accusations of crimes and are anxious about the safety of the crown witness and its family and friends.

Respondents from the society are statistically positive to introduce a crown witness system in Sweden. 27 people, representing approximately 68 percent is in favor of an introduction and 13 are against it. Respondents have a positive belief in the crown witness system and 32 of them believe that the introduction will help solving more crimes in general. This fact does not appear to be enough to favor the system, at least not for five of the informants. Mentioned benefits are a greater number of solved crimes and more people testifying. Mentioned risks are, among others, false testimonies and the risk of organized crime adapting to the system and becoming even more hidden than before.

The question is whether the represented groups are as ready to welcome a crown witness system, as Beatrice Ask among several political parties seem to be. Together, the two groups of informants revealed a caution against the foreign system, which might be based of a fear of changing the current system. The experienced and professional seems to be careful about their announcement and prefer a reliable regulation before taking a stand. It seems to be important that the regulation of the crown witness system do not open up any room for abuse. The results of the study show that the soul of the people is more positive about the crown witness system compared to the experienced and professional people. Although there is no straight positive opinion among any of the informant groups.},
 author    = {Ingvert, Elin},
 keyword   = {Straffrätt,kronvittnessystem,organiserad brottslighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett svenskt kronvittnessystem? - Professionellas och erfarnas samt samhällets inställning},
 year     = {2013},
}