Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Synnerligen ömmande omständigheter - en skyddsbestämmelse mot inhumana beslut

Mcphee, Anna LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Detta arbete behandlar utformningen och tillämpningen av 5 kap. 6 § UtlL utifrån rättsprinciperna förutsebarhet och att lika fall ska behandlas lika. Dessa principer har i detta hänseende använts som en definition av begreppet rättssäkerhet. Bestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter kom till i 2005 års utlänningslag och hade tidigare utgjorts av lagregeln avseende ”humanitära skäl”. Ett av de huvudsakliga syftena till denna ändring var uttryckligen att öka rättssäkerheten för bestämmelsen genom att tydliggöra vilka situationer bestämmelsen var avsedd att tillämpas på.

Förutsebarhet är en grundläggande rättsprincip i det svenska rättssystemet och grundar sig i att lagstiftningen... (More)
Detta arbete behandlar utformningen och tillämpningen av 5 kap. 6 § UtlL utifrån rättsprinciperna förutsebarhet och att lika fall ska behandlas lika. Dessa principer har i detta hänseende använts som en definition av begreppet rättssäkerhet. Bestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter kom till i 2005 års utlänningslag och hade tidigare utgjorts av lagregeln avseende ”humanitära skäl”. Ett av de huvudsakliga syftena till denna ändring var uttryckligen att öka rättssäkerheten för bestämmelsen genom att tydliggöra vilka situationer bestämmelsen var avsedd att tillämpas på.

Förutsebarhet är en grundläggande rättsprincip i det svenska rättssystemet och grundar sig i att lagstiftningen ska vara klar och tydlig för att både beslutsfattaren och allmänheten ska kunna veta vilka fall som omfattas av en lagregel. Med likhetsprincipen menas att avgöranden med lika omständigheter ska få lika utfall. Principen uppfylls genom en konsekvent och entydig praxis. Även likhetsprincipen kräver tydlig lagtext. Dessa två grundläggande rättsprinciper får ibland ge vika för vagt formulerad lagstiftning för att främja bedömningar av enskilda fall utifrån dess individuella förhållanden. Således blir besluten rättvisa och etiskt godtagbara. Detta arbete behandlar frågan kring hur väl 5 kap. 6 § UtlL uppfyller dessa två grundläggande principer samt vilka risker paragrafen medför för att dessa principer inte tillgodoses i bestämmelsens formulering och tillämpning.

I arbetet konstateras att ordalydelsen i 5 kap. 6 § UtlL inte uppfyller principen om förutsebarhet och att bestämmelsen är en allmänt hållen paragraf. Individuella bedömningar bör vara viktigt då konsekvenserna kan vara inhumana och livsavgörande för en individ av att en situation som bör omfattas av lagstiftningen faller utanför tillämpningen. Förarbetena och praxis överensstämmer dock till stor del när det kommer till tillämpningen av bestämmelsen vilket främjar förutsebarheten och likhetsprincipen. Paragrafens tillämpningsområde har dock vissa gränsdragningsproblem och en politisk aspekt som riskerar att genomsyra vissa bedömningar vilket kan riskera att dessa två grundläggande rättsprinciper åsidosätts. Avslutningsvis, klargör arbetet att paragrafen däremot anses ha en viktig roll att fånga upp de fall där en avvisning vore inhumant men som inte omfattas av någon annan bestämmelse om uppehållstillstånd, vilket till stor del måste beaktas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mcphee, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
4228769
date added to LUP
2014-01-30 11:17:13
date last changed
2014-01-30 11:17:13
@misc{4228769,
 abstract   = {Detta arbete behandlar utformningen och tillämpningen av 5 kap. 6 § UtlL utifrån rättsprinciperna förutsebarhet och att lika fall ska behandlas lika. Dessa principer har i detta hänseende använts som en definition av begreppet rättssäkerhet. Bestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter kom till i 2005 års utlänningslag och hade tidigare utgjorts av lagregeln avseende ”humanitära skäl”. Ett av de huvudsakliga syftena till denna ändring var uttryckligen att öka rättssäkerheten för bestämmelsen genom att tydliggöra vilka situationer bestämmelsen var avsedd att tillämpas på.

Förutsebarhet är en grundläggande rättsprincip i det svenska rättssystemet och grundar sig i att lagstiftningen ska vara klar och tydlig för att både beslutsfattaren och allmänheten ska kunna veta vilka fall som omfattas av en lagregel. Med likhetsprincipen menas att avgöranden med lika omständigheter ska få lika utfall. Principen uppfylls genom en konsekvent och entydig praxis. Även likhetsprincipen kräver tydlig lagtext. Dessa två grundläggande rättsprinciper får ibland ge vika för vagt formulerad lagstiftning för att främja bedömningar av enskilda fall utifrån dess individuella förhållanden. Således blir besluten rättvisa och etiskt godtagbara. Detta arbete behandlar frågan kring hur väl 5 kap. 6 § UtlL uppfyller dessa två grundläggande principer samt vilka risker paragrafen medför för att dessa principer inte tillgodoses i bestämmelsens formulering och tillämpning. 

I arbetet konstateras att ordalydelsen i 5 kap. 6 § UtlL inte uppfyller principen om förutsebarhet och att bestämmelsen är en allmänt hållen paragraf. Individuella bedömningar bör vara viktigt då konsekvenserna kan vara inhumana och livsavgörande för en individ av att en situation som bör omfattas av lagstiftningen faller utanför tillämpningen. Förarbetena och praxis överensstämmer dock till stor del när det kommer till tillämpningen av bestämmelsen vilket främjar förutsebarheten och likhetsprincipen. Paragrafens tillämpningsområde har dock vissa gränsdragningsproblem och en politisk aspekt som riskerar att genomsyra vissa bedömningar vilket kan riskera att dessa två grundläggande rättsprinciper åsidosätts. Avslutningsvis, klargör arbetet att paragrafen däremot anses ha en viktig roll att fånga upp de fall där en avvisning vore inhumant men som inte omfattas av någon annan bestämmelse om uppehållstillstånd, vilket till stor del måste beaktas.},
 author    = {Mcphee, Anna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Synnerligen ömmande omständigheter - en skyddsbestämmelse mot inhumana beslut},
 year     = {2013},
}