Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Valet av lekmannadomare i Sverige och Tyskland - En komparativ studie av lekmannadomarens valbarhetskriterier samt valet av dem till första instans i brottmål.

Wilkens, Simon LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats har till syfte att undersöka vilka likheter och skillnader som finns vid valet av lekmannadomare till brottmålets första instans i Sverige och Tyskland. Mer specifikt undersöks då de valbarhetskriterier som uppställs på de personer som ska tillsättas som lekmannadomare samt hur valet av dem är reglerat i de båda länderna.

I och med att arbetet är en komparativ studie undersöks först om lekmannadomarna i de båda länderna kan sägas utgöra tertium comparationis, det vill säga ha en gemensam nämnare som kan jämföras så att jämförelsen kan tillmätas betydelse. Här konstateras att lekmannadomarna i de båda länderna kan särskiljas från den juridiskt utbildade yrkesdomaren och att de har samma befogenheter i domstol. Då deras... (More)
Denna uppsats har till syfte att undersöka vilka likheter och skillnader som finns vid valet av lekmannadomare till brottmålets första instans i Sverige och Tyskland. Mer specifikt undersöks då de valbarhetskriterier som uppställs på de personer som ska tillsättas som lekmannadomare samt hur valet av dem är reglerat i de båda länderna.

I och med att arbetet är en komparativ studie undersöks först om lekmannadomarna i de båda länderna kan sägas utgöra tertium comparationis, det vill säga ha en gemensam nämnare som kan jämföras så att jämförelsen kan tillmätas betydelse. Här konstateras att lekmannadomarna i de båda länderna kan särskiljas från den juridiskt utbildade yrkesdomaren och att de har samma befogenheter i domstol. Då deras roller är lika fastställs att en komparativ studie av valbarhetskriterierna och av valet kan göras.

En kort redogörelse lämnas beträffande de båda ländernas historia med avseende på hur systemet med lekmannadomare har utvecklats. Ländernas gällande lagstiftning redovisas både vad avser valbarhetskriterierna och valet av lekmannadomare. Slutligen görs en analys av de likheter och skillnader som existerar.

Vad avser lekmannadomarnas individuella valbarhetskriterier konstateras att de i stora drag är lika varandra. Exempelvis är det i de båda länderna inte enbart medborgarskapet som är ett krav utan även den lokala anknytningen till den aktuella domstolen är viktig för att få bli vald. Den mest påtagliga skillnaden visar sig vara att det i Tyskland finns en bestämmelse som förhindrar att en person begått brott mot mänskligheten eller haft visst samröre med den forna östtyska säkerhetstjänsten.

Sett till regleringen av valet av lekmannadomare är den mest påtagliga likheten att valet sker på lokal nivå. Därutöver visar sig valprocessen skilja sig tydligt mellan länderna. Detta då valet i Sverige i sin helhet sköts av kommunfullmäktige medan det i Tyskland istället genomgår flera steg, och att det är ett utskott vid den aktuella domstolen som förrättar valet efter det att man mottagit en lista med förslag på kandidater från den aktuella kommunen.

Båda länderna har dock samma mål. Systemet med lekmannadomare syftar till att representera befolkningen i domstolen. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to find out what similarities and differences exist for the election of lay judges for the court of first instance for criminal cases in Sweden and in Germany. More specifically the legislation concerning the vote eligibility requirements of the lay judges and the legislation on how the elections of the lay judges are to be carried out are studied.

Since the essay is a comparative study, first is examined if the lay judges in the two countries can be considered to be tertium comparationis, to have a common denominator with similar characteristics which enables a comparison. It is concluded that the lay judges in both Sweden and Germany are differentiated from the legally educated professional judges and... (More)
The purpose of this essay is to find out what similarities and differences exist for the election of lay judges for the court of first instance for criminal cases in Sweden and in Germany. More specifically the legislation concerning the vote eligibility requirements of the lay judges and the legislation on how the elections of the lay judges are to be carried out are studied.

Since the essay is a comparative study, first is examined if the lay judges in the two countries can be considered to be tertium comparationis, to have a common denominator with similar characteristics which enables a comparison. It is concluded that the lay judges in both Sweden and Germany are differentiated from the legally educated professional judges and that their competencies are largely the same. It is thus concluded that a comparative study of the aforementioned legislation can be made.

A short introduction of the two countries history regarding lay judges is provided. The legislation of the two countries is compared concerning the vote eligibility requirements of the lay judges and the legislation on how the elections of the lay judges are to be carried out.

It is thus concluded that the two countries legislation dictating the vote eligibility requirements of the lay judges are similar. As an example can be mentioned that not only is national citizenship a requirement, but the local connection of the lay judge in the court district is considered important. The most palpable difference, concerning vote eligibility requirements, turns out to be that there in Germany exists a provision that explicitly prohibits lay participation if the candidate either has worked for the former East German intelligence service or has violated the fundamental principles of humanity.

As regards the legislation concerning the election process the most obvious similarity proves to be that this is done at local level. Otherwise, the election process differs. In Sweden the election of the lay judges for the court of first instance for criminal cases is carried out by the relevant city council. In Germany a committee at the relevant court carries out the election, after a list with proposed candidates has been received from the relevant municipality.

However, both countries have the same goal. The lay judges are intended to represent the population in court. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wilkens, Simon LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
komparativ rätt, comparative law, lekmannadomare
language
Swedish
id
4228977
date added to LUP
2014-01-28 17:39:05
date last changed
2014-01-28 17:39:05
@misc{4228977,
 abstract   = {The purpose of this essay is to find out what similarities and differences exist for the election of lay judges for the court of first instance for criminal cases in Sweden and in Germany. More specifically the legislation concerning the vote eligibility requirements of the lay judges and the legislation on how the elections of the lay judges are to be carried out are studied. 

Since the essay is a comparative study, first is examined if the lay judges in the two countries can be considered to be tertium comparationis, to have a common denominator with similar characteristics which enables a comparison. It is concluded that the lay judges in both Sweden and Germany are differentiated from the legally educated professional judges and that their competencies are largely the same. It is thus concluded that a comparative study of the aforementioned legislation can be made. 

A short introduction of the two countries history regarding lay judges is provided. The legislation of the two countries is compared concerning the vote eligibility requirements of the lay judges and the legislation on how the elections of the lay judges are to be carried out.
 
It is thus concluded that the two countries legislation dictating the vote eligibility requirements of the lay judges are similar. As an example can be mentioned that not only is national citizenship a requirement, but the local connection of the lay judge in the court district is considered important. The most palpable difference, concerning vote eligibility requirements, turns out to be that there in Germany exists a provision that explicitly prohibits lay participation if the candidate either has worked for the former East German intelligence service or has violated the fundamental principles of humanity. 

As regards the legislation concerning the election process the most obvious similarity proves to be that this is done at local level. Otherwise, the election process differs. In Sweden the election of the lay judges for the court of first instance for criminal cases is carried out by the relevant city council. In Germany a committee at the relevant court carries out the election, after a list with proposed candidates has been received from the relevant municipality.

However, both countries have the same goal. The lay judges are intended to represent the population in court.},
 author    = {Wilkens, Simon},
 keyword   = {komparativ rätt,comparative law,lekmannadomare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Valet av lekmannadomare i Sverige och Tyskland - En komparativ studie av lekmannadomarens valbarhetskriterier samt valet av dem till första instans i brottmål.},
 year     = {2013},
}