Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Femtio nyanser av våld - en studie av vilka normer och värderingar om våld och sexualitet som kommer till uttryck genom konstruktioner av BDSM-relationer i rättstillämpningen

Lindqvist, Alexandra LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract
The purpose of this thesis is to examine the courts’ constructions of violence and sexual acts practiced in alleged BDSM relationships, by using a discourse analytical approach. Norms and values regarding violence and sexuality, as expressed through the courts’ assessments of a valid consent, constitute the framework of the thesis. A discourse analytical approach involves an attempt to penetrate the written word, in order to visualise norms and values.
Research regarding BDSM shows that the use of violence may well be exercised within sexual practices. BDSM is a collective term for practices such as bondage and discipline, dominance and submission, and sadism and masochism. However, the legislator has choosen to separate the legal... (More)
The purpose of this thesis is to examine the courts’ constructions of violence and sexual acts practiced in alleged BDSM relationships, by using a discourse analytical approach. Norms and values regarding violence and sexuality, as expressed through the courts’ assessments of a valid consent, constitute the framework of the thesis. A discourse analytical approach involves an attempt to penetrate the written word, in order to visualise norms and values.
Research regarding BDSM shows that the use of violence may well be exercised within sexual practices. BDSM is a collective term for practices such as bondage and discipline, dominance and submission, and sadism and masochism. However, the legislator has choosen to separate the legal assessment of crimes of violence and sexual offences. But is it actually possible to separate these two groups of acts? The legal assessments of crimes of violence and sexual offenses, practiced in alleged BDSM relationships, may illuminate the courts’ views on violence and sexuality. I presume that the legal trial of the court is affected by its norms and values, its discourse.
Cultural anthropologist Gayle Rubin repudiates the premiss of sexuality beeing a natural force that exists independently of history and social context. Instead, she believes that sexuality is a product created by humanity, and is thereby socially constructed. This view of sexuality constitutes a central premise in the thesis. The central role of language in the social construction of the world is another assumed premise.
The discourse analysis indicates that the courts’ view of sexuality is heteronormative, i.e. they assume that heterosexuality is natural and universal. This is demonstrated in the tendency of the courts to classify the violence as either sexual or non-sexual. The use of violence in sexual practices falls outside the heteronormative framework, and thus appears to be abnormal. Therefore, a clarification of what the sexual component consists of seems necessary. The heteronormative basis is also evident by the desire to categorise alleged sexual practices, such as for example BDSM. The construction of violence as sexual is also shown by the discourse of the sexual motive, in which it appears that the courts consider that violence can be used to achieve sexual satisfaction. Furthermore, the subject of legal protection is in a consistent manner constructed in the same way, both in the judgments relating to violent crimes and sexual offences. The body of the subject is constructed as open, and its sexuality as accessible and passive. Thus, it is not only the violence that is constructed as sexual, but also the plaintiffs themselves.
The observed discourses suggest that the courts are open to various forms of sexual contexts. The studied judgements are certainly based on the assumption that a classification of violence and sexuality is essential and possible to do, but the courts are inclined to fill the constructed concept of sexuality with different meanings. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att med ett diskursanalytiskt angreppssätt undersöka hur domstolar konstruerar våld och sexuella handlingar som utövats inom ramen för påstådda BDSM-relationer. De normer och värderingar om våld och sexualitet som kommer till uttryck genom samtyckesbedömningarna i domarna utgör uppsatsens ramverk. Det diskursanalytiska tillvägagångssättet innebär att en ansats att tränga bakom det skrivna ordet görs, för att synliggöra normer och värderingar.
Forskning kring BDSM visar att våldsanvändning mycket väl kan inrymmas i sexuella utövningar. Med BDSM avses bondage och disciplin, dominans och underkastelse samt sadism och masochism. Lagstiftaren har dock valt att dela upp den rättsliga hanteringen av sexuella handlingar... (More)
Syftet med uppsatsen är att med ett diskursanalytiskt angreppssätt undersöka hur domstolar konstruerar våld och sexuella handlingar som utövats inom ramen för påstådda BDSM-relationer. De normer och värderingar om våld och sexualitet som kommer till uttryck genom samtyckesbedömningarna i domarna utgör uppsatsens ramverk. Det diskursanalytiska tillvägagångssättet innebär att en ansats att tränga bakom det skrivna ordet görs, för att synliggöra normer och värderingar.
Forskning kring BDSM visar att våldsanvändning mycket väl kan inrymmas i sexuella utövningar. Med BDSM avses bondage och disciplin, dominans och underkastelse samt sadism och masochism. Lagstiftaren har dock valt att dela upp den rättsliga hanteringen av sexuella handlingar å ena sidan och våldshandlingar å den andra. Frågan är om dessa två grupper av handlingar kan skiljas åt. Domstolarnas rättsliga hantering av åtalade vålds- respektive sexualbrott, som påstås ha utövats inom ramen för BDSM-relationer, kan belysa domstolarnas syn på våld och sexualitet. Jag menar att den rättsliga prövningen påverkas av de normer och värderingar, den diskurs, som domstolarna utgår från.
Kulturantropolog Gayle Rubin tar avstånd från grundsynen att sexualitet är en naturkraft som existerar oberoende av den sociala kontexten och historiens gång. Istället menar hen att sexualitet är en produkt som mänskligheten har skapat och är således socialt konstruerad. Denna syn på sexualitet utgör en central utgångspunkt i uppsatsen. Att språket har en central roll i den sociala konstruktionen av världen är en premiss som förutsätts.
Den gjorda diskursanalysen tyder på att domstolarna har en heteronormativ utgångspunkt. De utgår således från att heterosexualitet är något naturligt och alltomfattande. Detta synliggörs bland annat genom domstolarnas benägenhet att klassificera det utövade våldet som sexuellt eller ej. Våldsanvändning inom sexuella utövningar ligger utanför den heteronormativa ramen och tycks således inte vara normalt, varför ett klargörande av vad det sexuella inslaget består av är nödvändigt. Den heteronormativa utgångspunkten framträder även genom domstolarnas strävan efter att kategorisera påstådda sexuella utövningar, så som exempelvis BDSM-utövning. Konstruktionen av våldet som sexuellt framgår även genom diskursen om det sexuella motivet, i vilken det framgår att domstolar anser att våld kan användas för att åstadkomma sexuell tillfredsställelse. Vidare konstrueras rättskyddssubjekten, både i vålds- och sexualbrottsdomarna, genomgående likadant. Rättskyddssubjektets kropp konstrueras som öppen och dess sexualitet som tillgänglig och passiv. Det tycks således inte endast vara våldet som konstrueras som sexuellt, utan även rättskyddssubjekten.
De iakttagna diskurserna tyder på att domstolarna är öppna inför olika former av sexuella kontexter. Visserligen utgår de från att en klassificering av våld och sexualitet är väsentlig och möjlig att göra, men samtidigt är de öppna inför att fylla den sexualitet som konstrueras med olika betydelser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindqvist, Alexandra LU
supervisor
organization
alternative title
Fifty Shades of Violence - a Study of Norms and Values of Sexuality as Expressed Through Constructions of BDSM Relationships in the Courts´ Application of Law
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, sexualbrott, våldsbrott, BDSM, våldssex, rollspel, dominanssex, samtycke, social adekvans, heteronormativitet, diskursanalys
language
Swedish
id
4229384
date added to LUP
2014-01-27 08:42:17
date last changed
2014-01-27 08:42:17
@misc{4229384,
 abstract   = {The purpose of this thesis is to examine the courts’ constructions of violence and sexual acts practiced in alleged BDSM relationships, by using a discourse analytical approach. Norms and values regarding violence and sexuality, as expressed through the courts’ assessments of a valid consent, constitute the framework of the thesis. A discourse analytical approach involves an attempt to penetrate the written word, in order to visualise norms and values.
 Research regarding BDSM shows that the use of violence may well be exercised within sexual practices. BDSM is a collective term for practices such as bondage and discipline, dominance and submission, and sadism and masochism. However, the legislator has choosen to separate the legal assessment of crimes of violence and sexual offences. But is it actually possible to separate these two groups of acts? The legal assessments of crimes of violence and sexual offenses, practiced in alleged BDSM relationships, may illuminate the courts’ views on violence and sexuality. I presume that the legal trial of the court is affected by its norms and values, its discourse.
 Cultural anthropologist Gayle Rubin repudiates the premiss of sexuality beeing a natural force that exists independently of history and social context. Instead, she believes that sexuality is a product created by humanity, and is thereby socially constructed. This view of sexuality constitutes a central premise in the thesis. The central role of language in the social construction of the world is another assumed premise.
 The discourse analysis indicates that the courts’ view of sexuality is heteronormative, i.e. they assume that heterosexuality is natural and universal. This is demonstrated in the tendency of the courts to classify the violence as either sexual or non-sexual. The use of violence in sexual practices falls outside the heteronormative framework, and thus appears to be abnormal. Therefore, a clarification of what the sexual component consists of seems necessary. The heteronormative basis is also evident by the desire to categorise alleged sexual practices, such as for example BDSM. The construction of violence as sexual is also shown by the discourse of the sexual motive, in which it appears that the courts consider that violence can be used to achieve sexual satisfaction. Furthermore, the subject of legal protection is in a consistent manner constructed in the same way, both in the judgments relating to violent crimes and sexual offences. The body of the subject is constructed as open, and its sexuality as accessible and passive. Thus, it is not only the violence that is constructed as sexual, but also the plaintiffs themselves. 
 The observed discourses suggest that the courts are open to various forms of sexual contexts. The studied judgements are certainly based on the assumption that a classification of violence and sexuality is essential and possible to do, but the courts are inclined to fill the constructed concept of sexuality with different meanings.},
 author    = {Lindqvist, Alexandra},
 keyword   = {straffrätt,sexualbrott,våldsbrott,BDSM,våldssex,rollspel,dominanssex,samtycke,social adekvans,heteronormativitet,diskursanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Femtio nyanser av våld - en studie av vilka normer och värderingar om våld och sexualitet som kommer till uttryck genom konstruktioner av BDSM-relationer i rättstillämpningen},
 year     = {2013},
}